Kat­ri Mä­en­pää

Säh­kö­au­to­jen la­taus­rat­kai­su­ja toi­mit­ta­van Plu­git Oy:n juu­ret ovat Po­ris­sa. Noil­ta juu­ril­ta pon­nis­taa täl­lä het­kel­lä 170 hen­ki­löä työl­lis­tä­vä yri­tys, jon­ka la­taus­rat­kai­su­ja hyö­dyn­tä­vät niin ta­lo­yh­ti­öt, yri­tyk­set, ras­kas lii­ken­ne kuin jul­ki­set koh­teet­kin. Toi­mi­a­lal­la on suur­ta kas­vua, joka edel­lyt­tää jat­ku­vaa ke­hi­tys­tä. Sa­maa ke­hi­tys­tä tar­vi­taan myös jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa, jo­ten spon­so­riyh­teis­työ Plu­gi­tin ja Po­rin Äs­sien kans­sa tun­tuu luon­te­val­ta.

– Po­ri­lai­set juu­ret ovat yk­si syy, mik­si ha­lu­am­me tu­kea Äs­siä. Vie­lä tär­ke­äm­pää on kui­ten­kin se, et­tä yri­tyk­sen ar­vot ja Äs­sien ar­vot koh­taa­vat. Plu­gi­tis­sa tar­vi­taan oi­ke­an­lais­ta la­taus­ta. Sa­maa la­taus­ta löy­tyy myös Iso­mä­en jää­hal­lis­ta, Nik­las Leh­ti­mä­ki pe­rus­te­lee.

Täl­lä kau­del­la Plu­gi­tin mai­nos löy­tyy ken­tän lai­dal­ta. Li­säk­si pe­laa­jien pai­dan sel­kä­myk­ses­sä nä­kyy fir­man logo. Äs­sien pe­laa­jien mie­les­tä par­hail­laan yh­teis­työ yri­tys­ten kans­sa on mo­lem­pien etu.

– Spon­so­rien jou­kos­sa on yri­tyk­siä, joi­den kans­sa ar­vot koh­taa­vat. Se on pa­ras­ta. On to­del­la hie­noa, jos spon­so­rin tuot­teet tai pal­ve­lut ovat sel­lai­sia, jot­ka it­se­kin tun­tee tai joi­ta it­se käyt­tää, Fee­tu Knih­ti sa­noo.

Toi­nen nä­kö­kul­ma on ta­lou­del­li­nen. Yri­tyk­set tu­ke­vat seu­raa ja saa­vat vas­ti­neek­si nä­ky­vyyt­tä.

– Yh­teis­työn ydin on se, et­tä py­rim­me aut­ta­maan toi­si­am­me. Usein yri­tys­ten työn­te­ki­jät ovat it­se­kin Äs­sät-taus­tai­sia tai jää­kiek­ko on heil­lä muu­ten lä­hel­lä sy­dän­tä. Täl­lai­sia yri­tyk­siä on hel­pom­pi myös edus­taa, Kas­pe­ri Ojan­ta­kai­nen li­sää.

Kasperi Ojantakainen, Niklas Lehtimäki ja Feetu Knihti ovat ennestään tuttuja, joten yhteistyö Plugitin ja Ässien kanssa on luontevaa.

Kasperi Ojantakainen, Niklas Lehtimäki ja Feetu Knihti ovat ennestään tuttuja, joten yhteistyö Plugitin ja Ässien kanssa on luontevaa.

Katri Mäenpää

Yh­teis­työ Plu­gi­tin kans­sa on sii­tä­kin syys­tä luon­te­vaa, et­tä Nik­las Leh­ti­mä­ki tun­tee en­tuu­des­taan sekä Fee­tun et­tä Kas­pe­rin. Nik­las on it­se­kin pe­lan­nut Äs­sien pai­das­sa jää­kiek­koa kaik­ki jun­nu­vuo­det.

– Pe­la­sin Kas­pe­rin kans­sa sa­maan ai­kaan. Fee­tun kans­sa puo­les­taan olen ko­toi­sin sa­mal­ta paik­ka­kun­nal­ta Kiu­kai­sis­ta. Täl­le nuo­rel­le klo­pil­le ope­tin jos­kus jal­ka­ky­nät ja muut ki­kat, hän nau­raa.

Leh­ti­mä­ki on to­del­la tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä Äs­sien jouk­ku­ees­sa pe­laa täl­lä het­kel­lä pal­jon oman seu­ran kas­vat­te­ja. Hä­nen mie­les­tään on hie­noa pääs­tä tu­ke­maan uut­ta kaut­ta ja uut­ta me­nes­tys­ta­ri­naa. Täs­sä­kin aja­tuk­ses­sa hän nä­kee yh­tä­läi­syyk­siä Plu­gi­tin ja Äs­sien vä­lil­lä.

– Pe­laa­jat käy­vät tree­neis­sä, jot­ta he ke­hit­ty­vät. Sa­moin Plu­gi­til­la on halu ke­hit­tyä niin or­ga­ni­saa­ti­on kuin yk­si­löi­den ta­sol­la. Olem­me jat­ku­vas­ti uu­den ää­rel­lä ja kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me nä­kyy se, et­tä olem­me roh­kei­ta ja ha­lu­am­me ke­hit­tyä.

Äs­sien ta­voit­tee­na on jat­kaa ke­hi­tys­tä sii­tä pis­tees­tä, jo­hon jouk­kue vii­me kau­del­la pää­si.

– Jo­kai­nen kau­si on uu­si al­ku, ei­kä me­nes­tys tule il­mai­sek­si, Ojan­ta­kai­nen sa­noo.

Fee­tu Knih­ti mai­nit­see yh­dek­si tär­ke­äk­si me­nes­tys­te­ki­jäk­si fa­nien tuen.

– Ha­lu­am­me luo­da sa­man­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä Po­riin kuin se on par­haim­pi­na vuo­si­na­kin ol­lut.