Maa­rit Kaut­to

Ka­ri­ta Ty­käl­le ter­veel­li­set elä­män­ta­vat tar­koit­ta­vat en­nen kaik­kea ta­sa­pai­nois­ta elä­mää. Tyk­kä on ho­lis­ti­nen eli ko­ko­nais­val­tai­nen hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja. Hän muis­tut­taa, et­tä kun keho ja mie­li voi­vat hy­vin, on kaik­ki hel­pom­paa.

Suo­ri­tus­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa moni kui­ten­kin ha­kee oi­ko­tie­tä on­neen ja et­sii vas­tauk­sia ul­ko­puo­lel­ta; va­ral­li­suu­des­ta, saa­vu­tuk­sis­ta, me­nes­tyk­ses­tä. Hel­pos­ti me suo­ri­tam­me kaik­kea; työ­tä, tree­naa­mis­ta, äi­ti­nä ole­mis­ta ja jopa me­di­taa­ti­o­ta. Stres­si on usein syy, mik­si em­me pys­ty te­ke­mään op­ti­maa­li­sia va­lin­to­ja.

Tär­kein­tä oli­si kui­ten­kin op­pia ra­kas­ta­maan it­se­ään ja elä­mään oman­nä­köis­tään elä­mää.

– On hyvä py­säh­tyä ja tie­dos­taa omat aja­tuk­sen­sa ja tun­teen­sa – kuun­nel­la, mitä sa­not­ta­vaa niil­lä on. Tie­dos­ta­mal­la, mitä kai­paa ja elä­mään­sä va­lit­see, on suu­ri mer­ki­tys sil­le, mi­ten elä­mäm­me ko­em­me ja mil­lai­se­na se meil­le näyt­täy­tyy.

– Vaik­ka meil­lä oli­si unel­miem­me am­mat­ti, koti, au­to ja puo­li­so, niin mitä hyö­tyä sii­tä on, jos oma ke­hom­me reis­tai­lee? Tai jos ke­hom­me oli­si huip­puun­sa tree­nat­tu, mut­ta mie­li oli­si on­ne­ton?

Ka­ri­ta ker­too lu­en­noil­laan omis­ta ko­ke­muk­sis­taan ja kei­nois­ta, joi­den it­se on ha­vain­nut vai­kut­ta­van ke­hon ja mie­len ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin. Hän lu­paa an­taa konk­reet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja työ­ka­lu­ja.

– Ku­ten vaik­ka­pa hen­gi­tys­tek­niik­ka, jol­la voi mi­nuu­tis­sa muut­taa her­mos­ton­sa ti­lan stres­saan­tu­nees­ta ta­sa­pai­noi­sem­mak­si.

Ka­ri­ta aloit­taa oman päi­vän­sä me­di­taa­ti­ol­la, jon­ka jäl­keen hän va­lit­see sen päi­vän olo­ti­laan so­pi­van lii­kun­ta­muo­don.

– Se voi ol­la pi­la­tes­ta, juok­se­mis­ta, kä­ve­lyä, uin­tia tai joo­gaa. Mikä mil­loin­kin tun­tuu kut­su­van. Sit­ten vien po­jan kou­luun ja aloi­tan päi­vän työt.

– Jos­sain vai­hees­sa päi­vää pu­lah­dan me­reen ui­maan ym­pä­ri vuo­den. Me­nen ai­na ui­maan yk­sin ja nau­tin sii­tä, kun saan ol­la luon­non rau­has­sa vain it­se­ni kans­sa.

Ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin liit­tyy tie­ten­kin myös ra­vin­to. Ka­ri­tan oma ruo­ka­va­lio koos­tuu oi­ke­as­ta ruo­as­ta, ei ruo­an kal­tai­sis­ta asi­ois­ta. So­ke­ris­ta hän on luo­pu­nut jo vuo­sia sit­ten.

Ka­ri­ta syö pal­jon muun mu­as­sa kau­den kas­vik­sia, ka­laa, ka­nan­mu­nia, mar­jo­ja, laa­duk­kai­ta juus­to­ja, päh­ki­nöi­tä, tuo­rei­ta yrt­te­jä, olii­vi­öl­jyä, voi­ta, raa­ka­suk­laa­ta, leh­ti­vih­rei­tä, matc­ha-tee­tä sekä koo­kos­ta eri muo­dois­sa.

Yrit­tä­jä­nä Ka­ri­tan päi­vät ei­vät ole kos­kaan sa­man­lai­sia. Pait­si hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja Ka­ri­ta on myös life co­ach, me­di­taa­tio- ja mind­ful­l­ness-oh­jaa­ja, blog­ga­ri ja juon­ta­ja. Hä­nel­tä on myös il­mes­ty­nyt kuu­si kir­jaa, jois­ta Hyvä elä­mä – rak­kau­del­la Ka­ri­ta sekä Hyvä elä­mä – työ­kir­ja ovat vii­mei­sim­mät.

Muu­ta­ma päi­vä sit­ten Ka­ri­ta aloit­ti myös me­di­taa­ti­on live-verk­ko­val­men­nuk­sen. Ja mo­nen­lai­sia uu­si­a­kin ide­oi­ta on ole­mas­sa, mut­ta niis­tä ei vie­lä ker­ro­ta.

– Ei täs­sä peu­ka­loi­ta tar­vit­se pyö­ri­tel­lä ja vä­lil­lä tun­tuu, et­tä pi­täi­si voi­da mo­nis­taa it­sen­sä eh­ti­äk­seen joka paik­kaan, Ka­ri­ta nau­raa ja jat­kaa:

– Mut­ta olen to­del­la on­nel­li­nen, et­tä saan teh­dä töi­tä asi­oi­den pa­ris­sa, jot­ka ovat mi­nul­le tär­kei­tä ja joi­ta ra­kas­tan. Ja en­nen kaik­kea ol­la äi­ti, joka kai­kes­ta huo­li­mat­ta on se yk­kö­sa­sia elä­mäs­sä­ni.

Ka­ri­ta Tyk­kä lu­en­noi Po­ris­sa SAMK:n kam­puk­sel­la, Ago­ra-sa­lis­sa 11. maa­lis­kuu­ta kel­lo 18.30 al­ka­en. Ti­lai­suu­den jär­jes­tää Po­rin Seu­dun Hiu­sy­rit­tä­jät ry.