Il­mo Ilk­ka / STT

Utah Jaz­zis­sa pe­laa­va Lau­ri Mark­ka­nen ei mah­tu­nut ko­ri­pal­lo­lii­ga NBA:n täh­dis­tö­ot­te­luun. NBA ker­toi tu­le­van täh­dis­tö­ot­te­lun lo­put pe­laa­jat var­hain per­jan­tai­na Suo­men ai­kaa.

Nyt ker­ro­tut 14 pe­laa­jaa va­lit­tiin NBA-jouk­ku­ei­den pää­val­men­ta­jien ää­nil­lä. Mark­ka­nen oli ha­vi­tel­lut paik­kaa län­si­loh­kon jouk­ku­ees­sa.

Län­si­loh­kos­ta tu­le­vat pe­laa­maan Kaw­hi Le­o­nard, Ant­ho­ny Da­vis, De­vin Boo­ker, Ant­ho­ny Ed­wards, Step­hen Cur­ry, Paul Ge­or­ge ja Karl-Ant­ho­ny Towns.

Itä­loh­koa puo­les­taan edus­ta­vat Ja­y­len Brown, Do­no­van Mitc­hell, Ja­len Brun­son, Bam Ade­ba­yo, Ju­lius Rand­le, Ty­re­se Ma­xey ja Pa­o­lo Banc­he­ro.

Täh­dis­tö­ot­te­lun avaus­vii­si­kot il­moi­tet­tiin jo vii­me vii­kol­la. Avaus­vii­si­kot va­lit­tiin fa­nien, NBA-pe­laa­jien ja me­di­an muo­dos­ta­man pa­nee­lin tu­los­ten pe­rus­teel­la.

Län­si­loh­kon avaus­vii­si­kos­sa ovat LeB­ron Ja­mes, Ke­vin Du­rant, Ni­ko­la Jo­kic, Luka Don­cic ja Shai Gil­ge­ous-Ale­xan­der. Itä­loh­kon avaus­vii­sik­koon taas va­lit­tiin Gi­an­nis An­te­to­kounm­po, Joel Em­biid, Ja­y­son Ta­tum, Ty­re­se Ha­li­bur­ton ja Da­mi­an Lil­lard.

Mark­ka­nen teki his­to­ri­aa vii­me vuon­na, kun hä­nes­tä tuli en­sim­mäi­nen poh­jois­mai­nen pe­laa­ja NBA:ssa, joka va­lit­tiin mu­kaan täh­dis­tö­ot­te­luun.

Tä­män vuo­den ot­te­lu pe­la­taan 18. hel­mi­kuu­ta In­di­a­na­po­li­sis­sa.