Ari An­te­roi­nen

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to EK jul­kai­si kuun puo­les­sa vä­lis­sä Kun­ta­ran­king-tut­ki­muk­sen, joka ker­toi Rau­man seu­dun ole­van maam­me toi­sek­si ve­to­voi­mai­sin alue yri­tys­toi­min­nal­le. Kak­kos­si­ja tuli Rau­man alu­eel­le myös 2021 ja 2019. Nyt, ku­ten vii­mek­si­kin, kär­ki­si­ja meni Sei­nä­jo­en seu­dul­le. Rau­man seu­tu­kun­taan kuu­lu­vat Rau­man li­säk­si Eu­ra, Eu­ra­jo­ki ja Sä­ky­lä.

Rau­man Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Si­mu­la ja hal­li­tuk­sen jä­sen Ris­to Rei­vo­lah­ti ovat mie­lis­sään seu­tu­kun­nan me­nes­tyk­ses­tä.

– Ete­läi­nen Sa­ta­kun­ta ja Rau­man seu­tu on mää­rä­tyl­lä ta­val­la maa­kun­nan ta­lou­del­li­nen ve­tu­ri. Tääl­lä on eri­tyyp­pis­tä toi­me­li­ai­suut­ta ja me­nes­ty­viä yri­tyk­siä kuin muul­la maa­kun­nas­sa. Tämä tuo ja luo jä­se­nis­tööm­me us­koa tu­le­vai­suu­teen sii­nä kuin seu­tu­kun­nan ve­to­voi­ma, Si­mu­la kom­men­toi.

Me­nes­tyk­sen ta­ka­na näh­dään, et­tä kun­tien pää­tök­se­on pi­tää ol­la yri­tys­myön­teis­tä ja elin­kei­no­e­lä­mää tu­ke­vaa.

– Tär­ke­ää on myös pää­tök­sen­te­on ri­peys, et­tei jah­na­ta, huo­maut­taa Rei­vo­lah­ti.

Mitä voi­si vie­lä teh­dä pa­rem­min?

– Po­si­tii­vi­nen rei­pas vuo­ro­pu­he­lu elin­kei­no­e­lä­män ja kun­tien päät­tä­jien vä­lil­lä on kai­ken läh­tö­koh­ta. Li­sää tii­vim­pää kes­kus­te­lua, Si­mu­la vas­taa.

Rauman Yrittäjien Antti Simula (vas.) ja Risto Reivolahti odottavat tulevilta päättäjiltä yrittämisen ja elinkeinoelämän ymmärtämämistä. Kokonaisuuden näkeminen olisi pikkuasioissa kompuroimista tärkeämpää.

Rauman Yrittäjien Antti Simula (vas.) ja Risto Reivolahti odottavat tulevilta päättäjiltä yrittämisen ja elinkeinoelämän ymmärtämämistä. Kokonaisuuden näkeminen olisi pikkuasioissa kompuroimista tärkeämpää.

Teemu Laulajainen

Tuo­rein pk-yri­tys­ba­ro­met­rin alu­e­ra­port­ti ei sen si­jaan ole Sa­ta­kun­nan osal­ta mu­ka­vaa lu­et­ta­vaa. Yri­tys­ten mie­li­ku­vat suh­dan­ne­ke­hi­tyk­ses­tä ja omas­ta ta­lou­del­li­ses­tä ke­hi­tyk­ses­tä ovat vai­su­ja. Mii­nus­ta on kai­kil­la mit­ta­reil­la ja lu­vut ovat val­ta­kun­nan kes­ki­ar­vo­lu­ke­mia hei­kom­mat.

Rau­man Yrit­tä­jien kak­si­kon mie­les­tä Sa­ta­kun­nas­ta puut­tuu pi­to­voi­ma.

Mitä rat­kai­suk­si?

– Kes­kei­siä asi­oi­ta ovat inf­ra­hank­keet. Ne kun oli­si­vat myö­tä­mie­li­siä. Olem­me tääl­lä vä­hän syr­jäs­sä. Ke­hit­ty­vä inf­ra li­säi­si tiet­tyä toi­me­li­ai­suut­ta ja sitä, et­tä ih­mi­set py­syi­si­vät tääl­lä ja muut­tai­si­vat tän­ne, avaa Si­mu­la.

– Ja vie­lä se­kin, mi­ten saa­tai­siin väki muut­ta­maan tän­ne ta­kai­sin. Mitä heil­le oli­si tar­jot­ta­va­na, li­sää Rei­vo­lah­ti.

Si­mu­la poh­tii, on­ko Rau­mal­la esi­mer­kik­si meri ja ran­nat otet­tu sii­nä mää­rin käyt­töön, kuin oli­si mah­dol­lis­ta.

