Pasi Rein / STT

Maas­to­hiih­tä­jä Ar­si Ruus­ka­sen kil­pau­ra on rai­teil­laan. Ruus­ka­sen ja val­men­ta­ja Vil­le Mau­nuk­se­lan luja luot­to omaan sys­tee­miin joh­ti vii­me tal­ve­na mes­ta­ruu­teen 23-vuo­ti­ai­den MM-ki­sois­sa ja ava­si por­tit pää­val­men­ta­ja Tee­mu Pa­sa­sen A-maa­jouk­ku­ee­seen.

Syk­syl­lä sai­ras­te­lu vii­vyt­ti tu­los­kun­toa, kun­nes Ruus­ka­nen pau­kaut­ti Da­vo­sin maa­il­man­cu­pis­sa kah­dek­san­nek­si 20 ki­lo­met­rin va­paan hiih­to­ta­van kil­pai­lus­sa.

–  Iso jut­tu, kun on­nis­tuin maa­il­man­cu­pin ta­sol­la. Se kas­vat­ti it­se­luot­ta­mus­ta ja li­sä­si näl­kää jat­koon, Ruus­ka­nen mais­te­lee kau­den en­sim­mäis­tä täy­so­su­maa.

–  Se osoit­ti taas it­sel­le, et­tä olen pys­ty­nyt te­ke­mään oi­kei­ta asi­oi­ta, kun olen val­men­ta­jan kans­sa luot­ta­nut hom­maam­me. Ar­vo­kas­ta on myös se, et­tä pys­tyin oi­kei­ta asi­oi­ta te­ke­mäl­lä nou­se­maan odo­tuk­sia hei­kom­man al­ku­kau­den jäl­keen ta­sol­le, jos­sa omat ta­voit­teet ovat. Hie­noa, kun työ kan­toi he­del­mää.

Al­ku­kau­den hik­ka joh­tui sai­ras­te­lus­ta Val Se­na­le­sin har­joi­tus­lei­ril­lä juu­ri en­nen kil­pai­lu­kau­den al­kua. Toi­nen lie­vem­pi fluns­sa es­ti läh­dön vuo­den­vaih­tees­ta al­ka­neel­le Tour de Skil­le, mut­ta nyt Ruus­ka­nen on val­mis Suo­men mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin.

Ruus­ka­nen, 23, hiih­tää Tam­pe­reen SM-ki­sois­sa pa­ri­vies­tin ja 15 ki­lo­met­rin va­paan hiih­to­ta­van kil­pai­lun. Kau­si on ta­val­laan tai­te­koh­das­sa lau­an­tai­na hiih­det­tä­väl­lä nor­maa­li­mat­kal­la.

–  Toi­von, et­tä pys­tyn ki­sa­tau­on jäl­jil­tä hy­vään suo­ri­tuk­seen, kun en pääs­syt Tou­ril­le. On­nis­tu­neel­la hiih­dol­la sai­si sa­mal­la hy­vän jat­kon lop­pu­kau­teen koh­ti pää­ki­so­ja, Ruus­ka­nen suun­nit­te­lee.

–  Mut­ta 15 ki­lo­met­ris­tä tu­lee tiuk­ka kisa, jos­sa si­joi­tuk­set ovat lu­jas­sa. Moni täh­tää kär­ki­si­joil­le. Kil­pai­lus­ta voi tul­la tosi ta­sai­nen.

Vii­me ke­vää­nä Ruus­ka­nen hiih­ti SM-ki­sois­sa va­paan kym­pil­lä nel­jän­nek­si. Pa­ran­nus si­joi­tuk­seen toi­si lop­pu­kau­den ta­voit­teet mu­ka­vas­ti Ruus­ka­sen ulot­tu­vil­le.

Pää­val­men­ta­ja Pa­sa­nen ja­kaa SM-ki­so­jen jäl­keen pai­kat vii­mei­siin Pla­ni­can MM-ki­so­ja edel­tä­viin maa­il­man­cu­pin kil­pai­lui­hin Rans­kan Les Rous­se­sis­sa ja Ita­li­an Tob­lac­his­sa. Myös MM-va­lin­nat ovat SM-hiih­to­jen jäl­keen hah­mol­laan Pa­sa­sen aa­tok­sis­sa.

–  Kau­teen läh­ties­sä ta­voit­tee­na oli, et­tä sai­sin lei­mat­tua li­pun MM-ki­soi­hin ja pää­si­sin hiih­tä­mään siel­lä, Ruus­ka­nen jat­kaa ja tar­ken­taa pää­ta­voit­teik­seen va­paan hiih­to­ta­van 15-ki­lo­met­ri­sen ja yh­dis­tel­mä­kil­pai­lun Pla­ni­cas­sa.

–  On­nis­tu­nut kau­si, jos pää­si­sin en­sim­mäi­sel­lä ai­kuis­ten maa­jouk­ku­e­kau­del­la­ni sin­ne hiih­tä­mään. Suo­mes­sa on niin laa­ja taso, et­tä MM-pai­kat ovat tiu­kas­sa.

Tois­tai­sek­si la­dut ovat vie­neet Ruus­kas­ta ta­voit­tees­ta ja unel­mas­ta toi­seen.

–  Vä­liin on sat­tu­nut vai­kei­ta kau­sia, mut­ta olen teh­nyt pit­kään mää­rä­tie­tois­ta työ­tä ja olen luot­ta­nut omaan hom­maan.

Ruus­ka­nen ja Mau­nuk­se­la te­ki­vät vii­saak­si osoit­tau­tu­neen pää­tök­sen en­nen ke­sän 2021 har­joi­tus­kaut­ta.

