Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Pert­ti ”Lunk­ka” Lun­dell, 70, on Sa­ta­kun­nan tun­ne­tuin ja me­nes­ty­nein jal­ka­pal­lo­val­men­ta­ja. Hä­nen ide­oi­taan kai­va­taan eten­kin po­ri­lais­fu­tik­sen ke­hit­tä­mi­seen. Hän ei kui­ten­kaan ide­oi­taan esit­te­le.

Tä­män ju­tun piti alun pe­rin kä­si­tel­lä sitä, mik­si Po­ris­sa pe­laa yk­si jouk­kue kol­man­nek­si kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la, ja Rau­mal­la räm­mit­tiin pit­kään sar­ja­por­ras­ta alem­pa­na.

Mitä pi­täi­si teh­dä, jot­ta sa­ta­kun­ta­lai­nen pal­loi­lu nou­si­si ja Po­ris­sa näh­täi­siin pää­sar­ja­pe­le­jä?

– Jos minä ryh­tyi­sin ker­to­maan, mi­ten mi­nun ai­ka­na­ni teh­tiin kaik­ki hie­nos­ti ja oi­kein ja mi­ten nyt ei osa­ta mi­tään, niin sii­tä tu­li­si vain kat­ke­ran, ajas­ta jäl­keen jää­neen jää­rän mai­ne, Lunk­ka nau­res­ke­lee.

Pert­ti Lun­dell nou­si le­gen­dak­si, kun hän nos­ti PPT:n kol­mo­ses­ta sar­ja­por­ras ja vuo­si ai­na pää­sar­jaan as­ti. TPV:n hän vei sen­saa­ti­o­mai­ses­ti mes­ta­ruu­teen 1994.

Ajat ovat eri­lai­sia. Hän ko­ros­taa mi­ten me­nes­tyk­siä ja te­ke­mi­siä pi­tää tar­kas­tel­la ajas­sa. Tuon mai­neik­kaan nou­sun ta­ka­na oli mon­ta te­ki­jää, sat­tu­maa­kin. Po­ris­sa oli juu­ri tuol­loin poik­keuk­sel­li­sen pal­jon nuo­ria lah­jak­kuuk­sia, Jar­mo Man­ni­sen ta­pai­nen pe­laa­ja in­nos­tui uu­del­leen ja seu­ran bin­go an­toi ta­lou­del­li­sen sel­kä­no­jan.

Toki ei pidä unoh­taa Lun­kan mo­nel­la ta­paa poik­keuk­sel­lis­ta val­men­nus­ta, jos­sa raa­ka työ oli etu­si­jal­la ja jos­kus rääk­ki meni jopa yli. Kaar­lo Kan­gas­nie­mi val­men­nus­ryh­mäs­sä he­rät­ti ih­me­tys­tä.

– Juk­ka Vak­ki­la hih­kai­si mi­nul­le, et­tä kai­pa hei­dän pi­tää sit­ten pal­ka­ta joku kei­hään­heit­tä­jä, muis­te­lee Lunk­ka, jol­la oli pal­jon en­nak­ko­luu­lo­ja voi­tet­ta­va­naan.

Suo­ma­lais­ten fu­tis­joh­ta­jien it­se­tun­nos­ta ker­too pal­jon se, et­tä maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­jak­si ha­lut­tiin usein ul­ko­maa­lai­nen huip­pu­val­men­ta­ja. Oli Roy Hodg­son, Hans Bac­ke, Ric­hard Möl­ler Niel­sen

Lunk­ka odot­ti pal­jon heil­tä, mut­ta pet­tyi.

– Odo­tin pe­lin ke­hit­tä­mis­tä. Pi­kem­min­kin maa­jouk­ku­een peli taan­tui noi­den her­ro­jen alai­suu­des­sa. Pe­lat­tiin pas­sii­vi­ses­ti, is­ket­tiin tiuk­ka puo­lus­tus­muu­ri oman kuu­den­tois­ta ra­jal­le ja teh­tiin vas­ta­hyök­käyk­siä, jos yli­pää­tään hyö­kät­tiin, sa­noo Lunk­ka.

Hä­nen mie­les­tään pe­li­tyy­lis­tä läh­ti pe­laa­jil­le pii­lo­vies­ti alis­tu­nei­suu­des­ta ja sii­tä, et­tei val­men­ta­ja us­ko pe­laa­jiin­sa.

