Pet­te­ri Iko­nen / STT

Ko­ti­mai­sen jää­kie­kon toi­sek­si kor­keim­man sar­ja­ta­son Mes­tik­sen seu­ro­jen joh­ta­jat pi­ti­vät tors­tai­na pit­kän yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen, nuk­kui­vat yön yli ja as­tui­vat per­jan­tai­na esiin tie­dot­teen kera.

Tie­dot­teen mu­kaan Mes­tis-seu­rat ovat hy­vin huo­lis­saan suo­ma­lai­sen jää­kie­kon ny­ky­ti­las­ta ja ko­ke­vat tä­män joh­tu­van vuo­sia kes­tä­nees­tä yk­si­puo­li­ses­ta toi­min­nas­ta, jos­sa kaik­ki Lii­gan ul­ko­puo­li­set or­ga­ni­saa­ti­ot on jä­tet­ty oman on­nen­sa no­jaan.

– Nyt ol­laan pis­tees­sä, jos­sa koko laji ei voi hy­vin ja Lii­ga-jouk­ku­ei­den etu on men­nyt pe­laa­jien, fa­nien sekä kaik­kien mui­den seu­ro­jen hy­vin­voin­nin edel­le. Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja vaa­tii vä­lit­tö­miä kor­jaus­toi­mia, tie­dot­tees­sa paa­lu­tet­tiin.

Ta­pah­tu­ma­ket­jun taus­tat ovat vuo­si­kym­men­ten ta­ka­na. Vuon­na 1975 pe­rus­tet­tu Jää­kie­kon SM-lii­ga Oy ja sen pyö­rit­tä­mä Lii­ga toi­mi­vat ko­ti­mai­sel­la kiek­ko­kar­tal­la oma­na osa­keyh­ti­ö­nään, mut­ta hyö­ty­vät esi­mer­kik­si Suo­men jää­kiek­ko­lii­ton sa­teen­var­jon al­la toi­mi­vis­ta kas­vat­ta­ja­seu­rois­ta ja -sar­jois­ta.

Mes­tik­sen, ja sitä edel­tä­neen 1. di­vi­si­oo­nan, mer­ki­tys suo­ma­lais­pe­laa­jien ke­hit­tä­jä­nä on ol­lut kiis­ta­ton, mut­ta Lii­gan vuo­den 2000 pää­tös sul­kea sar­ja ja lo­pet­taa kar­sin­nat veti ma­ton al­ta yh­teis­työl­tä ja loi Lii­gal­le mai­neen yli­mie­li­se­nä kul­ta­pos­su­ker­ho­na.

Täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la Lii­gan ja lii­ton vä­li­nen yh­teis­työ on ol­lut vai­ke­aa. Vuo­den 2000 jäl­keen kar­sin­nat on pe­lat­tu vain vuo­si­na 2009–13. Lii­ga on li­ho­nut sil­ti useil­la jouk­ku­eil­la ka­bi­net­ti­rat­kai­su­jen seu­rauk­se­na.

Lo­ka­kuus­sa Lii­ga ker­toi, et­tä kar­sin­nat pe­la­taan jäl­leen kau­del­la 2024–25, mut­ta esi­mer­kik­si lii­ga­o­sak­keen hin­ta pu­hut­taa. Edel­li­sil­tä nou­si­joil­ta Spor­til­ta (2014), Koo­Kool­ta (2015) ja Ju­ku­reil­ta (2016) vaa­dit­tiin 1,8 mil­joo­naa eu­roa. Nyt lii­ga­o­sak­keen hin­nak­si on ker­rot­tu 3,67 mil­joo­naa.

Ny­kyi­sis­tä Mes­tis-seu­rois­ta Kiek­ko-Es­poo ja TuTo Hoc­key ovat ha­ke­neet lii­ga­li­sens­siä en­si kau­dek­si. Jo­ke­rit ker­toi mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä, et­tei se aio pyr­kiä Lii­gaan kau­dek­si 2025–26 ny­kyi­sil­lä eh­doil­la.

Lo­ka­kui­nen pää­tös pa­laut­taa kar­sin­nat läm­mit­ti vain het­ken, kun Jo­ke­rien ta­voin muut­kin Mes­tis-seu­rat nä­ki­vät, mil­lai­nen nou­sun hin­ta oli­si. Lii­gan ol­les­sa sul­jet­tu­na kah­den kor­keim­man sar­ja­ta­son vä­li­nen ero on kas­va­nut ur­hei­lul­li­ses­ti, mut­ta en­nen kaik­kea ta­lou­del­li­ses­ti.

