Pasi Pel­to­la / STT

Po­rin Äs­sät on vi­rit­tä­nyt ke­vät­tä koh­ti mel­koi­sen ki­ri­vaih­teen mies­ten jää­kiek­ko­lii­gas­sa. Tiis­tai­na sa­ta­kun­ta­lai­set nap­pa­si­vat kuu­den­nen voi­ton seit­se­män vii­me ot­te­lun­sa ai­ka­na. Kou­vo­la­lais­jouk­kue Koo­Koo ei saa­nut synk­kään ko­ti­sal­doon­sa kir­kas­tus­ta hä­vit­ty­ään po­ri­lai­sil­le maa­lein 0–3.

– Tui­jo­tus­kil­pai­lu tämä oli. Kah­den erän jäl­keen oli sel­vää, et­tä kat­so­taan, kum­man pok­ka pi­tää en­sim­mäi­seen maa­liin as­ti. Näin ta­sai­ses­sa pe­lis­sä on vai­kea muu­ta nos­taa esiin kuin (Nik­las) Ru­bi­nin vah­va peli maa­lil­la, ku­vai­li Äs­sien val­men­ta­ja Kar­ri Kivi.

Jum­bo­jouk­kue Sai­Pan (88) li­säk­si al­le sa­das­sa teh­dys­sä lii­ga­maa­lis­sa ovat enää 98 maa­lin Äs­sät ja HIFK. Kou­vo­las­sa osui­vat po­ri­lais­ten kau­den ai­no­at maa­li­ty­kit, maa­li­mää­rän­sä 13:een nos­ta­nut De­rek Ba­rach (2+0) ja 11 ker­taa verk­koa hei­lut­ta­nut Roo­pa Ta­la­ja (1+1). Osu­mis­ta jäl­kim­mäi­set kak­si syn­tyi­vät tyh­jään maa­liin.

Äs­sien kau­den kol­man­nek­si ah­ke­rin maa­lin­te­ki­jä on Jes­se Jo­en­suu (7).

– Ru­bin ja vah­va ali­voi­ma pe­la­si­vat meil­le tä­män voi­ton, vaik­ka Koo­Koo oli eh­kä pa­rem­pi, Ta­la­ja to­te­si.

– Mil­leis­tä kamp­pail­tiin. Voit­to­maa­li syn­tyi ky­see­na­lai­sel­la ta­val­la, kos­ka kä­del­lä ei saa täs­sä la­jis­sa oh­ja­ta, viit­ta­si Koo­Koo-luot­si Ol­li Salo Ba­rac­hin rat­kai­su­maa­liin.