Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

FC Jaz­zin al­ku­kau­si on ol­lut kuin Suo­men ke­väi­nen sää. Mo­lem­mat ovat ol­leet mel­kois­ta vuo­ris­to­ra­taa. Äi­tien­päi­vän kun­ni­ak­si sää ot­ti vih­doin va­ro­vai­sen as­ke­leen koh­ti ke­sää.

16-vuo­ti­as kes­ki­kent­tä­tai­tu­ri Tomi Vä­ki­par­ta toi­voi kol­mea pis­tet­tä, mut­ta po­ri­lais­ten ko­ti­a­ree­nal­la tui­ver­si jää­tä­vä poh­jois­pu­hu­ri. Ta­ka­vuo­sis­ta ra­jus­ti taan­tu­nut Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra vei na­pa­pii­ril­le täy­den pis­te­po­tin. 1–4-tap­pi­o­ta se­lit­ti Cris­ti­an Cam­pag­nan no­pea pu­nai­nen kort­ti. Sil­ti hä­viö oli yl­lä­tys.

Yk­kö­sen li­säk­si FC Jazz oli mu­ka­na Suo­men Cu­pis­sa. Läm­pö­mit­ta­ri osoit­ti ”Ikui­sen tuu­len sta­di­o­nil­la” 9. tou­ko­kuu­ta täl­le ke­vääl­le tu­tun al­hai­sia lu­ke­mia.

– Ei­hän sitä kyl­myyt­tä oi­ke­as­taan ken­täl­lä tun­ne, mut­ta vii­le­äs­sä ke­lis­sä krop­pa vaa­tii pe­rus­teel­li­sen läm­mit­te­lyn. Tot­ta kai ken­täl­le kir­maa mie­luum­min, kun on ke­säi­set ke­lit, sa­noo eri­no­mai­sen ot­te­lun pe­lan­nut Tomi Vä­ki­par­ta.

Ko­ti­jouk­ku­eel­le en­na­koi­tiin kyl­mää kyy­tiä, kun vas­taan as­te­li Suo­men Cu­pin 4. kier­rok­sen kamp­pai­lus­sa Yk­kös­lii­gas­sa eli sar­ja­por­ras­ta po­ri­lai­sia ylem­pä­nä pe­laa­va Tu­run Pal­lo­seu­ra.

TPS tuli Po­riin hy­väs­sä vi­rees­sä, mut­ta ko­ti­jouk­kue pis­ti hy­vin kam­poi­hin.

– Olim­me vä­hin­tään ta­sa­ver­tai­sia. Saim­me Tep­sin vas­ta­hyök­käyk­set mel­ko hy­vin ai­soi­hin, ja loim­me it­se­kin muu­ta­man hy­vän pai­kan. Voit­to­kaan ei oli­si ol­lut vää­ryys, mut­ta tär­kein­tä oli, et­tä to­dis­tim­me ta­som­me. Se vah­vis­taa us­koa myös sar­ja­pe­lien suh­teen, sa­noo Vä­ki­par­ta.

Väkiparran taidot on noteerattu myös seurajoukkueiden ulkopuolella. Hän on pelannut FC Jazzin lisäksi eri ikäluokkien poikamaajoukkueissa. Kuva: Vesa-Pekka Järvelä

Väkiparran taidot on noteerattu myös seurajoukkueiden ulkopuolella. Hän on pelannut FC Jazzin lisäksi eri ikäluokkien poikamaajoukkueissa. Kuva: Vesa-Pekka Järvelä

Vil­le Ula­sen luot­saa­man FC Jaz­zin al­ku Yk­kö­ses­sä on puo­les­taan ol­lut kak­si­ja­koi­nen. Sal­do­na oli kak­si suu­ri­nu­me­rois­ta voit­toa ja yh­tä mon­taa sel­vää tap­pi­o­ta.

– Yk­si syy ot­tei­den heit­te­lyyn on var­maa se, et­tä pe­lim­me on luon­nol­li­ses­ti vie­lä ke­hi­tys­vai­hees­sa.

He­la­tors­tai­na jouk­ku­ei­den ta­so­e­roa ei juu­ri­kaan nä­ky­nyt. TPS oli rah­tu­sen nis­kan pääl­lä, mut­ta pu­na­kel­tai­sil­la oli jopa hie­man enem­män maa­li­paik­ko­ja. Kah­dek­san kel­tai­sen kor­tin vä­rit­tä­mä cup-kamp­pai­lu ete­ni ta­sai­se­na 90 mi­nuut­tia, ja rat­kai­sua ha­et­tiin pit­kän kaa­van kaut­ta. Lo­pul­ta jat­ko­pai­kan nap­pa­si ran­gais­tus­pot­ku­kil­pai­lun jäl­keen Mii­ka Nuu­ti­sen val­men­ta­ma Pal­lo­seu­ra nu­me­roin 1–1 (6–7).

