Rei­ma Rau­ti­ai­nen / STT

Koo­Koo ja Äs­sät voit­ti­vat jää­kie­kon Lii­gan en­sim­mäi­sen kier­rok­sen pu­do­tus­pe­li­sar­jo­jen­sa kol­man­net eli rat­kai­se­vat ot­te­lut. Koo­Koo murs­ka­si vie­rais­sa Kär­pät 5–0 ja Äs­sät ko­ti­jääl­lään TPS:n 2–1.

Koo­Koo ja Äs­sät jat­ka­vat puo­li­vä­lie­riin ot­te­lu­voi­toin 2–1.

Puo­li­vä­lie­rä­pa­rit ovat Tap­pa­ra–Koo­Koo ja Il­ves–Äs­sät sekä ai­em­min var­mis­tu­neet Luk­ko–HIFK ja Pe­li­cans–Kal­Pa.

Koo­Koo nöy­ryyt­ti vii­den vuo­den ta­kais­ta Suo­men mes­ta­ria Kärp­piä kah­des­sa en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä, joi­den jäl­keen kou­vo­la­lais­jouk­kue joh­ti 5–0.

Po­ris­sa Äs­sät oli kol­man­nen erän alus­sa tap­pi­ol­la 0–1, mut­ta ki­pu­si ko­ti­voit­toon. Rat­kai­su­maa­lin lau­koi run­saat kak­si mi­nuut­tia en­nen var­si­nai­sen pe­li­a­jan lop­pua Äs­sien iko­ni­nen hyök­kää­jä-kap­tee­ni Jes­se Jo­en­suu.

Puo­li­vä­lie­rät al­ka­vat huo­men­na ot­te­luil­la Tap­pa­ra–Koo­Koo ja Pe­li­cans–Kal­Pa. Vä­lie­rä­paik­kaan tar­vi­taan nel­jä voit­toa.

Tap­pa­ra voit­ti vii­me vuon­na Koo­Koon Lii­gan vä­lie­ris­sä voi­toin 4–1. Tä­män kau­den run­ko­sar­ja­voit­ta­ja Tap­pa­ra ja vii­mei­se­nä eli kym­me­nen­te­nä pu­do­tus­pe­lei­hin yl­tä­nyt Koo­Koo ta­sa­si­vat run­ko­sar­jan kes­ki­näi­sis­sä pe­leis­sään voi­tot 2–2.

Myös kah­del­la edel­li­sel­lä kau­del­la SM-ho­pe­aa ot­ta­neen TPS:n pu­dot­ta­neen Äs­sien ja run­ko­sar­ja­kak­ko­sen Il­vek­sen run­ko­sar­ja­koh­taa­mi­set päät­tyi­vät voi­toin ta­san 2–2.