En­nen tou­ko­kuun jää­kie­kon MM-ko­ti­ki­so­ja Lei­jo­nat käy län­si­ran­ni­kol­la kah­den maa­ot­te­lun ver­ran. Mies­ten A-maa­jouk­ku­een ot­tei­ta voi käy­dä kat­so­mas­sa 20.4. Vaa­sas­sa ja per­jan­tai­na 21.4. Po­ris­sa West Aree­na Po­ris­sa. Ot­te­lu al­kaa kel­lo 19.00. Vas­tus­ta­ja­na mo­lem­mis­sa pe­leis­sä on Suo­men kans­sa en­si ke­vään MM-ki­sois­sa sa­mas­sa al­ku­sar­jan loh­kos­sa pe­laa­va Tans­ka.

Suo­men Jää­kiek­ko­liit­to tie­dot­taa myös, et­tä ot­te­lui­den yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään MM-ko­ti­ki­so­jen hen­ges­sä jää­kiek­ko­va­rus­tei­den ke­räys. Ke­rä­tyt va­rus­teet oh­ja­taan hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen kaut­ta eteen­päin. Li­sä­tie­toa ke­räyk­sen käy­tän­nöis­tä ker­ro­taan lä­hem­pä­nä maa­ot­te­lui­ta.