Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Hiih­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Haa­pa­sal­mi sei­sos­ke­lee Rau­man kau­pun­gin­ta­lon si­sä­pi­hal­la ve­si­sa­tees­sa. Ei­kä hä­nel­lä ole har­ha­kä­si­tys­tä il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta omaan la­jiin.

– Il­mas­ton­muu­tos tuo ison haas­teen hiih­dol­le, hän tä­räyt­tää.

Eten­kin län­si­ran­ni­kol­la tal­vet tah­to­vat ol­la vesi- ja rän­tä­sa­teen vuo­rot­te­lua pak­kas­ke­lien ja lu­mi­sa­teen kans­sa.

Mark­ku Haa­pa­sal­mi ei kui­ten­kaan näen ti­lan­net­ta toi­vot­to­ma­na. Hän pu­huu säi­lö­lu­mes­ta. Sil­lä hän tar­koit­taa lu­men hau­taa­mis­ta sa­han­pu­ru­jen al­le.

– Jos esi­mer­kik­si Rau­man Läh­de­pel­lol­la ote­taan tal­teen 5 000–6 000 kuu­ti­o­ta lun­ta ja tar­peen tul­len se le­vi­te­tään la­duil­le, voi­daan hiih­to­kau­teen saa­da mit­taa 3-4 kuu­kaut­ta.

Hän ei puhu niin­kään vain sii­tä, mi­ten kil­pa­hiih­tä­jät voi­vat pi­den­tää pai­kal­lis­ta kaut­ta. Yh­tä tär­ke­ä­nä hän nä­kee sen, et­tä la­duil­le pää­se­vät kai­ke­ni­käi­set kun­toi­li­jat.

– Täl­lä ta­val­la me ra­ken­nam­me poh­jaa la­jil­le. Il­man suu­ria mas­so­ja meil­lä ei ole kil­pa­hiih­dos­sa te­le­vai­suut­ta, Haa­pa­sal­mi sa­noo.

Sa­man hen­gen­ve­toon hän muis­tut­taa, et­tä hiih­to on ja py­syy suo­ma­lais­ten DNA:ssa. Muu­ten ei ole mah­dol­lis­ta la­jin val­ta­va suo­sio har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa. Tut­ki­mus­ten mu­kaan 1,9 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta sa­noo har­ras­ta­van­sa hiih­toa.

– Ei­kö ole val­ta­va mää­rä, Haa­pa­sal­mi huik­kaa.

Nuo­ria hiih­don har­ras­ta­jia on en­tis­tä vä­hem­män, mut­ta pu­do­tus ei ole mi­ten­kään dra­maat­ti­nen. Joh­to­pää­tök­sen Haa­pa­sal­mi te­kee muun mu­as­sa Ho­pe­a­som­pa-ki­so­jen osal­lis­tu­ja­mää­ris­tä. Ilah­dut­ta­va­na hän pi­tää sitä, et­tä eten­kin nuor­ten nais­ten mää­rä la­dul­la kas­vaa.

– Pal­jon myös nä­kee lap­sia van­hem­pi­neen hiih­tä­mäs­sä. Eli koko per­he on suk­sil­la.

Kil­pa­hiih­don kan­nal­ta Haa­pa­sal­mi nä­kee avain­ky­sy­myk­sek­si olo­suh­teet ja pä­te­vät seu­ra­val­men­ta­jat.

– Pi­tää muis­taa kil­pai­lu­ti­lan­ne mui­den la­jien kans­sa. Las­ten ja nuor­ten mää­rä vä­he­nee ja yhä use­am­pi laji pyr­kii hou­kut­te­le­maan lah­jak­kai­ta lap­sia ja nuo­ria. Kil­pai­lus­sa me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää, et­tä kaik­ki asi­at ovat kun­nos­sa.

– Meil­lä on to­del­la hy­viä lu­pauk­sia niin poi­kien kuin tyt­tö­jen­kin puo­lel­la. Se on toki to­det­ta­va, et­tä ai­ka ka­pe­al­la kär­jel­lä men­nään. Ti­lan­ne on siis sa­man suun­tai­nen kuin ai­kuis­ten­kin puo­lel­la.

