Pet­te­ri Iko­nen / STT

Lat­vi­an ja Suo­men isän­nöi­mät jää­kie­kon mies­ten MM-kil­pai­lut käyn­nis­ty­vät tä­nään Rii­as­sa ja Tam­pe­reel­la. Suo­mi koh­taa kel­lo 16.20 al­ka­vas­sa A-loh­kon avau­sot­te­lus­sa Yh­dys­val­lat, joka on ar­voi­tus.

NHL:ssä San Jo­sea täl­lä kau­del­la val­men­ta­neen Da­vid Quin­nin mie­his­tös­sä on kah­dek­san pe­laa­jaa Poh­jois-Ame­ri­kan NCAA-yli­o­pis­to­sar­jas­ta ja vii­si pe­laa­jaa AHL-far­mi­lii­gas­ta, mut­ta myös Nick Bo­ni­non ja Alex Tuc­hin ta­pai­sia NHL-jy­riä.

Suo­mi no­jaa pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­sel­le tut­tuun EHT-run­koon, mut­ta mauk­kain NHL-maus­tein. Suu­rim­pa­na täh­te­nä hää­rii Co­lo­ra­don Stan­ley Cup -voit­ta­ja Mik­ko Ran­ta­nen.

Lei­jo­nat on hal­lit­se­va maa­il­man­mes­ta­ri vii­me vuo­del­ta Tam­pe­reel­ta ja olym­pi­a­voit­ta­ja Pe­kin­gis­tä. Ja­lo­sen ny­kyi­sen pää­val­men­ta­ja­pes­tin ai­ka­na Suo­mi on saa­vut­ta­nut kaik­ki­aan kak­si maa­il­man­mes­ta­ruut­ta, olym­pi­a­kul­lan ja MM-ho­pe­an.

Kym­me­nen edel­li­sen MM-koi­tok­sen otan­nas­sa Suo­mi on voit­ta­nut avau­sot­te­lun kah­dek­san ker­taa ja hä­vin­nyt kak­si ker­taa. Yh­dys­val­lat mur­joi Suo­men 5–1 vuon­na 2015. Edel­li­se­nä vuon­na Lei­jo­nat kär­si 1–2-yl­lä­tys­tap­pi­on Lat­vi­al­le. Kak­si vuot­ta sit­ten Suo­mi voit­ti Yh­dys­val­lat 2–1.

Mo­nes­ti avaus­vas­tus­ta­jat ovat ol­leet läh­tö­koh­tai­ses­ti Lei­jo­nia hei­kom­pia, mut­ta jouk­koon mah­tuu myös Ka­na­dan kaa­ta­mi­nen 3–1 MM-kil­pai­luis­sa 2019. Vuo­si sit­ten Suo­mi murs­ka­si Tam­pe­reel­la Nor­jan maa­lein 5–0.

Suo­mi jär­jes­tää MM-kil­pai­lut kym­me­net­tä ker­taa ja on isän­nöi­nyt ja­et­tu­ja MM-kil­pai­lu­ja edel­li­sen ker­ran 2012 ja 2013, jol­loin vas­tuu ja­kau­tui Ruot­sin kans­sa.

Slo­va­kia ja Tshek­ki aloit­ta­vat B-loh­kon Rii­as­sa kel­lo 16.20.

Tam­pe­reen il­ta­ot­te­lus­sa Ruot­si koh­taa Sak­san ja Rii­an il­ta­ot­te­lus­sa isän­tä­maa Lat­via Ka­na­dan. Il­ta­ot­te­lut al­ka­vat kel­lo 20.20.