– Mi­nus­ta pi­täi­si kan­nus­taa pe­laa­jia haas­ta­maan vas­tus­ta­ja, kont­rol­loi­maan pal­loa ja te­ke­mään roh­kei­ta rat­kai­su­ja.

Hän an­taa suu­ren ar­von Ant­ti Muu­ri­sel­le, kos­ka hän erot­tui täs­tä rin­ta­mas­ta. Suo­mi pe­la­si hä­nen ai­ka­kau­del­laan roh­ke­as­ti ylös­päin ja myös me­nes­tyi. To­sin hä­nel­lä oli myös lois­ta­vat pe­laa­jat ku­ten Jari Lit­ma­nen ja Sami Hyy­piä.

Huuh­kaa­jien pää­val­men­ta­jaa Mark­ku Ka­ner­vaa Lun­dell ke­huu. ”Rive” on tuo­nut jouk­ku­een pe­laa­mi­seen juu­ri nii­tä ele­ment­te­jä, mitä hän odot­ti – myös ”Mei­dän pe­lin”.

– Nyky-Huuh­kaa­jat haas­taa, pe­laa eteen­päin ja us­kal­taa pi­tää pal­loa roh­ke­as­ti. Kyl­lä tä­män on uut­ta ja tuo­nut myös me­nes­tys­tä.

Lun­dell läm­pe­nee sil­le, mi­ten vas­tus­ta­jien suh­tau­tu­mi­nen Huuh­kaa­jiin on muut­tu­nut. Hä­nen mu­kaan­sa kes­ki­ta­son jouk­ku­eet ku­ten vaik­ka­pa Slo­ve­nia läh­tee eten­kin vie­ras­ken­täl­lä pe­ruut­te­le­maan Suo­mea vas­taan.

Lun­dell sa­noi ko­ke­neen­sa mon­ta ahaa-elä­mys­tä vie­rail­les­saan ul­ko­mai­sis­sa seu­rois­sa. Eten­kin vie­rai­lu Hol­lan­nis­sa ava­si hä­nen kä­si­tys­tään har­joit­te­lus­ta.

– Kaik­ki läh­ti sii­tä, mi­ten har­joit­tei­den pi­tää pal­vel­la pe­laa­mis­ta. Ei vain jouk­ku­ee­na, vaan jo­kais­ta pe­li­paik­kaa erik­seen. Myös fy­siik­kaa ko­hen­net­tiin pe­li­no­mai­sin har­joit­tein.

Myös Po­ris­sa li­sät­tiin reis­sun jäl­keen pien­pe­le­jä ko­val­la tem­pol­la Lun­kan joh­dol­la.

Hän sa­noo, et­tä seu­rois­sa ju­ni­o­reis­ta edus­tuk­seen as­ti oli­si Suo­mes­sa pal­jon ke­hi­tet­tä­vä juu­ri tuo­hon suun­taan.

Lun­del­lin suu ve­tää vir­nee­seen, kun hän kuu­li en­ti­sel­tä pe­laa­jal­taan Miik­ka Jun­tu­sel­ta kom­men­tin, kun tämä oli käy­nyt val­men­nus­kurs­sil­la. Viik­ko kurs­si­tet­tiin, mut­ta pal­lo­ja ei nä­ky­nyt. Fläp­pi­tau­lut ja diat oli­vat ko­vas­sa käy­tös­sä.

– On hyvä käy­dä te­o­ri­aa ja tes­ta­ta pe­laa­jia, mut­ta lii­an te­o­reet­ti­sek­si ja tie­teel­li­sek­si ei tou­hu saa men­nä. Ku­ten tuu­li­myl­ly­jen maas­sa to­det­tiin: pe­lin pi­tää ol­la ai­na kes­ki­ös­sä! Myös har­joi­tuk­sis­sa.

Pert­ti Lun­dell lo­pet­ti val­men­nuk­sen edus­tus­ta­sol­la 2012 ja kak­si vuot­ta myö­hem­min jun­nu­puo­lel­la. Pe­le­jä hän ei juu­ri käy pai­kan pääl­lä Po­ris­sa kat­so­mas­sa. Fu­tik­sen seu­ran­ta ta­pah­tuu tv:n vä­li­tyk­sel­lä.