Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Ak­tii­vis­ta elin­kei­no­po­li­tiik­kaa har­joit­ta­vaa Po­mark­kua on syk­sys­tä 2022 joh­ta­nut Ul­vi­lan kau­pun­gin ta­lous­joh­ta­ja­na ai­em­min työs­ken­nel­lyt Mik­ko Ai­rak­si­nen. Sa­vo­lais­syn­tyi­nen Ai­rak­si­nen on 15 vuo­des­sa tot­tu­nut sa­ta­kun­ta­lai­seen men­ta­li­teet­tiin ja yri­ty­se­lä­mään. Puo­len­tois­ta vuo­den ajan hän on opis­kel­lut Po­mar­kun ta­po­ja. – Jo­kai­sel­la paik­ka­kun­nal­la on omat ku­vi­on­sa, mut­ta Po­mar­kun hal­lin­nos­sa pä­te­vät pit­käl­ti sa­mat pe­rus­lai­na­lai­suu­det kuin muis­sa­kin kun­nis­sa. Tu­lin län­si­ran­ni­kol­le ta­lou­sa­si­oi­den ja yri­tys­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen kul­mal­la, ja nii­den pa­ris­sa tu­lee edel­leen pai­nit­tua päi­vit­täin. Yh­teis­työ pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kans­sa on tii­vis­tä ja he­del­mäl­lis­tä, ko­ros­taa Ai­rak­si­nen.

Sään­nöl­lis­tä vuo­ro­pu­he­lua kun­nan ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta Ai­rak­si­nen käy Po­mar­kun Yrit­tä­jät ry:n pu­heen­joh­ta­jan Jou­ni Päi­vi­ä­län kans­sa. Poh­din­nois­sa on usein mu­ka­na muun mu­as­sa pit­kään yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Mari Mä­en­si­vu.

– Ajat ovat ol­leet ja ovat jat­kos­sa­kin haas­ta­vat koko maal­le, kun­nil­le ja yri­tyk­sil­le. Vaik­ka ta­lou­del­li­set re­surs­sit ovat Po­mar­kus­sa­kin ra­jal­li­set, meil­lä yrit­tä­jil­lä on vah­va us­ko tu­le­vai­suu­teen. Yh­tei­söl­li­syys on vah­va valt­tim­me. Il­mas­sa on po­si­tii­vis­ta pö­hi­nää ja useim­mis­sa yri­tyk­sis­sä jat­ke­taan po­si­tii­vi­ses­ti vuo­teen 2024. Luot­ta­mus­ta ja us­koa li­sää kun­nan vi­reä elin­kei­no­po­li­tiik­kaa. Sitä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta en­ti­ses­tään te­rä­vöit­tää, pai­not­ta­vat Päi­vi­ä­lä ja Mä­en­si­vu.

Kun­nan asu­kas­lu­vus­sa on ol­lut vii­me vuo­det las­kua. Täl­lä het­kel­lä po­mark­ku­lai­sia on noin 1 940.

– Luon­nol­li­sen pois­tu­man myö­tä väki on vä­hen­ty­nyt, mut­ta ha­vait­ta­vis­sa on myös myön­tei­siä merk­ke­jä. Kun­taan on saa­tu ke­sä­a­su­jien suu­ren jou­kon li­säk­si pa­luu­muut­ta­jia, jo­ten Po­mar­kus­sa on ve­to­voi­maa. Toi­vot­ta­vaa kui­ten­kin on, et­tä tän­ne saa­daan li­sää ve­ro­tu­lo­ja tuo­via va­ki­tui­sia asuk­kai­ta. Eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heet ovat ter­ve­tul­lei­ta. On­han Po­mark­ku kau­nii­ne luon­toi­neen ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­si­neen oi­va paik­ka kas­vat­taa jäl­ki­pol­via.

Har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sia on li­sän­nyt muu­ta­ma vuo­si sit­ten val­mis­tu­nut mo­ni­toi­mi­hal­li. Sen käyt­tö­as­te on Ai­rak­si­sen mu­kaan ke­hit­ty­mäs­sä hy­vään suun­taan. Käyt­tä­jiä on tul­lut kau­em­paa­kin ja hal­li ym­pä­ris­töi­neen tai­puu hy­vin myös eri­lais­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen.

– Hou­kut­te­le­vuut­ta li­sää, et­tä Po­mar­kun seu­dul­ta löy­tyy myös luon­non­lä­heis­tä ja edul­lis­ta tont­ti­maa­ta.

Vah­vat te­ol­li­set pe­rin­teet omaa­vas­sa Po­mar­kus­sa on tänä päi­vä­nä noin 130 yri­tys­tä. Ele­bet Oy:n, Suo­men Imu­ri­kes­kuk­sen ja Käyt­tö­muo­vi Oy:n sekä mui­den isom­pien fir­mo­jen li­säk­si me­tal­li­te­ol­li­suu­des­taan tun­ne­tus­sa kun­nas­sa on pal­jon pie­ny­rit­tä­jiä.

