Maa­rit Kaut­to

Poh­jois-Kar­ja­lan Liek­sas­sa syn­ty­nyt ja puo­let elä­mäs­tään Kuo­pi­os­sa elä­nyt Jon­na Vat­tu­lai­nen saa­pui Po­riin rak­kau­den pe­räs­sä va­jaa kol­me vuot­ta sit­ten. Ny­ky­ään Jon­na asuu mie­hen­sä Ar­tun kans­sa Ul­vi­lan puo­lel­la Har­jun­pääs­sä ja pyö­rit­tää omaa Shak­ta Joo­ga­kou­lu­aan Po­ris­sa, It­se­näi­syy­den­ka­dul­la.

– Pe­rus­tin en­sin toi­mi­ni­men ja ve­din joo­ga­tun­te­ja si­vu­toi­mi­ses­ti. Pää­toi­mi­sek­si yrit­tä­jäk­si ryh­dyin maa­lis­kuus­sa 2022. Aluk­si vuok­ra­sin toi­sen joo­ga­kou­lun sa­lia, kun­nes löy­sin tä­män ti­lan vii­me ke­sä­nä. Oma Shak­ta Joo­ga­kou­lu­ni on toi­mi­nut elo­kuus­ta läh­tien.

Vuo­si sit­ten Jon­na pää­si TE-toi­mis­ton kaut­ta yrit­tä­jä­kurs­sil­le Win­No­vaan. Kurs­sil­la ol­les­saan Jon­na teki lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat, joi­den poh­jal­ta hän haki start­ti­ra­haa.

– Start­ti­ra­han tii­moil­ta olin yh­tey­des­sä En­te­riin. Meil­lä oli etä­pa­la­ve­ri ja toi­sen ker­ran kä­vin pai­kan pääl­lä. En­te­ris­tä sain vah­vis­tus­ta omil­le suun­ni­tel­mil­le­ni.

Shaktajoogan juuret ovat intialaisessa Kaula-traditiossa, joka on tuhansia vuosia vanha perinne.

Shaktajoogan juuret ovat intialaisessa Kaula-traditiossa, joka on tuhansia vuosia vanha perinne.

Maarit Kautto

Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nan aloit­ta­van yrit­tä­jän neu­von­ta­pal­ve­lut kat­ta­vat jo 13 Sa­ta­kun­nan 16:sta kun­nas­ta ja 75 pro­sent­tia maa­kun­nan vä­es­tö­poh­jas­ta. Neu­von­nas­sa käy­nei­den yrit­tä­jien yri­tyk­sis­tä yli 90 pro­sent­tia on pys­tys­sä kah­den vuo­den jäl­keen ja yli 80 pro­sent­tia vii­den vuo­den jäl­keen. Ei-neu­von­nas­sa käy­nei­den yri­tys­ten eloon­jää­misp­ro­sent­ti on vii­den vuo­den koh­dal­la 40–50.

– Kes­kus­te­lut ja suun­ni­tel­mien lä­pi­käy­mi­nen En­te­ris­sä toi­vat sel­keyt­tä ja us­koa sii­hen, et­tä lii­kei­de­al­la­ni on po­ten­ti­aa­lia. Kun mie­tin vas­tauk­sia hei­dän ky­sy­myk­siin­sä, tuli esiin mo­nia huo­mi­oi­ta­via käy­tän­nön asi­oi­ta. On hyvä kuul­la am­mat­ti­lai­sen mie­li­pi­de, jot­ta ei vain päh­käi­le yk­sin ja epä­var­ma­na.

– Suo­sit­te­len kyl­lä En­te­rin pal­ve­lui­ta. It­se sain siel­lä mu­ka­van, avoi­men ja ute­li­aan vas­taa­no­ton. Aloit­ta­va­na yrit­tä­jä­nä kaik­ki apu kan­nat­taa ot­taa vas­taan. Ja pal­ve­lut­han ovat mak­sut­to­mi­a­kin, Jon­na kiit­te­lee.

Shaktajoogassa harjoitukset tehdään aina rentouden kautta.

