STT–AFP

Jal­ka­pal­lon mies­ten MM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa Qa­ta­ris­sa pe­la­taan tä­nään avau­sot­te­lut al­ku­loh­kois­sa C ja D. Ki­so­jen suur­suo­si­keis­ta MM-pe­lin­sä avaa­vat Ar­gen­tii­na loh­kos­sa C ja puo­lus­ta­va mes­ta­ri Rans­ka loh­kos­sa D. Ki­so­jen ai­noa Poh­jois­maa Tans­ka on se­kin ken­täl­lä.

Ar­gen­tii­na koh­taa Sau­di-Ara­bi­an jo kel­lo 12 al­ka­vas­sa ot­te­lus­sa, ja loh­ko C täy­den­tyy Mek­si­kon ja Puo­lan kel­lo 18 al­ka­val­la koh­taa­mi­sel­la. Tans­ka avaa D-loh­kon kel­lo 15 al­ka­val­la ot­te­lul­la Tu­ni­si­aa vas­taan ja Rans­ka saa vas­taan­sa Aust­ra­li­an kel­lo 21.

Ar­gen­tii­nan iko­ni­nen jal­ka­pal­lo­tai­ku­ri Li­o­nel Mes­si aloit­taa hui­ke­an uran­sa vii­den­nen ja luul­ta­vas­ti vii­mei­sen MM-lop­pu­tur­nauk­sen­sa. Maa­il­man­mes­ta­ruus puut­tuu kai­ken muun voit­ta­neen Mes­sin me­riit­ti­lis­tal­ta, ja MM-avau­sot­te­lun aat­to­na mies ker­toi läh­te­vän­sä ki­soi­hin "te­ke­mään kaik­ken­sa".

–  Tämä on luul­ta­vas­ti vii­mei­nen MM-tur­nauk­se­ni, vii­mei­nen mah­dol­li­suu­te­ni teh­dä to­dek­si se mei­dän kaik­kien suu­ri unel­ma. En tie­dä, olen­ko on­nel­li­sim­mil­la­ni, mut­ta olo on mah­ta­va. Olen van­hem­pi, kyp­sem­pi, ha­lu­an teh­dä kaik­ke­ni ja elää ki­sat täy­sil­lä ja naut­tia jo­kai­ses­ta het­kes­tä, Mes­si tun­nel­moi.

Mes­si har­joit­te­li vii­me päi­vi­nä pa­riin ker­taan eril­lään jouk­ku­ees­ta, mut­ta 35-vuo­ti­as Ar­gen­tii­nan pe­lin sie­lu haih­dut­ti huo­lia pe­li­kun­nos­taan Sau­di-Ara­bi­aa vas­taan.

–  Mi­nul­la oli (pie­ni) kol­hu, ja har­joit­te­lin muis­ta eril­lään va­ro­toi­men­pi­tee­nä. Ei sii­nä mi­tään epä­ta­val­lis­ta ol­lut.

Läh­tö­koh­dat ki­soi­hin Ar­gen­tii­nal­la ovat vii­me vuo­sien vi­reen pe­rus­teel­la mai­ni­ot: jouk­kue on pe­lan­nut 36 vii­mei­sin­tä ot­te­lu­aan tap­pi­ot­ta.

–  Kun kil­pai­let par­hai­ta vas­taan, si­nun on tuo­ta­va pe­liin kaik­ki ener­gia ja mo­ti­vaa­tio. Se on se mikä on kau­nis­ta ur­hei­lus­sa, ja jos­kus yl­lä­tyk­siä sat­tuu, Sau­di-Ara­bi­an rans­ka­lais­val­men­ta­ja Her­ve Re­nard poh­dis­ke­li jouk­ku­een­sa nä­ky­miä tiis­tain päi­vä­pe­liin.

Ranskan toiveet Mbappen harteilla

Ke­säl­lä 2018 Ve­nä­jäl­lä maa­il­man­mes­ta­ruut­ta juh­li­nut Rans­ka koki ko­van is­kun juu­ri ki­so­jen al­la, kun hyök­kää­jä­täh­ti Ka­rim Ben­ze­man tur­naus päät­tyi en­nen al­ku­aan louk­kaan­tu­mi­sen ta­kia. Jouk­ku­eel­ta puut­tuu mon­ta muu­ta­kin run­ko­pe­laa­jaa, ja me­nes­tys­pai­neet ovat yhä enem­män Ve­nä­jän ki­so­jen san­ka­rin Ky­li­an Mbap­pen har­teil­la.

–  Hän on yhä nuo­ri pe­laa­ja, vain hie­man vä­hem­män nuo­ri kuin nel­jä vuot­ta sit­ten. Mut­ta hän teki to­del­la tär­kei­tä jut­tu­ja jo tuol­loin, ja sen jäl­keen hä­nes­tä on kas­va­nut kyp­sem­pi ja yhä ar­vos­te­tum­pi pe­laa­ja. Ei hä­nel­lä ole sen enem­pää vas­tuu­ta kan­net­ta­va­naan jouk­ku­ees­sa kuin en­nen­kään, mut­ta hä­nel­lä on ai­na ol­lut tai­to rat­kais­ta ja sitä me tar­vit­sem­me, Rans­kan val­men­ta­ja Di­dier Desc­hamps to­te­si 23-vuo­ti­aan Mbap­pen mer­ki­tyk­ses­tä.

Ve­nä­jän ki­sois­sa­kin Rans­ka ava­si tur­nauk­sen­sa koh­taa­mal­la Aust­ra­li­an, ja tar­vit­si lop­pu­vai­hees­sa tul­leen Aust­ra­li­an oman maa­lin voit­taak­seen 2–1. Nyt mo­ni­kaan ei odo­ta yh­tä ta­sais­ta vään­töä.

–  Heil­lä on kil­pai­lu­ky­kyi­nen jouk­kue, ja hei­dän it­se­luot­ta­muk­sen­sa on kas­va­nut (MM-ki­sa­pai­kan tuo­neen) Peru-voi­ton jäl­keen. Tuol­lai­nen rank­ka­ri­ki­sa­voit­to ta­paa hit­sa­ta jouk­ku­et­ta yh­teen, Rans­kan ko­ke­nut maa­li­vah­ti Hugo Llo­ris kui­ten­kin va­roit­ti Aust­ra­li­as­ta.