Juk­ka Sil­vast

Po­rin Na­ru­ke­rän lau­an­tais­ta kul­ta­pe­liä kat­so­mos­sa seu­ran­nut kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na ar­vi­oi, et­tä po­ri­lais­seu­ran mes­ta­ruus nos­tat­taa Po­ris­sa tun­nel­maa ja asen­net­ta nä­ke­mään, jot­ta kaik­ki on mah­dol­lis­ta.

Ei­kä sii­nä kaik­ki. In­na näki lä­hie­täi­syy­del­tä pit­kä­jän­tei­sen seu­ra­työn an­tia ta­pah­tu­mas­sa.

– Se oli pait­si ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma, myös ää­rim­mäi­sen yh­tei­söl­li­nen ta­pah­tu­ma.

In­na ha­vait­si te­ko­jää­ra­dan kat­so­mos­ta tal­koo­hen­gen, seu­ra­kon­ka­rit, la­ji­lii­ton läs­nä­o­lon ja jouk­ku­een ny­ky­ti­lan.

– Jouk­ku­een suo­ri­tus osoit­ti, mi­ten tä­hän ti­lan­tee­seen on tul­tu.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja In­na lu­pa­si, et­tä kau­pun­ki tu­lee muis­ta­maan seu­raa ja pe­laa­jia, mut­ta se tapa oli maa­nan­tai­na vie­lä avoin­na.

– Pu­huim­me jo fi­naa­lis­sa päät­tä­jien kans­sa täs­tä, mut­ta täy­tyy se muo­to vie­lä kat­soa.

Sen hän sa­noi, et­tä jos­sa­kin vai­hees­sa pe­laa­jat kut­su­taan ai­na­kin il­las­ta­maan kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa kau­pun­gin­ta­lol­le, mut­ta mitä muu­ta suun­ni­tel­laan, hän ei ha­lun­nut vie­lä ava­ta. Täs­tä kes­kus­tel­laan tie­tys­ti ur­hei­lu­seu­ran kans­sa ja mi­hin he ovat val­mii­ta.

In­na kat­soo, et­tä ur­hei­lu on edel­leen mark­ki­noin­ti­valt­ti, ja Na­ru­ke­rän mes­ta­ruus on jo kään­ty­nyt jää­ur­hei­lua seu­raa­vien kat­seet Po­riin. Kun vie­lä jää­kiek­ko­seu­ra Äs­sät sel­viy­tyi tau­on jäl­keen ns. sää­lip­lei­ja­rei­hin, tämä tuo li­sä­ve­to­voi­maa Po­rin suun­taan jää­ur­hei­lun kaut­ta.

– Na­ru­ke­rän mes­ta­ruus on jo kään­ty­nyt Po­rin eduk­si.

Po­ris­sa ur­hei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen on nos­tat­ta­nut tun­tei­ta enem­män kuin moni on osan­nut odot­taa. Jää­pal­loi­lun seu­ra­mes­ta­ruus tie­tys­ti nos­taa pu­hei­siin ur­hei­lu­kes­kuk­seen kaa­vail­lun, ka­te­tun luis­te­lu­a­ree­nan. Myös kau­pun­gin­joh­ta­jaa on in­for­moi­tu ti­lan­tees­ta ja ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta.

– Hyvä kun on käy­ty kes­kus­te­lua, ja it­sel­le­ni on muo­dos­tu­nut kuva ti­lan­tees­ta, ky­syn­näs­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Alus­ta­va ym­mär­rys on au­en­nut näi­den kes­kus­te­lu­jen kaut­ta.

Hän li­sää, et­tä Po­ris­sa on ai­ka pal­jon in­ves­toin­te­ja put­kes­sa ja ko­ko­nai­suus pi­tää pys­tyä nä­ke­mään. In­na ker­too, et­tä suun­ni­tel­mis­sa on ti­lai­suus, mis­sä po­liit­ti­set päät­tä­jät ja vi­ran­hal­ti­jat poh­ti­vat kau­pun­gin in­ves­toin­te­ja ko­ko­nai­suu­te­na.

– Se on se avain, en voi nyt sa­noa enem­pää. Tar­pei­ta on enem­män kuin mil­joo­nia. Pi­tää kat­soa vuo­rot ja mal­lit, myös elin­voi­ma- ja hy­vin­voin­ti­työn nä­kö­kul­mas­ta par­hai­ta rat­kai­su­ja to­teu­tet­ta­vuu­den ja in­ves­toin­ti­ta­son nä­kö­kul­mas­ta sekä ve­to­voi­ma­te­ki­jät Po­rin pro­fii­lin nos­ta­mi­sen kan­nal­ta. Kaik­ki nämä tu­lo­kul­mat käy­dään läpi.

 Narukerän mestaruuskuva - Porin kaupunki lupasi palkita mestarit.

Narukerän mestaruuskuva - Porin kaupunki lupasi palkita mestarit.

Elmeri Elo

Na­ru­ke­rän voi­tos­ta hän vie­lä sa­noo, et­tä se oli täy­del­li­nen an­sait­tu voit­to.

– Se ker­too upe­as­ta työs­tä, mitä on teh­ty. Tämä luo kau­pun­kiin fii­lis­tä ja tun­nel­maa. Hie­nos­ti hoi­det­tu jut­tu.

Joh­ta­jan ur­hei­lul­li­nen kau­si jat­kuu tä­nään maa­nan­tai­na Iso­mä­en jää­hal­lil­la, kun Äs­sät ja TPS koh­taa­vat en­sim­mäi­ses­sä ns. sää­lip­lei­ja­ri­ot­te­lus­sa.

– Näyt­täi­si sil­tä, et­tä kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kouk­sen jäl­keen eh­ti­si pe­liä kat­so­maan. Tär­kein­tä on, et­tä työt teh­dään en­sin. TPS:n kaa­ta­mi­nen on hie­no het­ki. Äs­sät on jouk­kue, joka pys­tyy pe­laa­maan hie­noa kiek­koa tar­peen tul­len.