Pasi Rein / STT

El­la Jun­ni­la hyp­pä­si Roo­man EM-ki­so­jen kor­keus­fi­naa­lis­sa sun­nun­tai­na par­haan tu­lok­sen­sa yli kol­meen vuo­teen ja nou­si sa­mal­la kil­pai­lun mi­ta­li­kamp­pai­luun. Jun­ni­la ylit­ti 193, si­joit­tui vii­den­nek­si ja teki kor­keu­des­ta 195 hy­vän yri­tyk­sen, joka oli­si on­nis­tu­es­saan riit­tä­nyt prons­siin.

Jun­ni­la oli syys­tä tyy­ty­väi­nen kil­pai­luun ja tu­lok­seen, mut­ta sii­hen se­koit­tui myös pet­ty­mys­tä.

– Hy­pyt oli­vat ta­sa­laa­tui­sia ja hy­viä. Olen sii­hen eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen, kun hyp­py­kes­tä­vyys ei vie­lä täs­sä vai­hees­sa kaut­ta ole par­haim­mil­laan, Jun­ni­la ker­toi.

– Mut­ta just nyt kyr­sii, kun en ole mi­ta­leil­la.

Jun­ni­la pa­ran­si kar­sin­nas­sa kau­den pa­ras­taan kah­del­la sen­til­lä 192:een ja sai sii­hen fi­naa­lis­sa vie­lä li­sä­sen­tin kar­sin­nan ra­si­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta.

– Hy­vät tu­lok­set tu­le­vat pe­rus­ta­son kaut­ta ja se on nyt saa­tu kor­ke­al­le. Sii­hen tu­lee piik­ki jos­sain vai­hees­sa ja piik­ki­kun­to on ajoi­tet­tu Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­siin, Jun­ni­la jat­koi.

– Tämä oli en­sim­mäi­nen vai­he, jos­sa tse­kat­tiin mis­sä men­nään. Ja hy­väl­tä näyt­tää tois­tai­sek­si.

Jun­ni­la kil­pai­lee seu­raa­vak­si Paa­vo Nur­men ki­sois­sa. Kesä–hei­nä­kuun vaih­tee­seen on suun­ni­tel­tu har­joi­tus­jak­so.

Mitali oli lähellä

Jun­ni­la saa­vut­ti al­ku­vuo­des­ta 2021 EM-hal­li­ki­sois­sa prons­si­mi­ta­lin en­nä­tyk­sel­lään 196. Kah­del­la vii­me kau­del­la hän yl­si 192:een, mut­ta työ val­men­ta­ja Tuo­mas Sal­li­sen kans­sa al­kaa nyt nä­kyä hy­pys­sä ja tu­lok­sis­sa.

Jun­ni­la ylit­ti EM-fi­naa­lis­sa 193:n ko­me­as­ti. Hän nou­si kor­ke­al­le myös en­sim­mäi­ses­sä yri­tyk­ses­sään 195:stä, mut­ta pu­to­si ri­man pääl­le.

– Mi­nul­la hyp­py nou­see jos­kus lii­an pys­tyyn. Sil­loin hyp­py nou­see suo­raan ylös ja pu­to­aa ri­man pääl­le, Jun­ni­la ker­toi pu­do­tuk­ses­ta, jol­la hän me­net­ti prons­si­mi­ta­lin.

– Täs­sä 195:n yri­tyk­ses­sä hyp­py ei jat­ku­nut pon­nis­ta­van ja­lan yli riit­tä­väl­lä vauh­dil­la.

Uk­rai­na­lai­nen en­nak­ko­suo­sik­ki Ja­ros­la­va Ma­huts­hih pon­nis­ti mes­ta­rik­si tu­lok­sel­la 201. Ser­bi­an An­ge­li­na To­pic oli tu­lok­sel­la 197

toi­nen, ja Iri­na Ge­rashts­hen­ko kaap­pa­si myös prons­sin Uk­rai­naan tu­lok­sel­la 195. Bul­ga­ri­an Mi­re­la De­mi­re­va oli nel­jäs ta­sa­tu­lok­sel­la Jun­ni­lan kans­sa.