Tui­ja Saa­ri­nen

Heit­tä­mi­nen on ai­na ol­lut Rau­man Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­val­le kei­hään­heit­tä­jä Ju­lia Val­ta­sel­le, 22, luon­tais­ta. En­sin la­jik­si va­li­koi­tui pe­sä­pal­lo, ja 13-vuo­ti­aa­na ku­vi­oi­hin tuli mu­kaan kei­hään­heit­to.

– Pe­sis­ka­ve­ri­ni har­ras­ti ylei­sur­hei­lua, ja hän pyy­si mi­nua ker­ran mu­kaan kei­häst­ree­nei­hin. Asia jäi mu­hi­maan, ja seu­raa­va­na ke­sä­nä ajat­te­lin ko­keil­la, mi­ten heit­to läh­tee. Kyl­lä se sit­ten läh­ti­kin ai­ka hy­vin, muis­te­lee Val­ta­nen.

Suo­men kei­hään­hei­ton hui­pul­la ki­saa­van Val­ta­sen kesä ra­ken­tuu ki­so­jen ym­pä­ril­le. Ki­sa­ka­len­te­ris­sa on yli kym­me­nen kil­pai­lua, jois­ta tär­keim­pi­nä muun mu­as­sa ylei­sur­hei­lun al­le 23-vuo­ti­ai­den EM-kil­pai­lut, Ka­le­van ki­sat sekä Ruot­si-ot­te­lu Tuk­hol­mas­sa.

– Hy­vin täy­tyy heit­tää, et­tä pää­see kaik­kiin ki­soi­hin. Esi­mer­kik­si Tuk­hol­maan pää­syyn vai­kut­taa Ka­le­van ki­so­jen me­nes­tys.

Val­ta­sen oma en­nä­tys täys­pai­noi­sel­la kei­hääl­lä on 57,91 met­riä, jol­la hän voit­ti Suo­mi-Ruot­si -maa­ot­te­lun vuon­na 2020. Hän lä­hes­tyy maa­gis­ta 60 met­rin ra­jaa le­vol­li­sin mie­lin.

– En ru­pea sii­tä lii­kaa ot­ta­maan pai­nei­ta. Se tu­lee sit­ten kun tu­lee.

Val­ta­sen pe­rus­viik­koon kuu­luu kes­ki­mää­rin seit­se­män tree­niä, jois­ta vain osa on kei­hään­heit­toa.

– Kuu­lan­heit­toa, kun­to­pal­loa, juok­sut­ree­niä; ai­ka pal­jon kai­ken­nä­köis­tä tree­naa­mis­ta. Koko ajan ei voi heit­tää, kyl­lä sil­loin oli­si käsi ki­peä. Yh­den puh­taan le­po­päi­vän olen pyr­ki­nyt pi­tä­mään.

Voi­mat­ree­nit su­ju­vat Cros­s­Fit Rau­man sa­lil­la, jos­ta Val­ta­nen ei mal­ta py­syä lo­mal­la­kaan pois­sa. Tal­vel­la kei­häs len­tää Rau­man tal­vi­har­joit­te­lu­hal­lis­sa ja il­mo­jen läm­met­tyä Otan­lah­den ylei­sur­hei­lu­ken­täl­lä.

– Mi­nul­la on tääl­lä Rau­mal­la to­del­la hy­vät puit­teet har­joi­tel­la. Saan men­nä tal­vi­har­joit­te­lu­hal­liin mil­loin vaan, jos se on va­paa. Har­joit­te­len päi­vä­sai­kaan, jol­loin ti­laa on hy­vin. Myös Otan­lah­des­sa löy­tyy rau­hal­lis­ta tree­ni­ai­kaa.

Val­ta­nen pi­tää ki­sa­reis­suil­la Rau­man lip­pua kor­ke­al­la. Hän on­kin ol­lut Rau­man kau­pun­gin mark­ki­noin­tiyh­teis­työ­kump­pa­ni use­an vuo­den ajan.

Val­ta­sen vas­tuu­val­men­ta­ja Kei­jo Ky­län­pää asuu Lah­des­sa. Kei­häst­ree­neis­sä la­ji­val­men­ta­ja­na Rau­mal­la toi­mii Ky­län­pään isä, Ee­ro Ky­län­pää.

Osan Val­ta­sen ajas­ta loh­kai­see työ par­tu­ri-kam­paa­ja­na. Hän saa it­se päät­tää työ­ai­kan­sa ja -mää­rän­sä.

