An­na Haa­pa­nen ja Juk­ka Mat­ti­la ovat pa­ris­kun­ta ja Po­ris­kun­ta. Jäl­kim­mäi­nen on yh­des­sä pe­rus­tet­tu re­mon­toin­ti­pal­ve­lu, joka aloit­ti toi­min­tan­sa maa­lis­kuus­sa. He asu­vat Ul­vi­las­sa, ja pyö­rit­tä­vät uus­per­he­ar­kea. Konk­ka­ronk­kaan kuu­luu kuu­si las­ta, jois­ta van­hin on jo maa­il­mal­la.

An­na työs­ken­te­li tois­ta­kym­men­tä vuot­ta huo­ne­ka­lu­myy­jä­nä, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja­na ja vi­su­a­lis­ti­na. Ju­kal­la puo­les­taan on vie­räh­tä­nyt pa­ri­kym­men­tä vuot­ta ra­ken­nus­pel­ti­sep­pä­nä. Mies on alan am­mat­ti­lai­nen jo kuu­den­nes­sa su­ku­pol­ves­sa. Nuo­re­na hän opis­ke­li myös ra­ken­nus­pin­ta­kä­sit­te­li­jäk­si.

Kak­sik­ko on siis kä­sis­tään kä­te­vä ja vi­su­aa­lis­ta sil­mää omaa­va. Kun yh­teis­työ­kin su­juu so­pui­sas­ti ja tur­haan työ­ka­lu­ja pais­ki­mat­ta, syn­tyi aja­tus yh­tei­ses­tä yri­tyk­ses­tä.

Vii­mei­nen sy­säys sil­le oli An­nan isän asun­non re­mon­toin­ti muu­ta­ma vuo­si ta­ka­pe­rin. Sam­po­las­sa si­jait­se­va ker­ros­ta­lo­kak­sio kai­pa­si ki­pe­äs­ti päi­vit­tä­mis­tä tä­hän päi­vään. Omaa­kin ko­ti­aan re­mon­toi­neet An­na ja Juk­ka ha­lu­si­vat aut­taa.

– Aja­tel­tiin, et­tä kyl­lä me nyt yk­si pap­pan kämp­pä­kin re­mon­toi­daan, An­na ker­too.

Kump­pa­nin kans­sa yh­des­sä teh­den työt ete­ni­vät mu­ka­vas­ti. Pää­tök­sen­te­ko­kin oli hel­pom­paa, kun ide­oi­ta sai pal­lo­tel­la toi­sen kans­sa. Sil­loin syn­tyi aja­tus Re­mon­toin­ti­pal­ve­lu Po­ris­kun­ta Oy:stä.

80-lu­vul­le jä­mäh­tä­nyt asun­to muut­tui ker­ta­hei­tol­la ava­rak­si ja va­loi­sak­si. Pap­pa oli tu­lok­siin tyy­ty­väi­nen.

– Kyl­lä hän sii­nä tai­si muu­ta­mat oho:t sa­noa.

Anna Haapanen ja Jukka Mattila ovat käsistään käteviä ihmisiä. Kun yhteistyökin sujuu sopuisasti, syntyi ajatus yhteisestä yrityksestä.

Anna Haapanen ja Jukka Mattila ovat käsistään käteviä ihmisiä. Kun yhteistyökin sujuu sopuisasti, syntyi ajatus yhteisestä yrityksestä.

Pauliina Vilpakka

Po­ris­kun­ta to­teut­taa re­mont­te­ja ja si­sus­tus­ta suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen. Oli kyse sit­ten ma­kuu­huo­neen te­hos­te­sei­näs­tä tai yri­tyk­sen toi­mi­ti­lois­ta. Vii­me ai­koi­na An­na on työs­ken­nel­lyt re­mont­ti­koh­teis­sa kol­man­nen hen­ki­lön kans­sa, sil­lä Juk­ka on ol­lut kii­rei­nen ra­ken­nus­pel­ti­se­pän ura­koi­den pa­ris­sa.

Se ei me­noa hait­taa, sil­lä An­na on nai­nen, jon­ka kä­des­sä py­sy­vät myös po­rat ja muut säh­kö­työ­ka­lut.

– Mo­nes­ti miel­le­tään, et­tä maa­laa­mi­nen ja ta­pe­toin­ti ovat nais­ten hom­maa. Mut­ta nai­nen voi ai­van yh­tä hy­vin lait­taa lat­ti­aa, asen­taa kat­toa, tai le­vyt­tää sei­nää, An­na to­te­aa.

Ko­ro­na-ai­ka teki re­mon­toin­nis­ta tren­di­käs­tä, ja TV suol­taa oh­jel­mia, jois­sa ai­kan­sa elä­neet mörs­kät muut­tu­vat mo­der­neik­si ko­deik­si tai­ka­sau­vaa hei­laut­ta­mal­la. An­na ja Juk­ka­kin tun­nus­ta­vat kat­so­van­sa nii­tä, mut­ta kriit­ti­sel­lä sil­mäl­lä. Hei­dän mu­kaan­sa viih­de­oh­jel­mat näyt­tä­vät to­del­li­suu­des­ta si­lo­tel­lun ver­si­on.

– Vaik­ka lop­pu­tu­los on siis­ti ja iha­na, it­se työ ei ai­na ole. Re­mont­ti­hom­mia teh­dään kä­det kyy­när­päi­tä myö­den pö­lys­sä, ja il­lal­la suih­kus­sa vesi on mus­taa, An­na ker­too.

Mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta hän ra­kas­taa kä­sil­lä te­ke­mis­tä, joka pal­kit­see vä­lit­tö­mäs­ti työn­jäl­keä kat­sel­les­sa.

Si­sus­ta­ja­na ja re­mon­toi­ja­na An­naa in­nos­taa, kun joku us­kal­taa teh­dä ko­dis­ta oman­nä­köi­sen­sä, ja käyt­tää esi­mer­kik­si vä­re­jä.

– Et­tei kaik­ki ole ai­na val­kois­ta ja ”roh­ke­aa” har­maa­ta.

Suu­rin vir­he, mitä An­nan mie­les­tä re­mon­toi­ta­es­sa voi teh­dä, on per­soo­nat­to­muus. Hän pai­not­taa, et­tä si­sus­tus­va­lin­to­ja ei tule teh­dä sen mu­kaan mitä su­ku­lai­set tai naa­pu­rit ajat­te­le­vat, vaan sen mu­kaan, mis­tä it­se pi­tää. Ko­to­na per­soo­na saa nä­kyä.

Pau­lii­na Vil­pak­ka