Nuo­ril­le ei rii­tä yk­sin se, et­tä val­men­nus ja olo­suh­teet ovat kun­nos­sa. Pi­tää var­mis­taa myös opis­ke­lun ja huip­pu-ur­hei­lun yh­teen so­vit­ta­mi­nen.

– Pu­huim­me täs­tä Olym­pi­a­ko­mi­te­as­sa. Nuo­ren ei pi­täi­si jou­tua as­ka­roi­maan opis­ke­lun ja hui­pul­le täh­tää­mi­sen vä­lil­lä. On luo­ta­va sel­keä ete­ne­mis­pol­ku, jos­sa mo­lem­mat mah­dol­lis­tu­vat ki­vut­to­mas­ti, sa­noo Haa­pa­sal­mi.

Olo­suh­teis­ta hän ot­taa esi­mer­kin jää­kie­kos­ta. 1960-lu­vul­la Suo­mes­sa oli kol­me jää­hal­lia. Nyt nii­tä on yli 200.

– Kyl­lä täl­lä on ol­lut rat­kai­se­va mer­ki­tys la­jin kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen.

Laji tar­vit­see myös esi­ku­via, eli me­nes­ty­viä hiih­tä­jiä. Ja nii­tä Suo­mes­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä.

– Pe­kin­gin olym­pi­a­lai­sis­sa Suo­mi saa­vut­ti kuu­si mi­ta­lia ja pe­rä­ti kym­me­nen hiih­tä­jää pää­si nel­jän par­haan jouk­koon. To­del­la kova saa­vu­tus. Us­kon me­nes­tyk­seen myös jat­kos­sa, ku­ten esi­mer­kik­si MM-la­duil­la. Har­mit­ta­vaa oli tuon Ii­vo Nis­ka­sen ko­ro­na. Se vei puh­din mie­hes­tä ja kun­tou­tu­mi­nen ot­taa ai­kaa.

Hiih­to­lii­ton ala­vi­rei­sin laji on mä­ki­hyp­py. La­jis­ta löy­tyy kun­ni­ak­kaat pe­rin­teet ai­na Ei­no Kir­jo­ses­ta Mat­ti Ny­kä­seen. Nyt ti­lan­ne on se, et­tei suo­ma­lai­sia juu­ri ta­paa 20 par­haan jou­kos­ta kan­sain­vä­li­sis­sä ki­sois­sa.

Haa­pa­sal­mi pi­tää pu­hei­ta la­jin kuo­le­mas­ta Suo­mes­sa en­ne­nai­kai­si­na. Pi­kem­min­kin hän nä­kee, et­tä tu­le­va vuo­si­kym­men on men­nyt­tä me­nes­tyk­sek­kääm­pi.

– Saim­me Mika Ko­jon­kos­ken ke­hit­tä­mään mä­ki­hyp­py­äm­me. Hän on juu­ri oi­ke­aa mies tä­hän teh­tä­vään. Mika nos­ti ai­koi­naan niin Nor­jan kuin Itä­val­lan­kin mä­ki­hy­pyn kan­sain­vä­li­sel­le hui­pul­le. Mik­si sama ei on­nis­tui­si meil­lä­kin, Haa­pa­sal­mi sa­noo.

Hän muis­tut­taa niis­tä nuo­ris­ta po­jan­nas­ka­leis­ta, jot­ka te­ke­vät kel­po hyp­py­jä ja ovat mä­es­sä lä­hes päi­vit­täin.

– Hei­tä on yl­lät­tä­vän run­saas­ti. Oma va­kaa kä­si­tyk­se­ni on, et­tä jot­kut näis­tä nuo­ris­ta ky­ke­ne­vät nou­se­maan kan­sain­vä­li­sel­le ta­sol­le, ja mik­sei hui­pul­le­kin as­ti. Hyvä val­men­nus ja kel­po olo­suh­teet, Haa­pa­sal­mi muis­tut­taa.

Hän tun­nus­taa re­hel­li­ses­ti, et­tä myös vä­li­ne­ke­hi­tyk­ses­sä Suo­mi kul­kee mui­den pe­räs­sä, mut­ta ot­taa kär­keä kiin­ni.

– Kyl­lä alal­la on joka ta­val­la aal­to­lii­ket­tä. Haa­pa­sal­mi päät­te­lee.