Äs­sät hä­vi­si kes­ki­viik­ko­na ko­to­naan Pe­li­can­sil­le 2-3 nu­me­roin jat­ko­a­jal­la. Esi­tys­tä ei kui­ten­kaan tar­vit­se hä­ve­tä.

Se oli kel­po luok­kaa ja ker­toi taas ker­ran, et­tä enää ei vas­tus­ta­jan saa­ma maa­li pe­lin alus­sa oh­jaa po­ri­lais­ten te­ke­mi­sä ku­ten en­nen.

Kun mit­ta­rik­si ote­taan kym­me­nen vii­me pe­liä, niin po­ri­lais­ten esi­tyk­sen voi­daan sa­noa ke­hit­ty­neen nou­su­joh­tei­ses­ti.Rau­man Lu­kon ti­lan­ne on ta­san päin­vas­tai­nen. Luk­ko ment­ti jo var­ma­na pi­de­tyn Lii­gan kär­ki­pai­kan ja vii­me ai­ko­jen esi­tys ei lu­paa hy­vää jat­kos­sa­kaan.

Äs­sien on­gel­ma on se, et­tä ai­van te­rä­vin kär­ki ma­te­ri­aa­lis­ta puut­tuu. On hy­viä pe­laa­jia, mut­ta ei kui­ten­kaan sel­lai­sia, jot­ka hen­ki­lö­koh­tai­sil­la ta­doil­laan ky­ke­ni­si­vät te­ke­mään hyök­käys­pääs­sä riit­tä­väs­ti tu­los­ta. Äs­sät on duu­na­ri­po­ruk­ka, joka te­kee hul­lun­lail­la hom­mia ja puo­lus­taa omaa maa­li­aan hen­keen ja ve­reen. Il­me on siis se tu­tun po­ri­lai­nen, mut­ta huip­pu­me­ne­tyk­seen täl­lä mat­ri­aa­lil­la on vai­kea yl­tää.

Ku­lu­vas­ta kau­des­ta on toki kir­jat­ta­va pal­jon hy­vää. Lu­paa­via nuo­ria on ajet­tu hie­nos­ti si­sään ja ken­täl­li­sen ver­ran heis­tä on tul­lut myös va­ki­o­mie­hiä Lii­gaan. Tu­lok­sel­li­ses­ti isoin asia on sel­viy­ty­mi­nen pu­do­tus­pe­lei­hin vii­den kau­den jäl­keen. Myös ylei­sön luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen on suu­ri asia. Yli 4000 ylei­sö­ä­mää­rä ot­te­lua koh­ti on kova luku ja pa­ras suur­ten paik­ka­kun­tien jäl­keen.

Äs­sät hank­ki täk­si kau­dek­si tu­kun pe­laa­jia. Yk­si­kään han­kin­ta ei var­si­nai­ses­ti ole pet­tä­nyt. Enem­män voi kui­ten­kin odot­taa esi­mer­kik­si Jo­ac­him Roh­di­nil­ta. Maa­lin­te­ko ei ole su­ju­nut sa­maan mal­liin kuin Ju­ku­reis­sa. Po­ten­ti­aa­lia mie­hel­lä on, mut­ta jos­tain syys­tä ei te­ho­ja vaan löy­dy odo­te­tus­ti. Toki tah­ti on sar­jan ede­tes­sä ko­hen­tu­nut. Pa­rem­paa on sil­ti syy­tä vaa­tia.

Pet­ty­myk­sek­si voi­daan las­kea Jan-Mi­ka­el Jär­vi­nen. Hän tuo kiek­koa hy­vin ylös, syöt­tää tar­kas­ti, tap­paa te­hok­kaas­ti ali­voi­mia, mut­ta jo­tain puut­tuu. Esi­mer­kik­si Äs­sien yli­voi­mis­sa hän tuo kie­kon sään­nöl­li­ses­ti ylös, ja­kaa syöt­tö­jä pa­keil­le ja reu­noi­hin, mut­ta no­pe­at ja yl­lät­tä­vät syö­töt, jot­ka joh­tai­si­vat maa­lin­te­koon, jää­vät vä­hiin. Kak­kos­syöt­tö­jä mies sen­tään ke­rää.

Jär­vi­nen on teh­nyt vain yh­den maa­lin 55 ot­te­lus­sa ja syöt­tö­jä löy­tyy 19. Hän on vas­ta seit­se­män­nek­si te­hok­kain jouk­ku­ees­saan. Ai­kai­sem­pi­na kau­si­na Jär­vi­nen on pu­ku­tel­lut ta­sai­ses­ti 40 pin­nan te­ho­ja niin ul­ko­maan sar­jois­sa kuin Tap­pa­ran pai­das­sa. Po­ten­ti­aa­lia siis 34-vuo­ti­aal­la hyök­kää­jäl­lä on.

Äs­sien pa­ras pis­te­mies on Roo­pe Ta­la­ja. Enem­män rou­hi­ja­na ja kol­mos­ken­tän pe­laa­ja­na tun­net­tu Ta­la­ja on saa­lis­ta­nut 30 te­ho­pis­tet­tä ja esi­tys pa­ra­nee koko ajan.

Äs­sil­lä on vie­lä kak­sois­pe­lit lop­pu­vii­kos­ta Spor­tia vas­taan. Voi­tot vah­vis­tai­si­vat mah­dol­li­suuk­sia aloit­taa pu­do­tus­pe­lit ko­to­na. Ko­tie­tu eten­kin po­ri­lai­sil­le mer­kit­si­si pal­jon. Po­ri­lai­sy­lei­sö on sar­jan pa­ras omien kan­nus­ta­mi­ses­sa. Sää­li-pla­yoff pe­la­taan pa­ras kol­mes­ta -sys­tee­mil­lä eli kah­del­la voi­tol­la pää­see jat­koon.

Rau­mal­la ky­sy­tään nyt pet­ty­nei­nä, et­tä mitä Liu­kol­le on ta­pah­tu­nut. Kol­mes­sa vii­me pe­lis­sä jouk­kue on teh­nyt vain kol­me maa­lia ja saa­lis­ta­nut yh­dek­säs­tä mah­dol­li­ses­ta pis­tees­tä vain kol­me. Kol­men ot­te­lun kun­to­pun­ta­ris­sa rau­ma­lai­set ovat si­jal­la 11.

Sar­ja­joh­to on jo Tap­pa­ran tai Il­vek­sen hei­niä. Luk­ko tar­vit­see kol­man­nen si­jan­sa lo­pul­li­seen var­mis­ta­mi­seen pis­teen. Se ei ole yli­voi­mai­nen teh­tä­vä. Kova työ sen si­jaan on pää­val­men­ta­ja Mar­ko Vir­ta­sel­la pa­laut­taa al­ku­kau­den voit­ta­va peli-il­me jouk­ku­ee­seen. Luk­ko ei esi­mer­kik­si Il­vek­sen 4-1 voi­tok­si päät­ty­nee­sä ot­te­lus­sa pe­lan­nut hei­kos­ti. Al­ku­kau­des­ta se kui­ten­kin kään­si täl­lai­set pe­lit eduk­seen, mut­ta nyt tu­lee tap­pi­oi­ta.

Ihan sa­man suun­tai­ses­ti peli meni, kun Äs­sät kävi kuit­taa­mas­sa 2-1 voi­ton Äi­jän­suol­ta. Luk­ko hal­lit­si eten­kin kah­ta vii­meis­tä erää, mut­ta maa­lin­te­ko jopa niin sa­no­tuis­ta var­mois­ta pai­kois­ta jäi vain hy­vik­si yri­tyk­sik­si.

Luk­koa vai­vaa en­nen kaik­kea te­hot­to­muus. On­ko rau­ma­lais­jouk­kue tär­keil­lä het­kil­lä hen­ki­ses­ti kip­sau­tu­nut? Ovat­ko pit­kään sar­jaa joh­ta­neen jouk­ku­een pai­neet me­nes­tyä lii­an ko­vat?

Pu­hut­tiin­han vie­lä en­nen vuo­den­vaih­det­ta sii­tä, mi­ten Luk­ko on suu­rin mes­ta­rieh­do­kas ja mi­ten sen peli on yli­voi­mais­ta koko sar­jas­sa. Nyt se ei sitä ole. Po­si­tii­vi­sem­mat ar­vi­ot läh­te­vät sii­tä, et­tä Luk­ko har­joit­te­lee nyt ko­vaa tu­le­via pu­do­tus­pe­le­jä var­ten, ja se te­kee esi­tyk­ses­tä vä­ki­näis­tä. Joka ta­pauk­ses­sa Luk­ko on run­ko­sar­jan esi­tyk­sil­lään nos­ta­nut it­sen­sä mes­ta­ri­suo­sik­kien jouk­koon. Rau­ma­lai­sil­la on pal­jon hä­vit­tä­vää, mut­ta pal­jon vä­hem­män voi­tet­ta­vaa. Sik­si ko­via odo­tuk­set yhä ovat.