– Vil­lis­ti aja­tel­len me­ren lä­hei­syy­des­sä voi­si ol­la joku täl­lai­nen elä­ke­läis­ten pal­ve­lu­pa­ra­tii­si. Saa­tai­siin huip­pu­ym­pä­ris­tö me­ri­neen hou­kut­te­le­maan pa­luu­muut­ta­jia.

– Kaa­voi­tus ja maan­käyt­tö ran­ta-alu­eil­la on vä­hän las­ten­ken­gis­sä. Kyl­lä siel­lä ti­laa oli­si py­sy­vän asu­mi­sen ra­ken­ta­mi­sel­le ja va­paa-aja­na­su­mi­sel­le, jos vaan tah­toa löy­tyy, Si­mu­la to­te­aa.

Säh­kö­a­si­at ovat ol­leet ko­vas­ti esil­lä ja enr­gi­an­ku­lu­tus­ta on poh­dit­tu yri­tyk­sis­sä­kin. Säh­kö­a­lan yrit­tä­jä­nä toi­mi­va Ris­to Rei­vo­lah­ti sa­noo, et­tä au­rin­ko­pa­nee­lit ja il­ma­läm­pö­pum­put ovat nyt pin­nal­la joh­tu­en ener­gi­an kor­ke­as­ta hin­nas­ta.

– Eri asia, kau­an­ko säh­kön hin­ta on kor­ke­al­la. Ke­säl­lä tai syk­syl­lä hin­ta voi ol­la ihan toi­nen. Tuo OL3 läh­tee jos­sain vai­hees­sa käy­mään ja tuu­li­voi­maa­kin li­sä­tään, täs­men­tää Rei­vo­lah­ti.

Rei­vo­lah­den mu­kaan yri­tyk­sis­sä on teh­ty help­po­ja sääs­tö­rat­kai­su­ja, ku­ten va­lais­tuk­sen vä­hen­tä­mis­tä ja ti­lo­jen vii­len­nys­tä.

– Sai­si sitä muu­toin­kin ener­gi­an­sääs­töä poh­tia.

Yrit­tä­jät odot­ta­vat mie­len­kiin­nol­la tu­le­via edus­kun­ta­vaa­le­ja.

– Py­rim­me kan­nus­ta­maan kes­kus­te­lua, mi­ten saa­daan Rau­man seu­tu ja koko Sa­ta­kun­ta yrit­tä­jä­myön­tei­sem­mäk­si. Ha­lu­am­me ol­la kes­kus­te­luis­sa mu­ka­na, Si­mu­la sa­noo.

17.3. jär­jes­te­tään Kaup­pa­ka­ma­rin ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien kans­sa Rau­mal­la Po­sel­lis­sa kes­kus­te­lu, jos­sa on pai­kal­la seu­tu­kun­nan edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät myös oman ti­lai­suu­ten­sa Po­ris­sa ja Kan­kaan­pääs­sä.

Mitä toi­vei­ta uu­sil­le päät­tä­jil­le?

– Säh­kö­mark­ki­noil­le pi­täi­si joku tolk­ku ja koh­tuus löy­tyä. Mo­nel­la yri­tyk­sel­lä on kes­tä­mä­tön ti­lan­ne. Mui­ta asi­oi­ta ovat lu­vi­tuk­set, ve­ro­tuk­sel­li­set sei­kat esi­mer­kik­si va­ral­li­suu­den siir­rois­sa ja su­ku­pol­ven­vaih­dok­sis­sa. Yri­tys­ten jat­ku­mot ja omis­tuk­sen muu­tok­set ovat hol­tis­sa, kun moni yri­tys ei ole sii­nä kun­nos­sa, et­tä oli­si va­ro­ja edes ve­ro­jen mak­sa­mi­seen. Tou­hun pi­täi­si ol­la kan­nus­ta­vam­paa ja uu­sia rat­kai­su­ja pi­täi­si miet­tiä, lä­het­tää Si­mu­la ter­vei­siä päät­tä­jil­le.

– Ylei­nen yrit­tä­mi­sen ja elin­kei­no­e­lä­män ym­mär­tä­mi­sen tah­to oli­si tär­ke­ää. Päät­tä­jien pi­täi­si ym­mär­tää ko­ko­nai­suuk­sia, ei­kä jää­dä kom­pu­roi­maan pik­ku­de­tal­jei­hin.

Net­ti­ot­si­kot:

Yrit­t­jät tie­tä­vät, et­tä po­si­tii­vi­nen rei­pas vuo­ro­pu­he­lu elin­kei­no­e­lä­män ja kun­tien päät­tä­jien vä­lil­lä on kai­ken läh­tö­koh­ta.