Rau­man Luk­ko pa­laut­ti ex-val­men­ta­jan­sa Ris­to Duf­van pää­val­men­ta­man Spor­tin maan­pin­nal­le kah­den suur­voi­ton jäl­keen. Luk­ko ot­ti ko­ti­voi­ton ko­mein 5-2 nu­me­roin.

Rau­man vie­rai­lua en­nen Sport rö­kit­ti Hel­sin­gin IFK:ta 6-1 nu­me­roin ja sitä en­nen Äs­sät kaa­tui 5-1. Sport osoit­ti, et­tei­vät nuo voi­tot ol­leet pelk­kää sat­tu­maa. Jouk­kue piti rau­ma­lai­sia ah­din­gos­sa kak­si erää. Var­sin­kin en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä Sport loi pit­kiä pai­nos­tus­jak­so­ja rau­ma­lais­ten pää­tyyn.

Luk­ko osoit­ti taas ker­ran, et­tä se osaa ol­la kär­si­väl­li­nen, ei­kä jouk­kue ko­van­kaan pai­neen al­la mene pa­niik­kiin. Luk­ko pi­tää ri­vin­sä ka­sas­sa omal­la puo­lus­tu­sa­lu­eel­la ja vas­tus­ta­jan on ta­vat­to­man vai­kea pääs­tä hy­vil­le te­ko­pai­koil­le.

Luk­ko on suu­ris­ta seu­rois­ta eh­kä pa­ras esi­merk­ki sii­tä, mi­ten yh­dis­te­tään ak­tii­vi­nen ja no­pea pe­li­ta­pa ris­kit­tö­mään pe­laa­mi­seen. Luk­ko kar­vaa roh­ke­as­ti, mut­ta ei yl­ti­ö­päi­ses­ti ja omis­ta läh­de­tään no­pe­as­ti ylös pe­lin vir­tauk­sen niin sal­lies­sa.

Pää­val­men­ta­ja Mar­ko Vir­ta­nen an­taa pe­laa­jil­leen ti­laa to­teut­taa it­se­ään kie­kol­li­se­na. Näin hän on saa­nut An­rei Ha­ku­li­sen, Se­bas­ti­an Re­von ja Jere Kar­ja­lai­sen kal­tais­ten pe­laa­jien osaa­mi­ses­ta par­haan te­hon ir­ti.

Vir­ta­nen jak­saa käy­dä jouk­ku­een­sa kans­sa läpi pe­lin pe­ru­sa­si­oi­ta. Työn tu­los nä­kyy sii­nä, et­tä Lu­kon taso heit­te­lee to­del­la vä­hän.

Luk­ko ei myös­kään ole yh­den tai kah­den pe­laa­jan va­ras­sa. Kun jouk­ku­een te­hok­kain pe­laa­ja ja Lii­gan pis­te­pörs­siä joh­ta­nut An­rei Ha­ku­li­nen jäi ri­vis­tä louk­kaan­tu­mi­sen ta­kia pois, ei esi­tys juu­ri hei­lah­del­lut, vaan uu­det mie­het ot­ti­vat te­hois­ta vas­tuun.

Äs­sät koh­taa tä­nään HPK:n vie­rais­sa. Vaik­ka HPK on va­lu­nut sar­jan hän­tä­pää­hän, ei po­ri­lai­sil­le tu­lee ole­maan help­po il­ta Hä­meen­lin­nas­sa. HPK on saa­nut sai­ras­tu­val­ta va­ki­o­ko­koon­pa­noon pe­laa­jia, ku­ten puo­lus­ta­ja Art­tu Pel­lin ja yk­kös­sent­te­rik­si kaa­vail­lut Mat­ti Jär­vi­sen, joka oli sai­ras­tu­val­la lo­ka­kuus­ta läh­tien.

Ri­vien vah­vis­tu­mi­sen myö­tä HPK peli pa­ra­nee. En­sin se voit­ti Koo­Koon, sit­ten Kal­Pan jat­ko­a­jal­la ja vii­mek­si Sai­Pan pe­rä­ti 8-2.

Voi­tol­laan Äs­sät re­päi­si­si yh­den­te­nä­tois­ta ole­vaan Ker­hoon vii­den pis­teen kau­lan. Päin­vas­tai­ses­sa ta­pauk­ses­sa sar­ja­si­joi­tuk­set vaih­tui­si­vat.

Si­kä­li läh­tö­a­se­tel­mat tä­mä­nil­tai­seen ovat hy­vät, et­tä po­ri­lais­jouk­kue on saa­nut hui­la­ta lau­an­tai­ses­ta Luk­ko -voi­tos­ta as­ti. HPK taas pe­la­si ei­len vie­rais­sa ja jou­tuu pit­kän ko­ti­mat­kan jäl­keen heti pe­liin.

Kun run­ko­sar­jan puo­li­vä­li yli­te­tään vii­kon­lop­pu­na, on hyvä teh­dä yh­teen­ve­toa me­nes­ty­jis­tä ja ali­suo­rit­ta­jis­ta. Jos ke­vy­el­lä ma­te­ri­aa­lil­la pe­laa­vaa sar­jan vii­meis­tä eli Sai­Paa ei las­ke­ta mu­kaan, kak­si en­sim­mäis­tä si­jaa ali­suo­rit­ta­ji­na ot­ta­vat Hel­sin­gin IFK ja Ou­lun Kär­pät.

