Ee­ro Paa­vo­la ei läh­de vie­lä Ruot­siin, sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä Län­si-naa­pu­ris­sa oli­si ol­lut kiin­nos­tu­nei­ta ot­ta­jia. Paa­vo­la on teh­nyt vuo­den mit­tai­sen jat­ko­so­pi­muk­sen Na­ru­ke­rän kans­sa.

Kau­del­la 2023 Paa­vo­la saa­vut­ti Na­ru­ke­rän suo­men­mes­ta­ruu­den li­säk­si MM-ho­pe­aa Suo­men maa­jouk­ku­ees­sa. Ruot­sis­sa pää­sar­ja­ta­sol­la pe­laa­mi­nen on hä­nen pit­kä­ai­kai­nen unel­man­sa.

Syyk­si Suo­meen jää­mi­sel­leen Paa­vo­la il­moit­taa opin­to­jen­sa lop­puun saat­ta­mi­sen. 23-vuo­ti­as Paa­vo­la opis­ke­lee luo­ka­no­pet­ta­jak­si ja kä­si­työn ai­ne­o­pet­ta­jak­si Rau­mal­la.

– Olen täl­lä het­kel­lä opis­ke­le­mas­sa sel­lais­ta alaa, mikä kiin­nos­taa ja mis­sä viih­dyn. Olen teh­nyt pää­tök­sen, et­tä me­nen kou­lu­tus edel­lä ja ha­lu­an it­sel­le­ni am­mat­ti­tut­kin­non.

Myös ur­hei­lul­li­set nä­ky­mät vas­ti­kään mes­ta­ruu­den voit­ta­nees­sa Na­ru­ke­räs­sä näyt­tä­vät ne­kin hy­väl­tä.

–  Tän­ne jää­mi­nen oli help­po pää­tös myös ur­hei­lul­li­ses­ti, Paa­vo­la sa­noo.

Pe­laa­ja on luot­ta­vai­nen, et­tä ovet Ruot­siin au­ke­ne­vat myös vuo­den pääs­tä. Muu­ta­man seu­ran kans­sa on käy­ty pi­dem­piä kes­kus­te­lu­ja, mut­ta tar­kem­min Paa­vo­la ei voi vie­lä tu­le­vai­suu­den seu­raan­sa ni­me­tä.

– Siel­tä­kin on tul­lut sitä vies­tiä, et­tä ei se ole sii­tä vuo­des­ta kiin­ni. Vuo­si pe­la­taan, ja jos pys­tyn ta­so­ni pi­tä­mään, tai sitä jopa nos­ta­maan, en tie­dä, mik­sei sitä mah­dol­li­suut­ta au­ke­ni­si uu­des­taan, Paa­vo­la sa­noo.

Eero Paavola seisoo Porin Kalaforniaan valmistuneen Villa Suiston terassilla. Paavola on Astora-Rakennus Oy:n, ja sitä myöden Villa Suiston kummipelaaja. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Eero Paavola seisoo Porin Kalaforniaan valmistuneen Villa Suiston terassilla. Paavola on Astora-Rakennus Oy:n, ja sitä myöden Villa Suiston kummipelaaja. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Na­ru­ke­räl­le Paa­vo­lan jää­mi­nen Po­riin on iso asia. Kerä odot­taa en­si kau­den pe­laa­ja­ros­te­rin val­mis­tu­van tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä. Jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja­na toi­mii Alek­si Vih­ti­lä ja fy­siik­ka­val­men­ta­ji­na Juha-Mat­ti Aal­to­la sekä Pet­te­ri Jou­ka­maa.

Na­ru­ke­rän pu­heen­joh­ta­ja Jani Rauk­ko ar­vos­taa Paa­vo­lan pää­tös­tä suo­rit­taa kou­lut lop­puun.

– Tämä on hie­no esi­merk­ki muil­le nuo­ril­le pe­laa­jil­le jouk­ku­e­la­jis­ta riip­pu­mat­ta, Rauk­ko poh­tii.

Hän on saa­nut seu­ra­ta Paa­vo­lan mat­kaa ja ke­hi­tys­tä jo mo­nen vuo­den ajan.

– Ee­ro on ke­hit­ty­nyt nuo­res­ta pe­laa­jas­ta huip­pu­pe­laa­jak­si, ja mat­ka jat­kuu. Seu­raa­va as­kel on ol­la jouk­ku­een kan­ta­via voi­mia.

Paa­vo­lan ta­voit­teet ovat sel­vä­nä al­ka­val­le kau­del­le.

– Oli se voit­ta­mi­nen kyl­lä sen ver­ran hie­no tun­ne, et­tä ei se ai­na­kaan yh­tään vä­hen­tä­nyt näl­kää voit­taa uu­des­taan. Ja myös se tun­nel­ma fi­naa­li­ot­te­lus­sa, ja nä­ky­vyys, jota Po­ris­sa pys­tyt­tiin ra­ken­ta­maan, ne ovat asi­oi­ta, joil­le ha­lu­ai­sin jat­koa, Paa­vo­la sa­noo.

Pau­lii­na Vil­pak­ka