Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Ta­ka­na on kuu­mak­si äi­ty­nyt vä­lie­rä­sar­ja Por­voon Akil­les­ta vas­taan. Puh­taal­la 3–0-voi­tol­la Ban­dy­lii­gan lop­puot­te­luun tien­sä rai­van­nut Po­rin Na­ru­ke­rä on vii­me päi­vät hi­o­nut ku­vi­oi­taan. Kii­ka­ris­sa on kau­den toi­nen jät­ti­pot­ti.

Pa­ras­ta is­ku­ky­ky­ään ta­voit­te­le­vat vii­mei­seen tais­toon myös Vil­le Aal­to­nen ja Ee­ro Paa­vo­la.

– Vä­lie­rä­sar­ja oli Akil­lek­sen puo­lel­ta mel­koi­nen fars­si ja ri­ma­na­li­tus. Pi­dim­me kui­ten­kin pään kyl­mä­nä, ja olim­me kiis­tat­ta fi­naa­li­pai­kan ar­voi­sia. Men­neet ovat men­nei­tä, ei­kä nii­tä enää muis­tel­la. Kat­se on lau­an­tai-il­las­sa. Sin­ne suun­na­taan mes­ta­ruus mie­les­sä. Ei­kö­hän nyt ole vih­doin sen ai­ka, tii­vis­tää Ke­rän kova kak­sik­ko.

Nuorta voimaa ja vankkaa kokemusta. Eero Paavolan ja Ville Aaltonen tähtäimessä on tuoda Poriin Suomen Cupin voiton lisäksi Bandyliigan SM-kulta. KUVA: VESA-PEKKA JÄRVELÄ

Nuorta voimaa ja vankkaa kokemusta. Eero Paavolan ja Ville Aaltonen tähtäimessä on tuoda Poriin Suomen Cupin voiton lisäksi Bandyliigan SM-kulta. KUVA: VESA-PEKKA JÄRVELÄ

Upe­an run­ko­sar­jan pe­lan­nut lii­gan kes­to­me­nes­ty­jä on val­mis tais­te­le­maan seu­ra­his­to­ri­an­sa toi­ses­ta Suo­men mes­ta­ruu­des­ta.

– 24 vuo­den odo­tus on nyt mah­dol­lis­ta päät­tää. La­taus on kova, mut­ta on pi­det­tä­vä huol­ta, et­tei se mene yli. Tun­nel­ma tu­lee ole­maan hui­kea. Us­koi­sin, et­tä pit­kään mes­ta­ruut­ta ja­non­neet us­kol­li­set fa­nim­me tu­le­vat mei­dän tu­ek­sem­me. Veik­kai­sin, et­tä kat­so­moon ja ken­tän lai­dal­le saa­daan vä­hin­tään ne ka­pa­si­tee­tin sal­li­mat 2 000 jää­pal­lon ys­tä­vää. Tur­val­li­suu­sa­si­at ovat tie­ten­kin etu­si­jal­la, mut­ta toi­voi­sin, et­tä kaik­ki ha­luk­kaat pää­si­si­vät pai­kal­le. On­han tämä sit­ten­kin ai­ka har­vi­nais­ta herk­kua, sa­noo vuon­na 2004 maa­jouk­ku­een kans­sa MM-kul­taa huuh­to­nut Aal­to­nen.

Ban­dy­lii­gan lop­pu­hui­pen­nus al­kaa kel­lo 19.30, jo­ten pai­kal­le eh­ti­vät vie­lä Äs­sät–Sport-mat­sin kat­so­jat­kin, jos vaan aree­nal­le mah­tu­vat. Fi­naa­lis­sa Tuo­mas Erk­ki­län val­men­ta­ma Kerä saa vas­taan­sa vuo­si­na 2012 ja 2015 kul­taa juh­li­neen Mik­ke­lin Kamp­pa­rit. Lap­peen­ran­nan Vei­te­rän prons­si­kamp­pai­luun suis­ta­neet Ol­li Man­ni­sen suo­ja­tit oli­vat vii­mek­si mi­ta­li­kol­mi­kos­sa ke­vääl­lä 2019.

Aal­to­nen muis­tut­taa, et­tä Kamp­pa­rit on hy­vin or­ga­ni­soi­tu ryh­mä.

– Mik­ke­li pa­nos­taa nos­to­pe­liin ja tiuk­kaan puo­lus­ta­mi­seen. Myös jouk­ku­een te­hok­kaan hyök­käyk­sen kans­sa pi­tää ol­la tark­ka­na. Luot­to omaan po­ruk­kaan on kui­ten­kin luja. Meil­lä on vah­vuu­tem­me, ja niil­lä pär­jä­tään myös lau­an­tai­na.