Noin 50 jä­se­nen yrit­tä­jä­jär­jes­töä joh­ta­va Päi­vi­ä­lä va­kuut­taa, et­tä Po­mark­ku on haas­teel­li­sis­ta ajois­ta yhä voi­mis­saan.

– Meil­lä on mon­ta nä­ky­vää ja me­nes­ty­vää brän­diä. Ne ovat kun­nan tär­kei­tä tu­ki­pi­la­rei­ta, mut­ta myös yk­si­ny­rit­tä­jien osuus on Po­mar­kus­sa mer­kit­tä­vä.

Si­jain­ti Po­rin ja Kan­kaan­pään puo­li­vä­lis­sä on kol­mi­kon mie­les­tä iso mah­dol­li­suus – myös yri­tyk­sil­le.

– Ajo­mat­ka­han on ly­hyt, ja pal­jon­han tääl­tä käy­dään töis­sä myös naa­pu­ri­kun­nis­sa, mut­ta työ­maa­lii­ken­net­tä on myös toi­seen suun­taan. Naa­pu­ri­kun­tien ti­lan­ne hei­jas­tuu meil­le­kin. Hie­man huo­les­tu­nut olen Po­rin lai­me­as­ta ve­to­voi­mas­ta. Pi­kais­ta pi­ris­tys­ruis­ket­ta tar­vit­tai­siin Po­riin­kin, miet­tii Päi­vi­ä­lä.

Val­ta­tie 23:n var­rel­la si­jait­se­val­la te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la riit­tää ti­laa isom­mil­le­kin yri­tyk­sil­le. Ne tuo­vat kun­taan työ­paik­ko­ja ja nii­den imus­sa uu­sia asuk­kai­ta.

– Kun­nan elin­voi­man kas­vun vuok­si on luon­nol­li­ses­ti tär­ke­ää, et­tä Po­mark­kuun syn­tyy uu­sia yri­tyk­siä, mut­ta tär­ke­ää on myös pi­dem­män elin­kaa­ren saa­vut­ta­nei­den yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set taa­taan, sa­noo Mä­en­si­vu.

Ke­sään ja luon­toon liit­ty­vä mat­kai­lu on yk­si Po­mar­kun val­teis­ta, Sii­nä on pal­jon hyö­dyn­tä­mä­tön­tä po­ten­ti­aa­lia.

– Ke­sä­se­son­kia ovat elä­vöit­tä­neet viih­tyi­sät kah­vi­lat. Sil­tä pal­ve­lu­sek­to­ril­ta löy­tyi­si var­mas­ti yrit­tä­jil­le uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Laa­jem­min Poh­jois-Sa­ta­kun­nan alu­eel­le suun­nat­tu, 2,5 vuot­ta kes­tä­vä mat­kai­luun ja kun­ta­mark­ki­noin­tiin pai­not­tu­va Le­a­der-han­ke tuo toi­vot­ta­vas­ti po­si­tii­vis­ta tuul­ta myös Po­mark­kuun, toi­voo Ai­rak­si­nen.

Myös mui­ta pal­ve­lu­muo­to­ja ku­ten ra­vin­to­la­tar­jon­taa pi­täi­si ke­hit­tää. Van­han rau­ta­tie­a­se­man ym­pä­ris­tös­sä on jo pit­kään jär­jes­tet­ty re­sii­na-aje­lu­ja.

– Ai­van uut­ta pot­kua kun­taan toi­si ju­na­ra­dan pa­laut­ta­mi­nen ta­va­ra­lii­ken­teen käyt­töön. Nyt, kun Suo­mes­ta tuli Nato-maa, rai­deyh­teyt­tä voi­tai­siin hyö­dyn­tää elin­kei­no­e­lä­män ohel­la myös ar­mei­jan kul­je­tuk­siin, poh­tii kun­nan­joh­ta­ja.

Kun­ta­lai­set ovat Po­mar­kus­sa aloit­teel­li­sia ja ak­tii­vi­sia. Sa­mo­ja omi­nai­suuk­sia löy­tyy myös paik­ka­kun­nan yrit­tä­jis­tä.

– Po­mar­kus­sa pu­hal­le­taan yh­teen hii­leen. Yh­tei­söl­li­syys on meil­le yrit­tä­jil­le hie­no omi­nais­piir­re. Vah­vaa tu­kea tu­le­vai­suu­teen tuo kun­nan vank­ka tuki, sa­no­vat Päi­vi­ä­lä ja Mä­en­si­vu.

Ket­te­räk­si mai­nit­tu kun­ta te­kee yh­teis­työ­tä myös naa­pu­ri­pi­tä­jä Sii­kais­ten kans­sa.

– Meil­lä on pal­jon yh­tei­siä int­res­se­jä, jois­ta et­si­tään sy­ner­gi­aa. Yh­tey­den­pi­to Sii­kais­ten kol­le­gan kans­sa on vä­hin­tään vii­koit­tais­ta.