Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Pää­val­men­ta­ja Vil­le Ula­nen sa­noo suo­raan, et­tä Po­ris­sa har­joi­tu­so­lo­suh­teet ovat jää­neet pa­has­ti jäl­keen.

– Vie­lä kym­me­nen vuot­ta sit­ten olo­suh­teet oli­vat jopa hy­vät. Nyt jou­du­taan har­joit­te­le­maan Ur­hei­lu­kes­kuk­sen ul­ko­ken­täl­lä. Tree­ne­jä jou­du­taan jät­tä­mään vä­liin kyl­män sään ta­kia, hän la­taa.

Seu­ran joh­dos­ta myös huo­mau­te­taan, et­tei te­ko­nur­men läm­mi­tys ole ol­lut kaik­ki­na ai­koi­na pääl­lä, jol­loin ken­täl­le on ker­ty­nyt lun­ta ja jää­tä. Vaik­ka Kar­hu­hal­lis­ta vuo­ro­ja hel­ti­äi­si, ei pää­val­men­ta­ja suo­sit­te­le siel­lä pe­laa­mis­ta, kos­ka ken­tän pin­ta ai­heut­taa louk­kaan­tu­mis­ris­kin.

Ula­sen mu­kaan ur­hei­lun har­ras­ta­jien mää­rä on kas­va­nut Po­ris­sa pal­jon, ei­vät­kä ny­kyi­set suo­ri­tus­pai­kat rii­tä, ei­vät­kä ne ole kai­kil­ta osin riit­tä­väs­sä kun­nos­sa.

– Kau­pun­ki suo­ras­taan huu­taa li­sää ur­hei­lu­paik­ko­ja, hän ki­teyt­tää.

Myös FC Jaz­zin ta­lous on tiu­kil­la. Uu­si sar­ja tuo li­sää pit­kiä pe­li­mat­ko­ja ja muut­kin kus­tan­nuk­set kas­va­vat. FC Jazz ei ole on­gel­mi­neen yk­sin. Useim­mat Yk­kö­sen seu­rat ovat

sa­man­kal­tai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

Pe­laa­ja­so­pi­muk­sia täy­den­ne­tään kau­den kyn­nyk­sel­lä, ei­kä seu­ra ole vie­lä aset­ta­nut tark­kaa ta­voi­tet­ta.

– Näin sik­si, et­tä kes­kus­te­lem­me niis­tä yh­des­sä jouk­ku­een kans­sa, kun pa­la­set ovat koh­dil­laan

Mis­tä ja kuin­ka pal­jon pe­laa­jia han­kin­taan, poh­din­ta on au­ki. Myös raha sa­ne­lee han­kin­noil­le tiu­kat eh­dot.

FC Jazz esiin­tyy en­si kau­del­la vah­vas­ti po­ri­lai­sel­la mie­his­töl­lä. Noin 70 pro­sent­tia jouk­ku­ees­ta on omia.

– Sii­tä seu­ras­sa läh­de­tään, et­tä kaik­ki po­ri­lai­sen jal­ka­pal­loi­lun par­haat pe­laa­vat meil­lä, sa­noo Ula­nen.

Jazz jou­tuu myös so­vel­ta­maan päi­vit­täis­tä har­joit­te­lua niin, et­tä pe­laa­jat voi­vat käy­dä töis­sä. Ti­lan­ne on siis hy­vin sa­man­kal­tai­nen kuin muil­la­kin sa­man sar­ja­ta­son seu­roil­la. Osa jouk­ku­ees­ta te­kee yli­mää­räi­siä har­joi­tuk­sia aka­te­mi­an mu­ka­na.

Po­ri­lais­seu­ra sol­mi myös far­mi­so­pi­muk­sen kol­mo­seen nous­seen Eu­ran Pal­lon kans­sa. Se luo mah­dol­li­suu­den lu­paa­vil­le po­ri­lais­nuo­ru­kai­sil­le pääs­tä jou­he­vas­ti hank­ki­maan pe­li­mi­nuut­te­ja. Lii­ket­tä voi ta­pah­tua myös toi­sen suun­taan.

