Rau­man Lu­kon U18 SM-jouk­kue koh­ta­si vii­me vii­kon ai­no­as­sa ot­te­lus­saan Il­vek­sen. Tam­pe­reen Ha­ka­met­sän kak­kos­hal­lis­sa käy­ty kamp­pai­lu päät­tyi mo­ni­nais­ten vai­hei­den jäl­keen lu­ke­min 6-5 (1-2, 2-1, 3-2).

Maa­li­ha­nat avat­tiin en­sim­mäi­sen erän puo­li­vä­lis­sä, kun Miko Vat­jus ja Ma­ti­as Ah­to­la osui­vat kum­pi­kin ker­taal­leen rei­lun mi­nuu­tin si­sään. Il­ves kui­ten­kin on­nis­tui tä­män jäl­keen ka­ven­ta­maan.

Toi­sen erän al­ku­het­kil­lä Sa­mu­li Suo­mi­nen siir­si Lu­kon yli­voi­mal­la jäl­leen kah­den maa­lin etu­mat­kal­le. Vii­mei­sis­tä pu­do­tus­pe­li­pai­kois­ta ki­saa­va ko­ti­jouk­kue ei an­tau­tu­nut, vaan niit­ta­si 47 se­kun­nin vä­lein laa­tan kah­des­ti ohi Luk­ko-vah­ti Jooa Sam­mal­nie­men. Näin pää­tö­se­rään läh­det­tiin 3-3 ta­sa­ti­lan­tees­ta.

Sitä eh­dit­tiin pe­la­ta vain pa­ri­sen mi­nuut­tia, kun rau­ma­lai­set löi­vät nel­jän­nen ker­ran kie­kon isän­tien verk­koon. Vii­meis­te­lys­tä vas­ta­si Jas­per In­ki­nen. Ja jat­koa seu­ra­si to­via myö­hem­min, asi­al­la taas Sa­mu­li Suo­mi­nen.

Il­vek­sen sin­nik­kyys pal­kit­tiin ai­van lop­pu­het­kil­lä. Tup­su­kor­vat kam­pe­si­vat vii­mei­sen vii­den mi­nuu­tin ai­ka­na kah­den maa­lin ta­kaa uu­del­leen ta­soi­hin ja hui­pen­si­vat ki­rin­sä ajas­sa 59:32 jät­tä­en Lu­kon nuo­le­maan näp­pe­jään.

– Meil­lä vir­heet ka­saan­tui­vat ja ka­ve­ri sai mon­ta maa­lia ai­van lii­an hal­val­la. Vii­del­lä teh­dyl­lä ol­laan yleen­sä voi­tos­sa kiin­ni, mut­ta täl­lä ker­taa se ei riit­tä­nyt. Malt­ti ja nöy­ryys puut­tui­vat. Täs­tä­kin pi­tää vain ot­taa opik­si ja men­nä eteen­päin, vas­tau­u­val­men­ta­ja Vil­le-Vesa Vai­ni­o­la muo­toi­li.

Kun­to­pun­ta­ris­sa si­ni­kel­tais­ten ti­las­tot näyt­tä­vät sil­ti yhä kel­vol­li­sil­ta. Kol­mes­ta­tois­ta edel­li­ses­tä ot­te­lus­ta tap­pi­oi­ta on vain kak­si ja si­joi­tus sar­ja­tau­lu­kos­sa pis­te­kes­ki­ar­vol­la las­ket­tu­na kol­mas.

Maa­lis­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Luk­ko pe­laa kol­me ot­te­lua ikä­luo­kan SM-sar­ja­tur­nauk­ses­sa Vie­ru­mä­el­lä.