–  Mi­nul­la voi­ma ja no­peus ovat ol­leet heik­kouk­sia, mut­ta pää­tim­me sil­ti har­joi­tel­la vah­vuu­det edel­lä eli kes­ki­tyim­me kes­tä­vyys­puo­len ke­hit­tä­mi­seen. Us­kon, et­tä ke­hi­tys­kaa­re­ni on puh­taas­ti kes­tä­vyy­so­mi­nai­suuk­sien ke­hi­tyk­sen an­si­o­ta, Ruus­ka­nen ker­too.

–  Har­joit­te­lin oi­ke­al­la ta­val­la ja myös lei­ri­tyk­ses­tä maa­jouk­ku­e­ryh­mis­sä on ol­lut pal­jon apua.

Maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta seu­ran­nut maa­jouk­ku­e­paik­ka to­teut­ti Ruus­ka­sen toi­sen unel­man.

–  Olen nuo­res­ta as­ti aja­tel­lut, et­tä oli­si kova jut­tu pääs­tä A-maa­jouk­ku­ee­seen. Se on ol­lut ta­voit­tee­na pit­kään, jo­ten oli tosi hie­noa pääs­tä mu­kaan.

Ruus­ka­sel­la ei ole Pa­sa­sen pop­poos­ta kuin hy­vää sa­not­ta­vaa. Olym­pi­a­voit­ta­ja Ii­vo Nis­ka­nen näyt­tää maa­il­man kär­jen vaa­ti­mus­ta­son ja muut pus­ke­vat toi­si­aan sa­maan suun­taan.

–  Kai­kin puo­lin tosi hyvä po­ruk­ka ja hyvä mei­nin­ki. Yh­teist­ree­nit vie­vät var­mas­ti jo­kais­ta eteen­päin. Olen ty­kän­nyt, kun olen pääs­syt ko­vaan po­ruk­kaan, jos­ta olen ai­na haa­veil­lut, Ruus­ka­nen jat­kaa maa­jouk­ku­e­toi­min­nas­ta.

Hiih­to­pii­reis­tä kar­ka­si syk­syl­lä hu­hu­ja Ruus­ka­sen ke­hi­tyk­ses­tä. Nuo­ri mies kes­ti kyy­dis­sä, ei­kä ereh­ty­nyt ah­neek­si.

–  Kyl­lä sii­nä on malt­tia vaa­dit­tu, Ruus­ka­nen tun­nus­taa.

–  Ii­vos­ta nä­kee, mikä olym­pi­a­voit­ta­jan taso on tree­nis­sä. Olen vie­lä kau­ka­na sii­tä ja pi­tää teh­dä tosi pal­jon työ­tä, et­tä jos­kus mah­dol­li­ses­ti pys­tyi­sin nou­se­maan sa­mal­le ta­sol­le. Se vaa­tii to­del­la pal­jon.

Ruus­ka­nen us­koo, et­tä hän jak­saa sel­vit­tää edes­sä ole­van har­joi­tus­kuor­man riit­tä­vän kär­si­väl­li­ses­ti.

–  Olen pyr­ki­nyt te­ke­mään har­joi­tuk­set juu­ri ku­ten val­men­ta­jat ovat käs­ke­neet. En läh­de po­ru­kan pai­nee­seen vaan yri­tän pi­tää oman pää­ni, Ruus­ka­nen va­kuut­taa.

–  Luo­tan omaan sys­tee­miin ja us­kon, et­tä se on mi­nun vah­vuus.

Ruus­ka­sen ke­hi­tys­koh­teet ovat il­mei­set.

–  Voi­ma ja no­peus. Niis­sä pi­tää saa­da li­sää ka­pa­si­teet­tia, mut­ta jat­kan sil­ti edel­leen myös vah­vuuk­sie­ni ke­hit­tä­mis­tä, Ruus­ka­nen kaa­vai­lee.

–  Mi­nul­la on kes­tä­vyys­puo­lel­la­kin vie­lä mat­kaa maa­il­man par­hai­siin, ei­kä maa­il­man kär­keä voi haas­taa, el­lei ole tiet­ty­jä omi­nai­suuk­sia myös no­peus­puo­lel­la.

Ruus­ka­nen mää­rit­te­lee it­sen­sä puh­taas­ti dis­tans­si- eli nor­maa­li­mat­ko­jen hiih­tä­jäk­si.

–  Mei­kä­läi­ses­tä ei var­mas­ti mi­ten­kään tu­li­si "rint­te­riä".

Mut­ta hiih­to mait­taa mo­lem­mil­la hiih­to­ta­voil­la.

–  Va­paa ja pe­rin­tei­nen ovat eh­dot­to­mas­ti ja ta­sa­ver­tai­ses­ti mu­ka­na har­joi­tuk­sis­sa. Koen ole­va­ni mo­lem­mil­la hiih­to­ta­voil­la ta­sa­vah­va, Ruus­ka­nen ar­vi­oi.

–  Olen va­paal­la jopa mo­ni­puo­li­sem­pi kuin pe­rin­tei­sel­lä. Va­paal­la mi­nul­ta löy­tyy eh­kä vä­hän enem­män vauh­ti­ka­pa­si­teet­tia, ei­kä me­nes­tys ole niin ra­tap­ro­fii­lis­ta kiin­ni kuin pe­rin­tei­sel­lä.

Kyse on voi­maan liit­ty­väs­tä ke­hi­tys­koh­tees­ta eli ta­sa­työn­nös­tä, jon­ka mer­ki­tys ko­ros­tuu maa­il­man­cu­pin usein hel­pois­sa maas­tois­sa.

Voi­ma, no­peus ja "ta­su­ri" ovat val­men­ta­ja Mau­nuk­se­lan ja Ruus­ka­sen "hom­man" vie­lä käyt­tä­mät­tö­mät valt­ti­kor­tit.