Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Elet­tiin so­dan­jäl­kei­siä vuo­sia. Yrit­tä­jän tiel­le läh­te­nyt Vie­no Nur­mi­lo os­ti vuon­na 1948 it­sel­leen sil­loi­sen työ­paik­kan­sa, ja käyn­nis­ti Po­rin Me­tal­li­sor­vaa­mo V. Nur­mi­lo ky:n ni­mis­sä ali­han­kin­taan kes­kit­ty­neen yri­tys­toi­min­nan.

– Pie­nes­tä­hän sitä tuf­fa läh­ti liik­keel­le. Itä­puis­ton var­rel­la si­sä­pi­hal­la oli pie­niä tal­le­ja, jos­ta toi­min­ta käyn­nis­tyi. Vie­res­sä oli Kal­le Hau­lan pe­rus­ta­ma, muun mu­as­sa muo­vi­lau­ta­sia val­mis­ta­nut Sa­ta­muo­vi, sen tar­pei­siin isoi­sä­ni al­koi sor­va­ta muot­te­ja, ker­too Panu Nur­mi­lo.

Sor­vaa­mon pe­rus­ta­mi­ses­ta tuli vii­me vuon­na pe­rä­ti 75 vuot­ta.

– Mon­taa yh­tä pit­kään toi­mi­nut­ta per­hey­ri­tys­tä ei Po­ris­ta kä­sit­tääk­sem­me löy­dy, ker­to­vat Nur­mi­lo Oy:tä pyö­rit­tä­vät Panu ja Mari Nur­mi­lo.

Muo­vi­te­ol­li­suu­den ky­syn­nän nous­tes­sa 1960-lu­vul­la, yri­tys al­koi eri­kois­tua ve­ne­moot­to­reis­ta muot­ti­val­mis­tuk­seen. Am­mat­ti­tai­don kart­tu­es­sa lii­ke­toi­min­ta laa­jen­tui työ­ka­lui­hin, ja 1970-lu­vun alus­sa yri­tyk­seen han­kit­tiin en­sim­mäi­nen ko­pi­o­jyr­sin­ko­ne. Sil­loin Me­tal­li­sor­vaa­mon ti­lat oli­vat jo Po­rin Her­ra­lah­des­sa, Pa­pe­ri­teh­taan­ka­dul­la. Sii­nä Lei­po­mo Sar­pi Oy:n naa­pu­ris­sa Ky:stä ai­koi­naan Oy:ksi muut­tu­nut Nur­mi­lo toi­mii edel­leen.

Vuon­na 1996 yri­tyk­sen mu­kaan tul­lut Panu Nur­mi­lo ot­ti ve­to­vas­tuun isäl­tään vuon­na 2010. Näin pit­kän lin­ja per­hey­ri­tys siir­tyi kol­man­nen su­ku­pol­ven joh­det­ta­vak­si.

– Kä­vim­me 2000-lu­vun vaih­tees­sa isä­ni kans­sa kes­kus­te­lu­ja ja pää­tim­me, et­tä py­sy­äk­sem­me ajan vaa­ti­mus­ten mu­ka­na, lai­te­kan­taa tu­lee ra­di­kaa­lis­ti uu­dis­taa. Ko­ne­kan­ta on­kin laa­jen­tu­nut vauh­dil­la ja tek­no­lo­gia on ke­hit­ty­nyt vas­taa­maan ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­sia. Nyt pe­rin­tei­sen yri­tyk­sen mo­der­ni ko­ne­kan­ta si­säl­tää muun mu­as­sa kol­me 5-ak­se­lis­ta ko­net­ta ja vaa­ti­vam­pien­kin ma­te­ri­aa­lien, ku­ten In­co­ne­lin, ko­neis­tus on­nis­tuu laa­duk­kaas­ti. Eli vaik­ka 68 vuot­ta sa­mal­la ton­til­la sei­so­neen yri­tyk­sen ti­lat ovat saa­neet jo hie­man ajan pa­ti­naa, lait­teet ovat tätä päi­vää. Uu­dis­tu­nut lai­te­kan­ta on­kin ol­lut asi­a­kas­suh­tei­den säi­ly­mi­sen ja nii­den hank­ki­mi­sen suh­teen meil­le vah­va käyn­ti­kort­ti, pai­not­taa Nur­mi­lo.

Jos Pa­pe­ri­teh­taan­ka­dun kiin­teis­tös­sä on jo vuo­si­kym­men­ten pa­ti­naa, yri­tyk­sen pari vuot­ta sit­ten hank­ki­mis­ta tuo­tan­to­ti­lois­ta Po­rin Har­maa­lin­nas­sa löy­tyy mo­der­nin ti­lan tun­tua ja ny­ky­ai­kais­ta ko­ne­kan­taa.

