Rei­ma Rau­ti­ai­nen / STT

En­si vii­kon tiis­tai­na al­ka­va jää­kie­kon ko­ti­mai­nen Lii­ga sai tiis­tai­na odot­ta­ma­ton­ta ja kiu­sal­lis­ta­kin li­sä­mai­nos­ta, kun Pe­laa­ja­yh­dis­tys jul­kai­si par­ran­pä­ri­nää he­rät­tä­neen tie­dot­teen. Sen mu­kaan Lii­ga oli­si en­nen maa­nan­tais­ta pää­sar­jan avaus­ti­lai­suut­ta oh­jeis­ta­nut in­fos­sa ol­lei­ta pe­laa­jia ole­maan vas­taa­mat­ta toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin sar­ja­jär­jes­tel­mäs­tä.

Ky­sy­myk­ses­sä on iki­ai­kai­nen ai­he Lii­gan sar­ja­jär­jes­tel­mäs­tä. Lii­ga on pe­ri­aat­tees­sa sul­jet­tu. Sin­ne on va­jaan kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na nos­tet­tu ka­bi­net­ti­pää­tök­sin kol­me seu­raa: Sport, Koo­Koo ja Ju­ku­rit.

"Lii­ga­kau­den avaus­ti­lai­suu­des­sa Lii­ga oh­jeis­ti jouk­ku­ei­den kap­tee­nei­ta ole­maan vas­taa­mat­ta toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin Lii­gan tu­le­vas­ta sar­ja­jär­jes­tel­mäs­tä. Pe­laa­ja­yh­dis­tys ei hy­väk­sy tä­män­tyyp­pis­tä pe­laa­jien ää­nen hil­jen­tä­mis­tä", yh­dis­tyk­sen tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Lii­gan uu­si toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Pulk­ki­nen kiis­tää, et­tä pe­laa­jia oli­si erik­seen oh­jeis­tet­tu vai­ke­ne­maan.

– Hil­jen­tä­mi­nen on vää­rä sana. Ti­lai­suu­des­sa pu­hut­tiin kau­den aloi­tuk­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Ti­lai­suu­den tar­koi­tus oli al­ka­vas­sa sar­ja­kau­des­sa. Sar­ja­jär­jes­tel­mäs­tä pu­hu­mi­sen paik­ka on tuon­nem­pa­na, Pulk­ki­nen ker­too STT:lle.

– Ei ol­tu lait­ta­mas­sa ve­to­ket­jua ke­nen­kään suu­hun, hän li­sää.

Pe­laa­ja­yh­dis­tys SJRY:n pu­heen­joh­ta­jan Tee­mu Rams­ted­tin mu­kaan pe­laa­jien oli­si en­nen kau­den avau­sin­foa an­net­tu ym­mär­tää, mit­kä ai­heet oli­vat so­pi­via kom­men­toi­da ja mit­kä ei.

– Saim­me pe­laa­jil­ta tie­toa, et­tä heil­le oli an­net­tu vah­va vies­ti, et­tei hei­dän ole syy­tä kom­men­toi­da tätä asi­aa (Lii­gan sar­ja­jär­jes­tel­mää), Rams­tedt kuit­taa.

Lii­gas­sa on vil­kuil­tu pää­sar­jan­sa au­ki pi­tä­neen Ruot­sin suun­taan en­tis­tä ha­na­kam­min, kun Lii­gaan tä­hy­ä­vät Mes­tik­ses­tä kä­sin pa­luu­ta Suo­mi-kie­kon ras­kas­sar­ja­lai­set Jo­ke­rit ja Kiek­ko-Es­poo.

Pe­laa­ja­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Rams­tedt täs­men­tää, et­tei SJRY:n laa­ti­ma tie­do­te kum­mun­nut pel­käs­tään huo­les­ta sar­ja­jär­jes­tel­mäs­tä, spe­ku­laa­ti­os­ta, pi­täi­si­kö lii­ga­kar­sin­nat pa­laut­taa la­ji­kar­tal­le vai ei.

– Nä­ke­myk­sem­me on, et­tä on asia mikä ta­han­sa, pe­laa­jien ään­tä ei pidä vai­en­taa, Rams­tedt al­le­vii­vaa.

Lii­gan Pulk­ki­nen.lu­paa, et­tä kes­kus­te­lul­le pää­sar­jan sar­ja­jär­jes­tel­män tu­le­vai­suu­des­ta löy­tyy oma paik­kan­sa.

– Sar­ja­jär­jes­tel­mään liit­ty­vis­tä asi­ois­ta tie­do­te­taan syk­sym­mäl­lä, Pulk­ki­nen sa­noo.