Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Kar­ri Kivi sai pi­ka­ko­men­nuk­sen Slo­va­ki­an pää­sar­jas­sa pe­laa­van HC Zam­kyn pää­val­men­ta­jak­si, kun Erik Ca­la­din ja Lu­bo­mir Hur­taj sai­vat läh­teä hei­kos­ti su­ju­neen alun jäl­keen. Ki­ven val­men­nuk­ses­sa on tul­lut tä­hän men­nes­sä yk­si voit­to jat­ko­a­jal­la ja tap­pio.

– Meil­tä odo­te­taan pu­do­tus­pe­li­paik­kaa, eli kym­me­nen par­haan jouk­koon pää­syä, sa­noo Kivi.

Hän vas­taa pu­he­li­meen aa­mu­har­joi­tus­ten al­la. Kaik­ki on hä­nel­le vie­lä uut­ta, niin oma jouk­kue, seu­ran joh­to kuin olo­suh­teet­kin. Sar­jan ta­sos­ta­kaan hän ei osaa sa­noa kuin kah­den oman jouk­ku­een pe­lin otok­sel­la.

Kult­tuu­ri­sok­kia hä­nen ei kui­ten­kaan ole tar­vin­nut ko­kea.

– Hy­vin sa­man­lai­set ovat pe­rus­ku­vi­ot tree­neis­sä ja ot­te­lui­hin val­mis­tau­tu­mi­ses­sa kuin Suo­mes­sa. Mei­dän pe­li­ta­pa­kaan ei kau­he­as­ti poik­kea sii­tä, mi­hin Suo­men lii­gas­sa olen tot­tu­nut.

Hä­nen jouk­ku­een­sa on täl­lä het­kel­lä sar­jas­sa yh­den­te­nä­tois­ta eli toi­sek­si vii­mei­se­nä. Pu­do­tus­pe­lit pe­la­taan hy­vin sa­mal­la kaa­val­la kuin ko­toi­ses­sa lii­gas­sa. Si­joil­le 7–10 pääs­seet pe­laa­vat pa­ras vii­des­tä sar­jan. Kuu­si run­ko­sar­jan pa­ras­ta pää­see suo­raan pu­do­tus­pe­lei­hin. Jat­koon pää­see nel­jäl­lä voi­tol­la.

Run­ko­sar­jas­sa ot­te­lui­ta on 50 eli kym­me­nen vä­hem­män kuin SM-lii­gas­sa.

Karri Kivi sai pikakomennuksen Slovakian pääsarjassa pelaavan HC Zamkyn päävalmentajaksi. Kuva on arkistokuva Porista. Kuvaaja: Uusi-Kilponen

Karri Kivi sai pikakomennuksen Slovakian pääsarjassa pelaavan HC Zamkyn päävalmentajaksi. Kuva on arkistokuva Porista. Kuvaaja: Uusi-Kilponen

Seu­ran joh­to oli hy­vin tie­toi­nen sii­tä, mil­lai­nen mies tuli Suo­mes­ta val­men­nus­ta joh­ta­maan. Kivi val­men­si Äs­sät yl­lä­tys­mes­ta­ruu­teen 2013 ja seu­raa­va­na vuon­na Nuo­ret Lei­jo­nat MM-kul­taan. Lii­gas­sa Kar­ri on val­men­ta­nut myös Il­ves­tä ja KHL:ssä Trak­tor Tshel­ja­bins­kia.

– Olen iloi­nen, et­tä pää­sim­me so­pi­muk­seen Kar­rin kans­sa. Hän­hän on yl­tä­nyt eri­no­mai­siin tu­lok­siin niin ko­ti­maas­saan kuin kan­sain­vä­li­ses­ti, kom­men­toi seu­ra­joh­ta­ja Im­re Va­la­sek heti so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tuk­sen jäl­keen.

Nove Zam­kyn jouk­kue on hy­vin kan­sain­vä­li­nen. Kol­ma­so­sa tu­lee muu­al­ta, Poh­jois-Ame­ri­kas­ta, Tse­kis­tä ja Lat­vi­as­ta.

– Pu­ku­ko­pin kie­li on eng­lan­ti. Kaik­ki osaa­vat ja ym­mär­tä­vät kiel­tä. Vä­hin­tään yh­tä hy­vin eng­lan­ti hal­li­taan joh­to­por­taas­sa, Kivi pai­not­taa.

Nove Zam­ky on noin 40 000 asuk­kaan kau­pun­ki. Jää­hal­li on pie­ni, ka­pa­si­teet­ti on noin 4 000 kat­so­jaa.

Sen Kivi on jo eh­ty­nyt ko­kea, et­tä kan­nat­ta­jat ovat hen­keen ja ve­reen omaan jouk­ku­een puo­lel­la. Me­te­li hal­leis­sa on kova ja tun­nel­ma kiih­keä. Tun­nu­so­mais­ta on myös se, et­tä voit­to­ja vaa­di­taan kär­si­mät­tö­mäs­ti.

Kivi on kui­ten­kin jo niin ko­vis­sa lie­mis­sä kei­tet­ty, et­tä hän kes­tää hy­vin pai­neet ja tie­si jo etu­kä­teen, mi­hin läh­ti.

Täl­lä het­kel­lä vii­mei­sel­le pu­do­tus­pe­li­pai­kal­le on mat­kaa seit­se­män pis­tet­tä. Sar­ja muis­tut­taa pal­jon Suo­men Lii­gaa sii­nä suh­tees­sa, et­tä kes­ki­ryh­mä on kuu­den pis­teen si­säl­lä. Sar­jan kär­ki on Nova Zam­kya 30 pis­tet­tä edel­lä.

– Yk­sit­täi­set pe­lit ovat kui­ten­kin tiuk­ko­ja. Iso­ja maa­lie­ro­ja syn­tyy har­voin, Kivi sa­noo.

Hän on so­pi­nut seu­ran­sa kans­sa ku­lu­nees­ta kau­des­ta. Jat­ko­suun­ni­tel­mia ei ole.

– Kyl­lä aja­tuk­set ja te­ke­mi­nen kes­ki­te­tään nyt sii­hen, et­tä peli pa­ra­nee ja pis­tei­tä tu­lee riit­tä­väs­ti.

Po­ris­sa val­men­ta­es­saan Kar­ri kävi ah­ke­ras­ti pe­laa­mas­sa hönt­sä­kiek­koa. Nyt ei sel­lai­seen ole mah­dol­li­suuk­sia.

– Va­rus­teis­ta ovat mu­ka­na vain hans­kat ja luis­ti­met. Kun­toa pi­dän yl­lä kä­ve­ly­len­keil­lä, Kar­ri sa­noo. Kä­ve­ly­len­keil­lä on­kin hyvä tu­tus­tua kau­pun­kiin, jos­sa jää­kie­kol­la on vah­va ase­ma.