Suo­men Yrit­tä­jät to­teut­taa joka toi­nen vuo­si val­ta­kun­nal­li­sen Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin. Vuo­den 2024 ky­se­ly käyn­nis­tyy 12.2.2024. Ky­se­lys­sä kar­toi­te­taan kun­tien ja yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä sekä elin­kei­no­po­li­tii­kan ti­laa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, alu­eel­li­ses­ti ja kun­ta­koh­tai­ses­ti.

Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sa yri­tyk­set pää­se­vät ar­vi­oi­maan oman kun­tan­sa tai kau­pun­kin­sa on­nis­tu­mis­ta muun mu­as­sa yrit­tä­jä­läh­töi­ses­sä pää­tök­sen­te­os­sa, yri­tys­pal­ve­luis­sa sekä muis­sa yri­tyk­sien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin vai­kut­ta­vis­sa osa-alu­eis­sa.

Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­sia käy­te­tään Sa­ta­kun­nan kun­nis­sa työ­ka­lu­na kun­tien ja yri­tys­ten vä­li­ses­sä vuo­ro­pu­he­lus­sa sekä elin­kei­no­po­li­tii­kan ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­set esi­tel­lään ko­ko­luo­kit­tain ja jo­kai­sen ko­ko­luo­kan par­haat paik­ka­kun­nat pal­ki­taan. Kun­tien ja kau­pun­kien yh­teis­tu­lok­sis­ta an­ne­taan myös maa­kun­nal­li­set ko­ko­nai­sar­vo­sa­nat, joil­la voim­me mi­ta­ta maa­kun­tam­me si­joi­tus­ta maa­kun­tien vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa.

Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­set jul­kais­taan Kun­nal­lis­joh­don se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä Tu­rus­sa 14.5.2024.

Kun ky­se­ly ki­lah­taa säh­kö­pos­tii­si, vas­taat­han ja pää­set vai­kut­ta­maan oman alu­ee­si yrit­tä­jä­myön­tei­syy­teen.