Shaktajoogassa harjoitukset tehdään aina rentouden kautta.

Maarit Kautto

Vii­den kuu­kau­den ko­ke­mus omas­ta joo­ga­kou­lus­ta on ol­lut po­si­tii­vi­nen. Jon­nan mu­ka­na seu­ra­si van­ho­ja asi­ak­kai­ta ja mu­ka­vas­ti ovat uu­det­kin joo­ga­har­ras­ta­jat löy­tä­neet sa­lin.

– Toki tämä ai­ka on haas­ta­va. Kun kaik­ki pe­ru­se­lä­män tar­peet kal­lis­tu­vat hur­jas­ti, mie­ti­tään en­sim­mäi­sek­si, mis­tä yli­mää­räi­ses­tä, ku­ten har­ras­tuk­sis­ta, voi­si luo­pua.

– Täyn­nä us­koa ja po­si­tii­vi­sin mie­lin läh­den kui­ten­kin uu­teen joo­ga­vuo­teen. Tä­hän men­nes­sä saa­ma­ni ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la pys­tyn tar­kem­min suun­nit­te­le­maan, mi­hin kan­nat­taa käyt­tää ener­gi­aa luo­dak­se­ni pa­rem­man ja toi­mi­vam­man ko­ko­nai­suu­den, Jon­na to­te­aa.

Kun keho ja mieli oppivat rentoutumaan joogamatolla, se siirtyy myös arkielämään.

Kun keho ja mieli oppivat rentoutumaan joogamatolla, se siirtyy myös arkielämään.

Maarit Kautto

Vuo­sia sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti joo­gaa har­ras­ta­nut Jon­na hu­rah­ti lo­pul­li­ses­ti nel­jä vuot­ta sit­ten löy­det­ty­ään Shak­tan. Sen jäl­keen hän on kou­lut­tau­tu­nut ja shak­ta­joo­gas­ta on muo­dos­tu­nut in­to­hi­mo ja elä­män­ta­pa.

– Shak­ta­joo­gan juu­ret ovat in­ti­a­lai­ses­sa Kau­la-tra­di­ti­os­sa, joka on au­tent­ti­nen, tu­han­sia vuo­sia van­ha pe­rin­ne. Ydin on suo­ri­tus­va­paus sekä ren­tou­den ja nau­tin­non kaut­ta te­ke­mi­nen. Se so­pii hy­vin vas­ta-al­ka­jil­le, mut­ta tar­jo­aa pal­jon myös ko­ke­neem­mil­le joo­gil­le.

– Har­joi­tuk­set teh­dään ai­na ren­tou­den kaut­ta. Her­mos­to ta­sa­pai­not­tuu pik­ku­hil­jaa ja sitä kaut­ta eli­mis­tön tila ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Hi­taas­ti, mut­ta var­mas­ti ra­ken­ne­taan ter­vet­tä elä­män­kult­tuu­ria. Kun keho ja mie­li op­pi­vat ren­tou­tu­maan joo­ga­ma­tol­la, se siir­tyy myös ar­kie­lä­mään.

Ke­vään myö­tä Jon­na jär­jes­tää pari nel­jän ker­ran joo­ga­kurs­sia uu­del­la kon­sep­til­la. En­sim­mäi­nen Avai­met shak­ta­joo­gaan -kurs­si on jo tam­mi­kuus­sa ja siel­lä pää­see pe­reh­ty­mään Shak­taan sy­vem­min.

– Hel­mi­kuus­sa on tu­los­sa in­ten­sii­vi­kurs­si, jos­sa kes­ki­ty­tään Ta­sa­pai­not­ta­vaan Tri­Dos­ha-sar­jaan, yh­teen Shak­tan tär­keim­mis­tä me­ne­tel­mis­tä. Sit­ten olen sään­nöl­lis­ten viik­ko­tun­tien li­säk­si miet­ti­nyt mak­sut­to­mia, tun­nin mit­tai­sia Joo­gin il­ta­tee -het­kiä, jois­sa pu­reu­du­taan joo­gan fi­lo­so­fi­aan, Jon­na ker­too.