Kau­del­la 2024 pe­la­taan 12 jouk­ku­een Yk­kö­nen, joka on val­ta­kun­nal­li­nen sar­ja. Sar­jau­u­dis­tuk­sen jäl­keen Yk­kö­sen jouk­ku­eet muo­dos­tet­tiin edel­li­sen kau­den Yk­kö­sen kol­mes­ta vii­mei­ses­tä jouk­ku­ees­ta ja Kak­ko­ses­ta nous­seis­ta.

Kar­hu­kau­pun­gin kär­ki­jouk­ku­eek­si ki­vun­neen FC Jaz­zin is­ku­ky­vyn tes­taa­vat RoP­Sin li­säk­si At­lan­tis, VIFK, PKKU, JJK, KPV, murs­ka­tap­pi­on Jaz­zil­le kär­si­nyt KuPS Aka­te­mia, lau­an­tai­na Es­poon­lah­den Ur­hei­lu­puis­tos­sa vas­taan aset­tu­nut EPS ja FC Vaa­ja­kos­ki sekä vii­mei­se­nä jouk­ku­ee­na sar­ja­paik­kan­sa lu­nas­ta­nut HJK Klubi 04

– Klu­bin re­ser­vi­ryh­mä löi mei­dät sar­ja-avauk­ses­sa puh­taas­ti 4–1, ja on var­mas­ti yk­si kau­den ko­vim­mis­ta.

Hyök­käys­pe­laa­mi­ses­ta pi­tä­vän po­ri­lais­lu­pauk­sen tai­dot on no­tee­rat­tu myös seu­ra­jouk­ku­ei­den ul­ko­puo­lel­la. Vuon­na 2008 syn­ty­nyt Vä­ki­par­ta on pe­lan­nut eri ikä­luok­kien poi­ka­maa­jouk­ku­eis­sa. Vii­me vuon­na hän sai 15-vuo­ti­aa­na kut­sun U17-maa­jouk­ku­ee­seen.

– Täh­täi­mes­sä ovat kan­sain­vä­li­set ken­tät. Haa­vee­na on jos­kus pääs­tä pe­laa­maan jo­hon­kin Eu­roo­pan isoon lii­gaan. Hy­vät ot­teet Suo­mi-pai­das­sa ede­saut­ta­vat toi­vei­den to­teu­tu­mis­ta. Ja tie­tys­ti ta­voit­tee­na on tu­le­vai­suu­des­sa myös paik­ka Huuh­ka­jis­sa, ker­too FC Bar­ce­lo­naa fa­nit­ta­va Jazz-kas­vat­ti.

No­peu­den ja hy­vän pot­ku­tek­nii­kan vah­vuuk­sik­seen mai­nit­se­va Vä­ki­par­ta on al­ku­kau­den pe­leis­sä vii­let­tä­nyt kes­ki­ken­täl­lä.

– Maa­jouk­ku­ees­sa pe­laa­mi­nen on ol­lut mie­len­kiin­tois­ta ja ke­hit­tä­vää. Se on­kin hie­noa, et­tei mi­nun ole vie­lä tar­vin­nut lu­ki­ta pe­li­paik­kaa­ni.

Jaz­zin nou­se­val­le täh­del­le fu­tis oli pie­nes­tä al­ka­en sel­keä va­lin­ta.

– Otin en­si­tun­tu­maa pal­loon jo kol­me­vuo­ti­aa­na. Laji vei heti men­nes­sään, ei­kä mui­ta vaih­to­eh­to­ja oi­ke­as­taan ol­lut­kaan. Ke­hi­tys on jat­ku­nut, mut­ta pal­jon on edel­leen pa­ran­net­ta­vaa. Eri­tyi­ses­ti fy­siik­kaa pi­tää vah­vis­taa. Myös va­sem­paan jal­kaan on saa­ta­va li­sää ruu­tia. Fy­siik­ka­puo­leen on­kin uu­den val­men­nus­joh­don ko­men­nos­sa pa­nos­tet­tu ai­em­paa enem­män. Se on hyvä jut­tu, poh­tii Vä­ki­par­ta.