FC Jaz­zin pe­rus­ta­voi­te on il­man jul­kis­ta­mis­ta­kin sel­vä. Sar­jas­sa pi­tää säi­lyä. Uu­des­sa yk­kö­ses­sä pe­laa 12 jouk­ku­et­ta, ja se on muo­dos­tet­tu Kak­ko­sen par­hais­ta ja Yk­kö­ses­tä

pu­don­neis­ta jouk­ku­eis­ta. Ny­kyi­nen Yk­kö­nen muut­tuu Yk­kös­lii­gak­si ja sii­nä pe­laa kym­men jouk­ku­et­ta ai­em­man 12 si­jaan.

Yk­kö­ses­sä pe­la­taan kak­sin­ker­tai­nen run­ko­sar­ja eli 22 kier­ros­ta. Tä­män jäl­keen ja­kaan­nu­taan pe­laa­maan ylem­pää ja alem­paa jat­ko­sar­jaa, jois­sa kuu­si jouk­ku­et­ta pe­laa run­ko­sar­jas­sa saa­tu­jen pis­tei­den jat­ku­moi­na val­miil­la kaa­voil­la yk­sin­ker­tai­sen sar­jan.

Ylem­män kuu­den jouk­ku­een jat­ko­sar­jan voit­ta­nut nou­see suo­raan Yk­kös­lii­gaan ja toi­sek­si si­joit­tu­nut jouk­kue kar­sii Yk­kös­lii­gaan pää­sys­tä kak­si­o­sai­ses­sa kar­sin­nas­sa Yk­kös­lii­gan toi­sek­si hei­koim­man jouk­ku­een kans­sa. Kak­ko­seen pu­to­a­vat Yk­kö­sen alem­man jat­ko­sar­jan kak­si hei­koin­ta jouk­ku­et­ta.

Po­ri­lais­ten pe­li­mat­kan kas­va­vat hur­jas­ti. Muun mu­as­sa Ro­va­nie­mel­le RoPS:n vie­raak­si tu­lee mat­kaa yh­teen suun­taan yli 700 ki­lo­met­riä.

Jaz­zin pa­him­pia haas­ta­jia sen pa­rem­min kuin sar­jan suo­sik­ke­ja ei ole ihan help­po ni­me­tä, kos­ka sar­ja on uu­si ja po­ri­lais­seu­ran ta­paan vii­me han­kin­nat on mo­nel­la seu­ral­la vie­lä te­ke­mät­tä. Sar­jas­sa pe­laa mon­ta ns. kak­kos­jouk­ku­et­ta eli Veik­kaus­lii­gan far­mia. Se kuka pe­laa far­mis­sa ja kuka jat­kaa Veik­kaus­lii­gas­sa pe­laa­van jouk­ku­een mu­ka­na, rat­ke­aa vas­ta sar­jan kyn­nyk­sel­lä.

FC Jazz aloit­taa sar­jan kah­del­la vie­ras­pe­lil­lä. 13. huh­ti­kuu­ta se koh­taa HJK:n far­mi­seu­ran Klubi 04:n ja viik­koa myö­hem­min vas­taan tu­lee Rami Ha­kan­pään val­men­ta­ma PKKU.

Toi­vee­na on, et­tä FC Jazz aloit­tai­si kau­ten­sa 27. huh­ti­kuu­ta Po­rin Sta­di­o­nil­la KuPS:n Aka­te­mi­aa vas­taan. Se, mis­sä peli pe­la­taan, on vie­lä au­ki. Har­ras toi­ve toki on aloit­taa kau­si Po­rin Sta­di­o­nil­la. Sää­o­lo­suh­teet kui­ten­kin rat­kai­se­vat pe­li­pai­kan.

– Toi­vo­taan ai­kais­ta ke­vät­tä ja hur­jaa tah­to­ti­la ken­tän kun­toon saat­ta­mi­sek­si, to­de­taan FC Jaz­zin tie­dot­tees­sa.

Pää­val­men­ta­ja Vil­le Ula­nen pi­tää sar­jan al­kua ko­va­na, kos­ka jou­du­taan kah­des­ti vie­ras­ken­täl­le.

– It­sel­le ko­ho­ko­dat ovat pe­lit RoPS:ia vas­taan en­sin ko­ti­ken­täl­lä ja hei­nä­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä.

Ula­nen nos­taa kiin­nos­ta­vik­si myös pe­lit vaa­sa­lai­sia vas­taan eli pe­rin­tei­set pai­kal­lis­vi­ri­tys­tä tuo­vat koh­taa­mi­set.