Rami Vii­ta­saa­ri

– Enem­män odo­tin, jo­ten pet­ty­myk­sek­si kau­si kään­tyi. Jos­tain syys­tä syk­syn hur­ma haih­tui. Kun pe­lin piti ke­hit­tyä, jää­tiin jun­naa­maan pai­kal­leen, ja muut löy­si­vät li­sä­vaih­teen. Vai­kea tie­tää, mis­tä vai­sut ot­teet joh­tui­vat. Voit­ta­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen osa-alu­een on­nis­tu­mis­ta, mut­ta sel­vää on, et­tä il­man te­ho­kas­ta vii­meis­te­lyä on han­ka­la kai­vaa pis­tei­tä. Vaik­ka Iso­mä­ki hil­je­nee, lii­gan rat­kai­su­ja tu­lee seu­rat­tua. Yk­kös­suo­si­kik­si moni veik­kaa Tap­pa­raa. Var­maa on, et­tä mes­ta­ri löy­tyy tänä ke­vää­nä­kin.

Jussi Rynnäs

Jussi Rynnäs

Jus­si Ryn­näs

– Kyl­lä­hän lät­kä­mies­tä lop­puk­lii­mak­si kiin­nos­taa, mut­ta Pa­dan pul­lah­duk­sen myö­tä ko­vin kii­ma vä­hän hii­pui. Al­ku lu­pa­si pa­rem­paa, mut­ta jos­tain syys­tä peli ei läh­te­nyt ke­hit­ty­mään vaan jouk­ku­een peli jä­mäh­ti pa­has­ti. Kään­ne huo­nom­paan ta­pah­tui oi­ke­as­taan jo lois­ta­van Tap­pa­ra-voi­ton jäl­keen. Nik­las Ru­bin tar­jo­si lä­hes joka il­ta mah­dol­li­suu­den voit­toon, mut­ta on­gel­mak­si muo­dos­tui en­nen kaik­kea maa­lin­te­ko. Hyök­käyk­ses­tä puut­tui tu­li­voi­maa, kun ruot­sa­lais­vel­jek­set pet­ti­vät ja Len­ni­kin vä­hän hii­pui.

Jussi Aho

Jussi Aho

Jus­si Aho

– Ei­hän kau­si sitä ol­lut, mitä pa­ta­fa­nit toi­voi­vat. Mi­tään ih­mei­tä ei Äs­sien bud­je­til­la sil­ti voi­nut odot­taa­kaan. Po­si­tii­vi­sen syk­syn jäl­keen jouk­ku­een peli taan­tui. Ru­bin oli taas lois­ta­va, mut­ta lät­kä on maa­lin­te­ko­pe­li. Iso on­gel­ma oli nyt­kin te­hot­to­muus. Var­sin­kin yli­voi­ma­pe­li oli pon­ne­ton­ta. Vaik­ka Po­ris­sa pe­tyt­tiin, oma kiin­nos­tuk­se­ni ei ole lo­pah­tu­nut. Edes­sä on jän­nit­tä­vä ke­vät. Tam­pe­reel­ta löy­tyy kak­si suo­sik­kia, mut­ta nii­tä haas­ta­vat luul­ta­vas­ti Kär­pät ja Pe­li­cans–HIFK-sar­jan voit­ta­ja.