Kai­ja Yli­nie­mi / STT

Ko­ti­mai­set pe­laa­ja- ja ur­hei­li­ja­yh­dis­tyk­set yh­teen ko­ko­a­va Suo­men ur­hei­li­jat ha­lu­aa edis­tää ur­hei­li­joi­den ase­maa suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa ja ko­ros­taa ur­hei­lun eet­ti­siä nä­ke­myk­siä. Vas­ti­kään pe­rus­tet­tu Suo­men ur­hei­li­jat on kes­kus­jär­jes­tö, jon­ka pe­rus­ta­ja­jä­se­niä Suo­men jää­kiek­koi­li­jat, Jal­ka­pal­lon pe­laa­ja­yh­dis­tys, Jouk­ku­eur­hei­li­jat ja Ylei­sur­hei­li­jat.

– Ha­lu­am­me ol­la ur­hei­li­joi­den kol­lek­tii­vi­nen ää­ni yli la­ji­ra­jo­jen. Jää­kiek­koi­li­joi­den pe­laa­ja­yh­dis­tys ei voi ot­taa kan­taa kaik­kien la­jien puo­les­ta, mut­ta on pal­jon yh­tei­siä asi­oi­ta, jot­ka kos­ket­ta­vat isoa osaa ur­hei­li­jois­ta, ker­toi uu­den yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja, jää­kiek­koi­li­ja Tee­mu Rams­tedt STT:lle.

Ur­hei­lus­sa on käy­ty vii­me ai­koi­na poh­din­taa muun mu­as­sa ur­hei­li­ja-apu­ra­ho­jen ja­os­ta ja sen oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta.

Myös eet­ti­sel­le kes­kus­te­lul­le on ur­hei­lus­sa laa­jal­ti tar­vet­ta, sil­lä epä­koh­tia pal­jas­tuu lä­hes vii­koit­tain. Ryt­mi­sen voi­mis­te­lun maa­jouk­ku­e­val­men­ta­jan Lau­ra Aho­sen toi­mia tut­kit­tiin Voi­mis­te­lu­lii­ton ku­rin­pi­to­va­li­o­kun­nas­sa pit­kään, ja tam­mi­kuus­sa liit­to mää­rä­si yh­del­le val­men­ta­jal­le ku­rin­pi­to­seu­raa­muk­sen.

STT pal­jas­ti hel­mi­kuus­sa Hä­meen­lin­nan Len­to­pal­lo­ker­hos­sa vuo­sia jat­ku­neen epä­a­si­al­li­sen käy­tök­sen. Seu­ran sit­tem­min eron­nut ma­na­ge­ri Vil­le Kal­li­o­mä­ki oli saa­nut ran­gais­tuk­sen vuot­ta 2021 kos­ke­nees­ta ta­pauk­ses­ta Suo­men eet­ti­sen ur­hei­lun kes­kuk­sen (Suek) tut­kin­nan jäl­keen, mut­ta epä­a­si­al­li­sen käy­tök­sen uh­re­ja oli usei­ta mui­ta­kin pit­käl­tä ajal­ta.

Al­ku­vii­kol­la Ron­ja Heik­ki­nie­mi ker­toi Ylel­le, et­tä Hä­meen­lin­nan Len­to­pal­lo­ker­ho vaa­ti pe­laa­ja­so­pi­muk­seen vuon­na 2018 eh­don, jon­ka mu­kaan pe­laa­ja ei sai­si tul­la kau­den ai­ka­na ras­kaak­si. Heik­ki­nie­mi sai koh­dan pois­tet­tua so­pi­muk­ses­taan.

– Suo­men ur­hei­li­joi­den hal­li­tus ja yh­dis­tyk­sen ni­me­ä­mä ur­hei­li­joi­den eet­ti­nen pa­nee­li käy var­mas­ti pal­jon läpi eet­ti­siä asi­oi­ta. Py­rim­me tuo­maan ur­hei­li­joi­den nä­kö­kul­mia esil­le ja luo­maan kes­kus­te­lua, Rams­tedt sa­noi.

Len­to­pal­loi­li­ja Heik­ki­nie­mi on yk­si Suo­men ur­hei­li­joi­den va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta. Sa­mas­sa roo­lis­sa ovat myös miek­kai­li­ja Niko Vuo­ri­nen ja fut­sal­pe­laa­ja Panu Au­tio. Hal­li­tuk­seen kuu­luu myös kah­dek­san muu­ta ur­hei­li­jaa.