STT

Fris­bee­gol­fin MM-ki­sat Yh­dys­val­lois­sa päät­tyi­vät isän­tä­maan juh­liin, kun Isaac Ro­bin­son heit­ti mes­ta­rik­si avoi­mes­sa luo­kas­sa. MM-tit­te­li on hä­nel­le uran en­sim­mäi­nen, ja hän kuit­ta­si voi­tos­taan en­nä­tyk­sel­li­sen sum­man, 30 000 dol­la­ria.

Ki­san kär­ki­kym­me­nik­kö koos­tui yh­dys­val­ta­lai­sis­ta. Suo­men Lau­ri Leh­ti­nen si­joit­tui ja­e­tul­le 13. si­jal­le, ol­len kil­pai­lun toi­sek­si pa­ras Yh­dys­val­tain ul­ko­puo­lel­ta tul­lut osa­not­ta­ja (Sak­san Si­mon Li­zot­te 11:s). Leh­ti­nen sä­väyt­ti vii­si­päi­väi­sen ki­san mit­taan heit­tä­mäl­lä 3. kier­rok­sel­la ja­e­tun ra­ta­en­nä­tyk­sen 13 al­le pa­rin.

– Vaik­ka kier­rok­siin mah­tui pal­jon haas­tei­ta, pää­sin niis­tä hy­vin yli. Men­taa­li­nen peli oli hy­väl­lä ta­sol­la näis­sä ki­sois­sa, pal­kin­to­ra­haa noin 2 700 dol­la­ria tie­nan­nut Leh­ti­nen kom­men­toi Fris­bee­golf­me­di­al­le.

Nik­las Ant­ti­la oli avoi­men luo­kan 19:s, Jes­se Nie­mi­nen ja­koi 29. si­jaa ja Väi­nö Mä­ke­lä 33. si­jaa. Da­niel Da­vids­son oli 86:s.

Vi­ron täh­ti­heit­tä­jä Kris­tin Tat­tar uu­si vii­me­vuo­ti­sen maa­il­man­mes­ta­ruu­ten­sa nais­ten luo­kas­sa. Tat­tar on voit­ta­nut vii­mei­set nel­jä ma­jor-kil­pai­lua, ja tämä oli hä­nen toi­nen maa­il­man­mes­ta­ruu­ten­sa.

MM-ho­pea ja -prons­si me­ni­vät Yh­dys­val­tain Mis­sy Gan­no­nil­le ja Ho­lyn Hand­leyl­le. Suo­ma­lai­set Eve­lii­na Sa­lo­nen ja Hen­na Blom­roos ja­koi­vat nel­jän­nen si­jan tu­lok­sel­la 9 al­le pa­rin, mat­kaa MM-prons­si­mi­ta­lis­ti Hand­ley­hin jäi vii­si heit­toa. Mes­ta­ri Tat­tar voit­ti en­nä­tyk­sel­li­set 15 000 dol­la­ria, Sa­lo­nen ja Blom­roos sai­vat kum­pi­kin 3 675 taa­laa.

En­sim­mäis­tä ker­taa MM-ki­sois­sa pe­lan­nut Sil­va Saa­ri­nen oli kuu­des yh­teis­tu­lok­sel­la –8. Nais­ten ki­san nel­jäs suo­ma­lai­nen Hei­di Lai­ne oli 12:s.