Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen ei sei­so Lei­jo­nien vaih­to­pen­kin ta­ka­na en­si vii­kol­la Sveit­sis­sä ja Ruot­sis­sa pe­lat­ta­vas­sa EHT-tur­nauk­ses­sa. Hän toi­puu par­hail­laan pol­vi­leik­kauk­ses­ta, joka oli tie­dos­sa jo hy­vis­sä ajoin.

Ja­lo­nen ker­toi maa­nan­tai­na Jää­kiek­ko­lii­ton me­di­a­ti­lai­suu­des­sa etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä, et­tä apu­val­men­ta­ja Mik­ko Man­ner kan­taa pää­vas­tuu­ta tur­nauk­ses­sa. Vas­tuu­ta ja­e­taan myös muil­le apu­val­men­ta­jil­le.

–  Rei­lut 30 vuot­ta olen val­men­ta­nut, ja nyt on en­sim­mäi­nen ker­ta, et­ten pää­se jouk­ku­een mu­kaan, kun olen ki­peä tai toi­pi­laa­na. Ka­ve­rit hoi­ta­vat hom­man var­mas­ti hy­vin. Man­ner pe­luut­taa hyök­kää­jiä, ja vi­de­o­val­men­ta­jis­tam­me toi­nen, Jan­ne Hie­ta­nie­mi tu­lee vaih­to­ai­ti­oon, Ja­lo­nen ava­si.

–  Us­kon, et­tä vä­hän eri­lai­nen oma roo­li vain mo­ti­voi poi­kia. Saa näh­dä, mi­ten it­sel­lä py­syy pää kyl­mä­nä ko­ti­soh­val­la, kun oma jouk­kue pe­laa, Ja­lo­nen vir­nis­ti.

Lei­jo­nat on voit­ta­nut täl­lä kau­del­la vain kak­si ot­te­lua kuu­des­ta ja koh­taa en­si vii­kon tors­tai­na Züric­his­sä Sveit­sin ja mat­kus­taa sen jäl­keen Ruot­siin. Mal­mös­sä vas­taan aset­tuu isän­tä­maan li­säk­si Tshek­ki.

Ja­lo­nen va­lit­si maa­jouk­ku­ee­seen kuu­si en­si­ker­ta­lais­ta maa­li­vah­ti Juha Jat­ko­lan, puo­lus­ta­jat Valt­te­ri Pul­lin ja Äs­sis­tä Ni­ko­las Ma­tin­pa­lon sekä hyök­kää­jät Lu­kon Ju­lius Mat­ti­lan, Juha Jääs­kän ja Kal­le Kos­si­lan.

Ja­lo­sen ko­men­nos­sa 2011 maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ta­nut Ju­ha­mat­ti Aal­to­nen pa­laa maa­jouk­ku­ee­seen. Hän puki lei­jo­na­pai­dan yl­leen vii­mek­si kau­del­la 2016–17 Lau­ri Mar­ja­mä­en pää­val­men­ta­ja-ai­ka­na.

EHT-jouk­ku­ee­seen va­li­tuis­ta Veli-Mat­ti Sa­vi­nai­nen voit­ti Ja­lo­sen jouk­ku­ees­sa maa­il­man­mes­ta­ruu­den 2019, mut­ta ei ole pe­lan­nut Lei­jo­nis­sa täl­lä kau­del­la. Vii­me kau­del­la hän oli Pe­kin­gin olym­pi­a­lai­sis­sa va­ra­pe­laa­ja­na, mut­ta ei kuu­lu­nut olym­pi­a­kul­taa voit­ta­nee­seen jouk­ku­ee­seen.

–  Kau­den kak­si en­sim­mäis­tä tur­naus­ta pe­lat­tiin ai­van eri jouk­ku­eil­la kuin mil­lä nyt pe­la­taan. Nyt mu­ka­na on 12 pe­laa­jaa, jot­ka ovat ol­leet mu­ka­na jom­mas­sa­kum­mas­sa kau­den tur­nauk­sis­ta, Ja­lo­nen las­kes­ke­li.

–  Mie­len­kiin­toi­nen ryh­mä. Hy­viä uu­sia, nuo­reh­ko­ja de­by­tant­te­ja on mu­ka­na. Mie­len­kiin­nol­la odo­tam­me, mi­ten he pär­jää­vät kan­sain­vä­li­ses­sä vauh­dis­sa.

Ja­lo­nen ja GM Jere Leh­ti­nen suun­taa­vat maa­lis­kuus­sa NHL-pe­laa­jien tark­kai­lu­mat­kal­le Poh­jois-Ame­rik­kaan. Huh­ti­kuus­sa Suo­mi aloit­taa MM-lei­ri­tyk­sen ja pe­laa maa­ot­te­lu­ja.

–  Tä­män tur­nauk­sen jäl­keen meil­lä on ai­ka iso otan­ta pe­laa­jis­ta, lä­hes 70 pe­laa­jaa. Toi­vo­taan, et­tei tule louk­kaan­tu­mi­sia, pää­val­men­ta­ja pai­not­ti.

Lei­jo­nat puo­lus­taa maa­il­man­mes­ta­ruut­ta tou­ko­kuus­sa Tam­pe­reel­la ja Rii­as­sa pe­lat­ta­vis­sa MM-kil­pai­luis­sa.