– Mi­nul­la on pu­he­li­mes­sa ka­len­te­ri, jo­hon ti­lan­teen mu­kaan avaan ai­ko­ja. Va­ki­oa­si­ak­kaat lait­ta­vat mi­nul­le myös suo­raan vies­tiä, mil­loin so­pi­si tul­la. Kam­paa­mon omis­taa äi­din sis­ko, ja tut­tu­jen kes­ken on help­po so­pia asi­ois­ta.

Kesä tuo tul­les­saan uu­den elä­män­vai­heen, sil­lä Val­ta­sen ta­voit­tee­na on muut­taa ke­sän ai­ka­na omaan asun­toon.

– Kyl­lä sitä on tar­peek­si äi­tin ja is­kän nur­kis­sa jo pyö­rit­ty­kin, nau­rah­taa Val­ta­nen.

– Ha­ku­ses­sa oli­si asun­to Rau­mal­ta, eh­kä lä­hel­tä har­joit­te­lu­paik­ko­ja­ni. Täy­tyy kat­soa mitä on tar­jol­la, ja miet­tiä sit­ten, kum­pi on mie­lek­kääm­pi, omis­tus- vai vuok­ra-asun­to.

Ki­sat pi­tä­vät kei­hään­heit­tä­jän niin kii­rei­se­nä, et­tä lo­mai­luun ei ke­säl­lä jää ai­kaa.

– Ei täs­sä pal­jon lo­maa pi­de­tä. Ju­han­nuk­se­na saa pari päi­vää ot­taa ii­sim­min, kun nyt ei ole mi­tään ju­han­nus­ki­so­ja­kaan.

Jos ai­kaa jää, Val­ta­nen saat­taa suun­na­ta vaik­ka­pa Mon­nan mon­tuil­le ui­maan.

– Siel­lä on niin sy­vää, et­tei­vät ja­lat osu poh­jaan. En tyk­kää kau­he­an mu­tai­ses­ta poh­jas­ta.

Val­ta­sen voi bon­ga­ta myös Otan­lah­den pe­sä­pal­lo­ken­tän kat­so­mos­ta. Pe­sä­pal­lo kiin­nos­taa edel­leen, vaik­ka Val­ta­nen ei enää pe­laa Rau­man Fe­ras­sa.

– Tyk­kään käy­dä kat­so­mas­sa serk­ku­jen pe­le­jä. Jas­min And­re­a­sen pe­laa Su­per­pe­sik­ses­sä ja El­vii­ra And­re­a­sen Fe­ran B-ty­töis­sä. Toni Leh­ti­nen puo­les­taan val­men­taa B-tyt­tö­jä.

Pe­sä­pal­lo kul­kee vah­vas­ti su­vus­sa, sil­lä myös Val­ta­sen äi­ti Tii­na And­re­a­sen pe­la­si pit­kään Su­per­pe­sik­ses­sä.

– Olen sil­loin täl­löin käy­nyt äi­tin kans­sa lyö­mäs­sä ihan vaan omak­si hu­vik­si. Ja jos jos­kus vie­lä ha­lu­aa pa­la­ta pe­sä­pal­lon pa­riin, niin ei ole tun­tu­ma ka­don­nut ihan ko­ko­naan.

Al­ka­van ki­sa­kau­den ta­voit­tei­ta on muun mu­as­sa oman suo­ri­tuk­sen pa­ran­ta­mi­nen.

– Tär­ke­ää on myös, et­tä naut­tii te­ke­mi­ses­tään.

– Lä­hi­vuo­sien ta­voit­tee­na on, et­tä sai­sin tek­nii­kan sel­lai­seen kun­toon, et­tei sii­hen tar­vit­si­si suo­ri­tuk­ses­sa kes­kit­tyä niin pal­jon, sai­si vaan teh­dä täy­sil­lä.

Mil­lai­nen on kei­hään­heit­tä­jän ke­säi­nen unel­ma­sää?

– Otan­lah­des­sa tuu­lee ai­na vä­hän, jo­ten läm­pöä sai­si ol­la sel­lai­set 25 as­tet­ta. Ja sii­hen ta­kaa pu­hal­ta­maan me­ri­tuu­li, joka pis­täi­si kei­hään len­tä­mään, maa­lai­lee Val­ta­nen.

Seu­raa Ju­li­aa Ins­tag­ra­mis­sa täs­tä!