Heli Kok­ko

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue työl­lis­tää yli 10 000 am­mat­ti­lais­ta. Ai­kai­sem­min lä­hin­nä pe­rus­kun­tien pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­leet so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men työn­te­ki­jät ovat nyt Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­luk­ses­sa. Hy­vin­voin­ti­a­lue on vuo­den 2023 alus­ta läh­tien vas­tan­nut 210 000 sa­ta­kun­ta­lai­sen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­luis­ta.

– Olem­me mo­ni­puo­li­nen työ­nan­ta­ja: tar­jol­la on töi­tä joka puo­lel­la Sa­ta­kun­taa ja haus­sa on mui­ta­kin kuin so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työn­te­ki­jöi­tä, ku­ten han­kin­nan, lo­gis­tii­kan ja ruo­ka­pal­ve­lu­jen työn­te­ki­jöi­tä, sel­vit­tää rek­ry­toin­ti­pääl­lik­kö Satu Tuo­ri­nie­mi.

Hän li­sää, et­tä tar­jol­la on iso mää­rä eri­lai­sia työ­teh­tä­viä, niin va­ki­tuis­ta työ­tä kuin mää­rä­ai­kais­ta, sa­moin si­jai­suuk­sia, osa-ai­kai­suuk­sia ja keik­ka­työ­tä, ku­ten myös han­ke­työ­tä.

Näyt­tää sil­tä, et­tä suu­rim­paan osaan avo­nai­sia työ­teh­tä­viä on ha­ki­joi­ta, mut­ta työ­voi­man saan­nis­sa on am­ma­teit­tain, alu­eit­tain ja kau­sit­tain ero­ja.

– Lää­kä­reis­tä, psy­ki­at­reis­ta ja so­si­aa­li­työn­te­ki­jöis­tä on pu­laa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa on vaih­te­le­vas­ti, osaan saa­daan vä­keä hy­vin, mut­ta haas­tet­ta­kin on, eri­tyi­ses­ti si­jai­suuk­sien koh­dal­la. La­bo­ra­to­rio- ja rönt­gen­hoi­ta­jis­ta on ol­lut myös pu­laa.

Satakunnan hyvinvointialue vastaa 210 000 eri-ikäisen satakuntalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.

Satakunnan hyvinvointialue vastaa 210 000 eri-ikäisen satakuntalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.

Maa­kun­nan op­pi­lai­tos­ten kans­sa teh­dään mo­nen­lais­ta yh­teis­työ­tä, jot­ta voi­tai­siin vas­ta­ta alu­een työ­voi­ma­tar­pee­seen. Esi­mer­kik­si Po­ris­sa voi opis­kel­la bi­oa­na­lyy­ti­kok­si sa­tel­liit­ti­kam­puk­sel­la, jos­sa kou­lu­tuk­sen to­teut­taa Sa­vo­nia.

Myös kä­ti­lö­kou­lu­tus on al­ka­nut yh­teis­työs­sä Tu­run am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa. Rönt­gen­hoi­ta­ja­kou­lu­tus to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Tam­pe­reen amk:n ja SAMK:n kans­sa. Kou­lu­tuk­siin py­ri­tään yh­teis­haun kaut­ta.

Sa­ta­kun­nas­sa on pit­kään kou­lu­tet­tu myös lai­tos­huol­ta­jia op­pi­so­pi­muk­sel­la, ja tä­mä­kin väy­lä on edel­leen avoin­na.

Psy­ki­at­ri­as­sa to­teu­te­taan ai­kai­sem­pien vuo­sien ta­paan lää­ke­tie­teen opis­ke­li­joil­le ke­sä­kou­lu, joka tar­koit­taa oh­jat­tua ke­sä­työ­tä ja lu­en­to­ja. Psy­ki­at­ri­an ke­sä­kou­lu­toi­min­taa ol­laan laa­jen­ta­mas­sa hoi­to­työn opis­ke­li­joi­hin.

– Meil­lä on pal­jon ke­sä­työ­paik­ko­ja, ja nii­den haku on jo au­ki.

Rekrytointipäällikkö Satu Tuoriniemi on mukana Satakunnan Rekrymessuilla kertomassa hyvinvointialueen työ- ja koulutusmahdollisuuksista. Kuva: Heli Kokko

Rekrytointipäällikkö Satu Tuoriniemi on mukana Satakunnan Rekrymessuilla kertomassa hyvinvointialueen työ- ja koulutusmahdollisuuksista. Kuva: Heli Kokko

Hy­vin­voin­ti­a­lue osal­lis­tuu per­jan­tai­na 10. hel­mi­kuu­ta SAMK-kam­puk­sen Ago­ra­sa­lis­sa kel­lo 10–15 jär­jes­tet­tä­vil­le Sa­ta­kun­nan Rek­ry­mes­suil­le. Satu Tuo­ri­nie­mi muis­tut­taa, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on tar­jo­ta töi­tä työ­u­ran eri vai­heis­sa ole­vil­le ih­mi­sil­le: nuo­ril­le, ko­ke­neil­le, alan­vaih­ta­jil­le ja työ­u­ran­sa alus­sa ole­vil­le.

Tuo­ri­nie­mi kan­nus­taa nuo­ria ole­maan avoi­mia ja poh­ti­maan eri­lai­sia alo­ja, kos­ka oma ala voi löy­tyä yl­lät­tä­väs­tä­kin suun­nal­ta – ja suun­taa voi muut­taa mo­neen ker­taan.