Ari An­te­roi­nen

En­nen tätä kaut­ta Luk­ko-hyök­kää­jä Se­bas­ti­an Repo oli pe­lan­nut 10 CHL-pe­liä, niis­tä kuu­si Lu­kos­sa ja nel­jä Tap­pa­ras­sa.

Tätä jut­tua kir­joi­tet­ta­es­sa Lu­kol­la oli tä­män kau­den CHL-ot­te­lui­ta ta­ka­na kak­si ja yh­tä mon­ta voit­toa. Repo oli avaus­pe­lis­sä Bel­fast Gi­ants -jouk­ku­et­ta vas­taan Rau­mal­la te­ho­kas saa­den ti­lil­le kak­si maa­lia ja yh­den syöt­tö­pis­teen.

Tuol­la ko­ke­muk­sel­la Repo var­mas­ti osaa ker­toa, mikä on ko­toi­sen Lii­gan ja CHL:n mer­kit­tä­vin ero.

– CHL:ssä on tot­ta kai eri­no­mai­sia jouk­ku­ei­ta vas­tas­sa, eli ihan Eu­roo­pan huip­pu­jen­ge­jä, Repo nä­kee.

– Pe­laa­ja­na ero­a­vai­suu­det tu­le­vat eh­kä siel­tä pe­li­ta­vas­ta, kun vas­tas­sa on vä­hän eri­lai­sia jen­ge­jä. Pe­li­hän on ai­na suh­tees­sa vas­tus­ta­jaan. Eteen tu­lee vä­hän eri­lai­sia jut­tu­ja kuin Lii­gas­sa. CHL-pe­lit ovat ol­leet ai­kai­sem­min ai­ka vauh­dik­kai­ta. Vas­tus­ta­jat ovat ol­leet vä­hän ko­ke­neem­pia ryh­miä. Kamp­pai­lu­vaa­de on ko­vem­pi. Tyk­kään ai­na­kin it­se pe­la­ta näi­tä pe­le­jä, kun pää­see haas­ta­maan it­se­ään.

CHL:n sar­ja­jär­jes­tel­mää on ru­kat­tu ja jouk­ku­ei­ta on nyt vä­hem­män. Sa­ma­ten esi­mer­kik­si yli- ja ali­voi­ma­sään­töi­hin on teh­ty uu­dis­tuk­sia. Mitä Se­bas­ti­an Repo on muu­tok­sis­ta miel­tä?

– Hyvä läh­teä vaan avoi­min mie­lin. Ihan kiva ko­kei­lu. Var­maan ai­ka näyt­tää, mi­ten muu­tok­set tu­le­vat vai­kut­ta­maan pe­liin ja mi­ten ku­ka­kin sen ko­kee. In­nol­la ja ilol­la otan vas­taan kaik­ki muu­tok­siet, Repo va­kuut­taa.

Kiek­koi­li­jan ural­laan Se­bas­ti­an Repo on pääs­syt nos­te­le­maan Ka­na­da-mal­jaa. Kuin­ka mu­ka­vaa oli­si pääs­tä nos­te­le­maan kul­mi­kas­ta CHL-po­kaa­lia?

– Tot­ta kai se ai­na kiin­nos­taa. Ai­na läh­de­tään voit­ta­maan ja tuol­lai­nen po­kaa­li to­si­aan puut­tuu. Oli­si­han se hie­no nos­taa kä­si­var­sil­le. Se on sel­keä ta­voi­te, et­tä sii­tä läh­de­tään pe­laa­maan.

CHL-pe­lit ei­vät Suo­mes­sa ole jos­tain syys­tä ol­leet suu­ren ylei­sön mie­leen, eh­kä fi­naa­li­pe­le­jä lu­kuu­not­ta­mat­ta. Lu­kon avaus­pe­li ko­to­na ke­rä­si vi­ral­li­sen tie­don mu­kaan 2 642 kat­se­li­jaa. Se tai­si ol­la Lu­kon CHL-ot­te­lu­jen sel­keä en­nä­tys. Al­ka­vat­ko siis rau­ma­lai­set pik­ku­hil­jaa ym­mär­tä­mään, kuin­ka hie­nois­ta pe­leis­tä on kyse?

– Toi­vot­ta­vas­ti. Näin pe­laa­jan nä­kö­kul­mas­ta toi­von, et­tä po­ruk­ka löy­tää jat­kos­sa­kin suu­ris­sa mää­rin hal­lil­le. Nämä ovat hie­no­ja pe­le­jä pe­la­ta ja tu­lee tosi ko­via jouk­ku­ei­ta vas­taan. Ki­vem­pi on pe­la­ta, kun jen­giä on hal­lis­sa, to­te­aa Repo.

– Ai­na­kin pe­laa­ja­na näi­tä pe­le­jä on taas odot­ta­nut.