Lii­gan toi­min­nas­ta tu­lee­kin hel­pos­ti vai­ku­tel­ma, et­tä eron kas­vat­ta­mi­nen ja alem­man sar­ja­ta­son näi­vet­tä­mi­nen on ol­lut ta­voi­te. Kun al­haal­ta ylös pyr­ki­jöi­tä ei enää ole, kar­sin­ta­kes­kus­te­lu vai­me­nee.

Kol­me kär­ki­jouk­ku­et­taan pe­räk­käi­si­nä vuo­si­na me­net­tä­nyt Mes­tis riu­tui vuo­den 2016 jäl­keen vä­li­ti­las­sa usei­ta vuo­sia, mut­ta Kiek­ko-Es­poon vii­me kau­sien me­nes­tys ja pit­kän täh­täi­men lii­gap­ro­jek­ti sekä Jo­ke­rien pa­luu KHL-seik­kai­lul­ta ko­ti­mai­siin sar­joi­hin täk­si kau­dek­si he­rät­ti­vät Lii­gan. Pää­tös pa­laut­taa kar­sin­nat oli yk­si as­kel.

Kes­ki­viik­ko­na Lii­ga ker­toi ole­van­sa muu­tok­sen ää­rel­lä ja jat­ka­van­sa ke­hi­tys­työ­tä, mi­ten sar­jaa pe­la­taan ja mil­lä jouk­ku­e­mää­ril­lä.

Mes­tis-seu­rat ha­lu­a­vat per­jan­tai­sen tie­dot­teen­sa mu­kaan ol­la vah­vas­ti mu­ka­na sar­ja­jär­jes­tel­mä­kes­kus­te­lus­sa ja aloit­taa työn vä­lit­tö­mäs­ti.

– Tu­le­vai­suu­den sar­ja­jär­jes­tel­mäl­lä on val­ta­va vai­ku­tus ny­kyi­siin Mes­tis-seu­roi­hin. Tä­män ta­kia on vält­tä­mä­tön­tä, et­tä Mes­tis-seu­rat ovat kiin­te­äs­ti edus­tet­tui­na sar­ja­jär­jes­tel­mää poh­ti­vas­sa työ­ryh­mäs­sä yh­des­sä Lii­gan, SJL:n (Suo­men jää­kiek­ko­liit­to) ja SJRY:n (Suo­men jää­kiek­koi­li­jat ry) edus­ta­jien kans­sa.

Suo­men jää­kiek­koi­li­jat ry eli pe­laa­ja­yh­dis­tys ker­toi vii­me vii­kol­la, et­tä se esit­tää Lii­gan, Suo­men jää­kiek­ko­lii­ton ja SJRY:n kol­mi­kan­ta­neu­vot­te­lu­ja sar­ja­jär­jes­tel­mäs­tä ja vä­läyt­ti tie­dot­tees­saan oi­keus­toi­mien mah­dol­li­suut­ta, mi­kä­li neu­vot­te­lut ei­vät tuo­ta tu­los­ta.

Pe­laa­ja­yh­dis­tyk­sen ta­voin Mes­tis­kin py­syy tiuk­ka­na.

– Li­säk­si Mes­tis-seu­rat pi­tä­vät eh­dot­to­man tär­ke­ä­nä, et­tä en­nen uu­den sar­ja­jär­jes­tel­män jul­kis­tus­ta osa­puo­let yh­des­sä var­mis­ta­vat kil­pai­lu­lain oi­ke­an­mu­kai­suu­den sekä kor­jaa­vat muut epä­koh­dat Lii­gan ja Suo­men jää­kiek­ko­lii­ton vä­li­ses­tä so­pi­muk­ses­ta, mu­kaan lu­kien ta­lou­teen liit­ty­vät asi­at.

– Suo­ma­lai­sel­la jää­kie­kol­la on mah­dol­li­suus teh­dä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa mer­kit­tä­viä pää­tök­siä la­jin elin­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si. Mes­tis-seu­rat ovat omal­ta osal­taan si­tou­tu­nei­ta te­ke­mään la­jin kan­nal­ta kaik­ken­sa par­haan mah­dol­li­sen ko­ko­nai­suu­den luo­mi­sek­si.