23-vuo­ti­as Ee­ro Paa­vo­la ko­ros­taa, et­tä vas­tas­sa on huip­pu­jouk­kue.

– Hie­noa on, et­tä fi­naa­liin saa­tiin lii­gan kak­si pa­ras­ta. Odo­tet­ta­vis­sa on raju vään­tö. Mik­ke­li on ta­sai­nen ryh­mä, jos­ta on vai­kea löy­tää heik­ko­ja koh­tia, mut­ta nii­tä ei ole mei­dän jen­gis­säm­me­kään, pai­not­taa 20 vuot­ta Ke­rän kap­tee­nia nuo­rem­pi Paa­vo­la.

Oman jän­ni­tys­mo­ment­tin­sa lau­an­tain odo­tet­tuun il­taan tuo vii­mek­si vä­lie­ris­sä on­gel­mia ai­heut­ta­nut Po­rin Te­ko­jää­ra­dan kun­to. Apua ovat tar­jo­a­mas­sa fi­naa­li­vii­kol­le lu­va­tut pak­kas­säät.

– Vauh­tia riit­tää var­mas­ti. Toi­vo­taan ja us­ko­taan, et­tä jää kes­tää – alus­ta lop­pu­sum­me­riin as­ti. Sel­vää sil­ti on, et­tä jo­tain pa­ran­nus­ta on jat­kos­sa Kar­hu­paa­nan olo­suh­tei­siin saa­ta­va. Kor­jaus­toi­mia on odo­tet­tu jo tur­han mon­ta vuot­ta, huo­maut­taa Na­ru­ke­rän pu­heen­joh­ta­ja Jani Rauk­ko.

Kai­ken hui­ke­al­la ural­laan näh­nyt ja ko­ke­nut Aal­to­nen lu­keu­tuu 43-vuo­ti­aa­na Ke­rän eh­dot­to­miin tu­ki­pi­la­rei­hin. Ruot­sa­lais­seu­ro­ja Ljus­da­lia ja Bol­l­nä­siä pit­kän uran­sa ai­ka­na edus­ta­nut sekä Ve­nä­jän hui­man ta­son Kras­no­gors­kin Zor­kis­sa ko­ke­nut kon­ka­ri eh­ti jo 19-vuo­ti­aa­na juh­lia Na­ru­ke­rän en­sim­mäis­tä ja ai­no­aa SM-kul­taa.

– Tun­tuu­han se vä­hän ou­dol­ta, et­tä ne kul­ta­juh­lat vie­tet­tiin jo vii­me vuo­si­tu­han­nel­la. Ke­mut kes­ti­vät puo­li­tois­ta viik­koa. Sii­nä ajas­sa eh­dit­tiin ris­teil­lä Tu­run ja Tuk­hol­man vä­lil­lä, ja kä­vim­me vie­lä kat­so­mas­sa Ruot­sin lii­gan lop­puot­te­lu­a­kin. Jos lau­an­taik­si osuu täy­so­su­ma, näh­tä­väk­si jää, mi­ten nyt juh­li­taan, vuon­na 2020 pa­luun pu­na­pai­taan teh­nyt kip­pa­ri poh­tii.

Yh­det mes­ta­ruus­juh­lat po­ri­lais­lei­ris­sä on jo vie­tet­ty. Suo­men Cu­pin voi­ton jat­kok­si ha­e­taan kau­den kirk­kain­ta kruu­nua.

– Lop­puot­te­lu­sys­tee­mis­tä ol­laan mon­taa miel­tä. Pi­dem­pi sar­ja voi­si ol­la oi­keu­den­mu­kai­sem­pi tapa rat­kais­ta mes­ta­ruus. Tun­nel­man vuok­si ker­ras­ta poik­ki -fi­naa­li puol­taa kui­ten­kin paik­kaan­sa. Sil­loin jo­kai­nen tie­tää, et­tä kaik­ki pau­kut on la­dat­ta­va yh­teen het­keen ja on­nis­tut­ta­va kai­kil­la osa-alu­eil­la. Ko­ti­kent­tä tuo tie­tys­ti omat pai­neen­sa, mut­ta enem­män sii­tä on sil­ti etua, et­tä pää­sem­me val­mis­tau­tu­maan tu­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä ja upei­den fa­niem­me kes­kel­lä, poh­tii 23-vuo­ti­as Paa­vo­la.