Mat­ti Aho­la / STT

Kär­pät aloit­ti jää­kiek­ko­lii­gan pu­do­tus­pe­lien avaus­kier­rok­sen 4–2-ko­ti­voi­tol­la Koo­Koos­ta.

Kol­me maa­lia is­ke­nyt Ju­lius Junt­ti­la pa­la­si pe­lei­hin lä­hes kuu­kau­den sai­raus­lo­mal­ta. Maa­li­vah­ti Joel Blomq­vist hyp­pä­si suo­raan vas­tuu­seen lä­hes kol­men kuu­kau­den tau­on jäl­keen.

– Tosi upea Ju­lius Junt­ti­lan pa­luu, hän on tär­keä pe­laa­ja meil­le. Blomq­vis­tin ei pi­tä­nyt ol­la maa­lis­sa, mut­ta Lee­vi Me­ri­läi­nen ei ole pe­li­ky­kyi­nen, jo­ten Blomq­vist tuli vä­hän ai­kai­sem­min kuin suun­ni­tel­tiin, Kärp­pien pää­val­men­ta­ja Lau­ri Mar­ja­mä­ki pal­jas­ti.

Junt­ti­la is­ki 3–2-voit­to­maa­lin kuin var­kain jat­ko­a­jan hää­möt­tä­es­sä ajas­sa 57.24. Da­vid Rundb­lad sai pi­det­tyä si­ni­vii­van, ja paik­ka au­ke­si kuin tyh­jäs­tä.

Pe­lin avaus­maa­lin Junt­ti­la is­ki lä­pi­a­jos­ta jo ajas­sa 3.04.

– Meil­lä ko­pis­sa pyö­ri vi­deo, min­kä­lai­sia maa­le­ja sin­ne on men­nyt, niin kil­pi­kä­den puo­lel­le oli ai­ka usein upon­nut. Ben­ny Hil­lil­le (Kärp­pien val­men­ta­ja Ari Hil­li) prop­sit, et­tä lait­toi kli­pit pyö­ri­mään, Junt­ti­la sel­vit­ti.

Vii­mei­sen maa­lin­sa Junt­ti­la upot­ti tyh­jiin Mar­ko Ant­ti­lan tar­joi­lus­ta.

– Tie­ten­kin pe­li­tun­tu­ma tu­lee pe­laa­mal­la, mut­ta ihan ok:lta tun­tui. Mi­nul­la ei eh­kä ol­lut sitä tus­kaa, mitä jol­la­kin saat­toi ol­la edel­li­sis­tä tu­lok­sis­ta, Junt­ti­la viit­ta­si run­ko­sar­jan päät­tä­nei­siin nel­jään pe­rät­täi­seen tap­pi­oon.

Ot­te­lun ylei­sö­mää­räk­si il­moi­tet­tiin vain 2 767 kat­so­jaa.

Kär­pil­lä on ti­lai­suus rat­kais­ta puo­li­vä­lie­rä­paik­ka jo tiis­tai­na Kou­vo­las­sa.