Hel­sin­gin yl­peys sain en­sin Tap­pa­ral­ta 4-0 tak­kiin ja pe­rään Spor­til­ta pe­rä­ti 6-1 ja Ju­ku­rit­kin nöy­ryyt­ti Sta­din Kin­ge­jä 3-1 nu­me­roin. Jouk­kue ma­jai­lee si­jal­la kym­men ja maa­li­suh­de on Lii­gan kol­man­nek­si huo­noin.

HIFK pe­laa anee­mi­ses­ti. In­nos­tus ja roh­keus ovat ti­po­ties­sään. Kris­ti­an Ve­sa­lai­sen tu­lon us­kot­tiin pi­ris­tä­vät jouk­ku­et­ta. Hän on kui­ten­kin va­jon­nut mui­den hel­sin­ki­läis­ten ta­sol­le.

Sil­miin pis­tä­vä on pää­val­men­ta­ja ja seu­ra­le­gen­da Vil­le Pel­to­sen ke­hon­kie­li. Hän joh­taa jouk­ko­ja ai­ti­os­sa pää alas­päin vi­nos­sa, ei­kä juu­ri re­a­goi kent­tä­ta­pah­tu­miin.

Sama pä­lyi­ly jat­kuu leh­dis­tö­ti­lai­suuk­sis­sa pe­lin jäl­keen. Mo­no­to­ni­sel­la ää­nel­lä hän ker­too ly­hy­es­ti ta­pah­tu­neen, ihan kuin ul­ko­puo­li­nen.

HIFK sat­sa­si pal­jon jouk­ku­ee­seen ja ma­te­ri­aa­lin­sa puo­les­ta sen pi­täi­si tais­tel­la sar­jan kär­ki­pai­kas­ta. Toi­se­na ole­vaa Luk­koa jouk­kue on pe­räs­sä jo 26 pis­tet­tä.

Toi­nen ali­suo­rit­ta­ja on Kär­pät. Ou­lu­lais­jouk­ku­een pe­laa­ja­bud­jet­ti nou­see rei­lus­ti ylin kol­men mil­joo­nan ja jouk­kue vi­li­see lii­gan huip­pu­pe­laa­jia.

Kärp­pien pe­lis­tä kuul­taa va­ro­vai­suus, joka ko­ros­tuu muun mu­as­sa vas­tus­ta­jan pää­dys­sä. Jouk­kue ei läh­de haas­ta­maan ja kar­vaa­maan, vaan kään­tyy no­pe­as­ti omiin päin.

Pää­val­men­ta­ja Lau­ri Mar­ja­mä­en tapa pe­luut­taa jouk­ku­et­ta näyt­tää jon­kin­lai­sel­ta kont­rol­li­kie­kol­ta. Se tap­paa roh­keu­den ja in­non. Sa­mal­la pe­laa­mi­ses­ta tu­lee hi­das­ta, kos­ka jo­kais­ta syöt­töä har­ki­taan ris­kien kart­ta­mi­sek­si.

Täl­lai­nen pe­li­ta­pa tun­tuu pe­laa­jis­ta ää­ret­tö­män ras­kaal­ta. Ihan kuin yri­tet­täi­siin teh­dä tu­los­ta kä­si­jar­ru pääl­lä.

Kärp­pien kal­tai­sel­ta jouk­ku­eel­ta odot­tai­si roh­ke­aa eteen­päin puo­lus­ta­mis­ta vas­tus­ta­jan pää­dys­sä ja roh­ke­aa sekä no­pe­aa hyök­kää­mis­tä jopa pie­nel­lä ris­kil­lä.

Laa­ja ja laa­du­kas ma­te­ri­aa­li an­taa sii­hen täy­den mah­dol­li­suu­den.

Sar­jan suu­rin yl­lät­tä­jä on il­man muu­ta Lah­den Pe­li­cans. Jouk­kue on kuin var­kain nous­sut mu­kaan kär­ki­tais­toon. Pää­val­men­ta­ja Tom­mi Nie­me­län joh­ta­ma jouk­kue koos­tuu nuo­ris­ta lah­jak­kuuk­sis­ta ja muu­ta­mas­ta laa­duk­kaas­ta ul­ko­maa­lais­pe­laa­jas­ta.

Pe­li­cans pe­laa kol­lek­tii­vis­ta ja ak­tii­vis­ta jää­kiek­koa. Eri­kois­ti­lan­teis­sa vah­vuus tu­lee eri­no­mai­ses­ti esiin. Jouk­ku­ees­sa ei var­si­nai­ses­ti ole suu­ria täh­tiä, vaan hy­viä lii­ga­pe­laa­jia.

Li­säk­si Nie­me­lä on saa­nut rau­has­sa to­teut­taa omaa pe­li­fi­lo­so­fi­aan­sa, jos­sa on pal­jon sa­maa kuin Rau­man Lu­kos­sa. Pe­laa­jia ei kah­li­ta lii­an ah­taa­seen pe­li­sap­luu­naan, vaan yk­si­löi­den omil­le to­teu­tuk­sil­le jä­te­tään ti­laa. Pe­li­ta­pa tuo ener­gi­aa ja roh­keut­ta pe­laa­mi­seen.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen