Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Äs­sil­lä on ol­lut Lii­gas­sa pai­ne­paik­ko­ja pit­kin ke­vät­kaut­ta. Hui­pen­nus näh­tiin lau­an­tai­na run­ko­sar­jan vii­mei­ses­sä ko­ti­pe­lis­sä JY­Piä vas­taan. Vie­ras­jouk­ku­eel­le pe­lil­lä ei ol­lut enää mer­ki­tys­tä.

Po­ri­lais­jouk­kue Äs­sät on usein ol­lut vai­keuk­sis­sa toi­ses­sa eräs­sä, täl­lä ker­ral­la sen ai­ka­na näh­tiin ot­te­lun rat­kai­su. Roo­pe Ta­la­jan ja Lee­vi Vii­ta­lan on­nis­tu­mi­set muut­ti­vat il­lan kul­kua. Äs­sät nap­pa­si lo­pul­ta 4–1-voi­ton.

Li­säk­si Äs­sien Will Gra­ber osui kah­des­ti.

Kau­den kah­dek­san­nen osu­man­sa teh­nyt Vii­ta­la oli il­lan nä­ky­viä hah­mo­ja. Avau­se­räs­sä hän jäi JY­Pin Valt­te­ri Ali­ran­nan tak­lauk­sen al­le.

– Hei­tin syö­tön pa­kil­le, en­kä huo­man­nut, et­tä ka­ve­ri tuli ti­lan­tee­seen lu­jaa. Jos­kus noi­ta tu­lee, ja nyt sat­tui osu­maan pää­hän. Mi­tään pa­haa ver­ta ei jää­nyt, tu­li­pa ka­ve­ril­le ai­na­kin iki­muis­toi­nen lii­gau­ran avaus­pe­li, Vii­ta­la ker­ta­si.

Il­lan tu­lok­sil­la var­mis­tui myös se, et­tä Sport ja Äs­sät rat­kai­se­vat vii­mei­sen pu­do­tus­pe­li­pai­kan koh­ta­lon Vaa­sas­sa tiis­tai­na. Voit­ta­ja mil­lä ta­han­sa ta­val­la jat­kaa kaut­taan. Hä­vi­ä­jä aloit­taa ke­sä­lo­man­sa.

– Sii­nä on to­del­la hie­no pa­nos pe­liin, tämä on ai­van mah­ta­vaa ai­kaa, Vii­ta­la ki­teyt­ti.