Pasi Hon­ka­nen / STT

HPK:n lau­an­tai­ta edel­tä­nyt kuu­den tap­pi­on put­ki päät­tyi, kun Ker­ho ku­kis­ti Rau­man Lu­kon 4–3. HPK oli hä­vin­nyt kuu­si edel­lis­tä pe­li­ään yh­teis­maa­lein 3–23.

HPK ot­ti to­del­li­sen jän­ni­tys­näy­tel­män tais­te­lu­voi­ton, kun sen kon­ka­ri­kaar­ti oli rat­kai­su­roo­lis­sa. 39-vuo­ti­as maa­il­man­mes­ta­ri Ant­ti Pihlst­röm (2+0) teki en­sim­mäi­sen ja kol­man­nen osu­man. 36-vuo­ti­as pak­ki Rony Aho­nen (1+1) ava­si kau­den maa­li- ja pis­te­sal­don­sa. Aho­nen teki ot­te­lun voit­to­maa­lin. 31-vuo­ti­as hyök­kää­jä Mar­kus Ne­no­nen (0+2) oli myös te­ho­tuu­lel­la.

HPK joh­ti jo 4–1, mut­ta Luk­ko ka­ven­si Ju­lius Mat­ti­lan rank­ka­ril­la ja Pont­hus Wes­ter­hol­min ali­voi­ma­o­su­mal­la.

– Meil­lä oli hyvä tulo pe­liin, ja olim­me 30 mi­nuut­tia hy­viä. Kun joh­dim­me 4–1, säi­käh­dim­me pen­kil­lä, et­tä voim­me­kin voit­taa pe­lin. Nel­jä teh­tyä maa­lia oli enem­män kuin yh­teen­sä vii­mei­seen kol­meen viik­koon, sa­noi HPK:n val­men­ta­ja Ma­ti­as Leh­to­nen.

– Lop­pu oli sel­viy­ty­mis­kiek­koa. Saim­me sie­lua ja sy­dän­tä pe­liin.

HPK:n tu­lo­kas­pak­ki Juu­so Ke­to­la pe­la­si yli 24 mi­nuut­tia. Lu­kon luot­to­pak­ki Tar­mo Reu­na­nen kel­lot­ti ot­te­lun isoim­man pe­li­a­jan, 24.38.

– HPK:lle kova tais­te­lu­voit­to, ja se an­sait­si pis­teen­sä. Pe­la­sim­me par­haim­mil­laan hy­vää jää­kiek­koa. Mei­dän vii­sik­ko­puo­lus­ta­mi­nen ei ol­lut riit­tä­väl­lä ta­sol­la, ar­vi­oi Lu­kon val­men­ta­ja Tomi Läm­sä.