Vuosikymmenien tuoma ammattitaito on mahdollistanut porilaisyrityksen tuotevalmistuksen jatkuvan kehityksen. Tänä päivänä perheyritystä johtavat Panu ja Mari Nurmilo. Kuva: Vesa-Pekka Järvelä

Vuosikymmenien tuoma ammattitaito on mahdollistanut porilaisyrityksen tuotevalmistuksen jatkuvan kehityksen. Tänä päivänä perheyritystä johtavat Panu ja Mari Nurmilo. Kuva: Vesa-Pekka Järvelä

Yh­teen­sä Nur­mi­lo Oy:llä on käy­tös­sään noin 2 000 ne­li­ön ti­lat. Kes­kus­tan tun­tu­man me­tal­li­sor­vaa­mos­sa Nur­mi­lon ko­ke­nut hen­ki­lö­kun­ta val­mis­taa pää­o­sin työ­vä­li­nei­tä.

– Muo­vi­puo­lel­la Har­maa­lin­nan tuo­tan­to­ti­lois­sa kes­ki­ty­tään tek­ni­siin muo­vi­tuot­tei­siin. Se ra­jaa pois val­ta­muo­vit, jois­ta teh­dään muun mu­as­sa hen­ka­rei­ta, ken­kä­lu­si­koi­ta ja äm­pä­rei­tä. Sil­loin men­nään mer­kit­tä­väs­ti vaa­ti­vam­paan ja mit­ta­tar­kem­paan suun­taan.

– Vuo­teen 2022 as­ti fir­ma pyö­ri kah­dek­san hen­gen voi­min. Nyt hen­ki­lö­kun­taa on Her­ra­lah­des­sa ja Har­maa­lin­nas­sa jo 18. Väki on erit­täin mo­ti­voi­tu­nut­ta ja työ­hön­sä si­tou­tu­nut­ta. Meil­lä on­kin koos­sa tosi hyvä työ­yh­tei­sö, ko­ros­taa yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta.

Hei­tä huo­les­tut­taa kui­ten­kin alan ve­to­voi­ma nuor­ten kes­kuu­des­sa.

– Mo­nil­la on har­ha­luu­lo ja vä­hän vää­rä­kin kä­si­tys sii­tä, mil­lais­ta työ tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­des­sa ny­ky­päi­vä­nä on. Sitä kä­si­tys­tä tu­li­si vä­hi­tel­len saa­da muu­tet­tua. Oi­ke­as­ti tar­jol­la on mie­len­kiin­tois­ta ja siis­tiä työ­tä. Sii­nä pär­jää, kun on tark­ka, huo­lel­li­nen ja luo­tet­ta­va. Tie­to­tek­nii­kan osuus on mer­kit­tä­vää esi­mer­kik­si työs­tö- ja ruis­ku­pu­ris­tus­ko­nei­den oh­jel­moin­nin ja tuot­tei­den mit­taa­mi­sen osal­ta.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Nur­mi­lo ker­too yri­tyk­sen­sä pa­nos­ta­van toi­min­nas­saan tii­vii­seen asi­a­ka­syh­teis­työ­hön ja on­nis­tu­nee­seen asi­a­kas­ko­ke­muk­seen, jo­hon kuu­luu työ­vä­li­nei­den kor­ke­an laa­tu. Yri­tyk­sen muo­vi­muo­tit ta­kaa­vat­kin ko­ti­mai­sen yk­kös­laa­dun.

Nur­mi­lo nos­taa yri­tyk­sen­sä tär­keim­mik­si ar­voik­si luo­tet­ta­vat toi­mi­tuk­set, tark­kuu­den, hy­vän re­a­goin­ti­ky­vyn, eri­tyi­so­saa­mi­sen.

– Ar­vos­tam­me asi­a­kas­läh­töis­tä toi­min­ta­ta­paa ja tar­jo­am­me asi­ak­kail­lem­me alan en­si­luok­kais­ta, kes­tä­vää laa­tua. Asi­a­kas­kun­tam­me on ol­lut ai­na suh­teel­li­sen va­kaa. Mei­hin luo­te­taan var­sin­kin Sa­ta­kun­nas­sa, jon­ka alu­eel­ta tu­lee yli kak­si­kol­ma­so­sa asi­ak­kais­ta. Yk­si pit­kä­ai­kai­sim­mis­ta ja vah­vim­mis­ta kump­pa­neis­tam­me on mai­nei­kas Fis­kars Oy. Heil­le olem­me vuo­si­kym­men­ten ajan val­mis­ta­neet työ­ka­lu­ja muun mu­as­sa kir­vei­den, ha­ra­voi­den ja la­pi­oi­den tuo­tan­toon.

Yh­des­sä töis­sä ja ko­to­na. Yh­dis­tel­män su­ju­mi­ses­sa on tun­ne­tus­ti omat haas­teen­sa.

– Meil­lä hom­ma toi­mii mo­lem­mis­sa. Olem­me kiel­tä­mät­tä te­ho­kas tii­mi. On hie­noa, kun toi­seen voi luot­taa niin ko­to­na kuin töis­sä. Täy­tyy ol­la yl­peä yri­tyk­sen vuo­si­kym­me­nien mit­tai­ses­ta elin­kaa­res­ta. Juh­la­vuo­si­kin meni työn tou­hus­sa, em­me­kä eh­ti­neet sitä eri­tyi­sem­min juh­lis­taa – eh­kä sen ai­ka on vuon­na 2028. Kat­som­me­kin luot­ta­vai­se­na tu­le­vai­suu­teen, sa­no­vat kah­den tyt­tä­ren van­hem­mat.