Lau­an­tai­na 16. syys­kuu­ta pe­lat­tu rin­get­ten SM-sar­jan avaus­pe­li Hau­kat-LuKi-82 päät­tyi Hauk­ko­jen voit­toon. Pe­lin al­ku oli haas­teel­li­nen ja ren­kai­den kiin­ni saa­mi­nen vai­ke­aa mo­lem­mil­la jouk­ku­eil­la. Hau­kat sai­vat en­sim­mäi­sel­lä puo­li­a­jal­la pit­kiä pyö­ri­tyk­siä, mut­ta LuKi kes­ti ne hy­vin. Pit­käl­le erä­tau­ol­le läh­det­tiin­kin ta­sa­ti­lan­tees­sa 1-1. Kol­man­teen erään mo­lem­pien jouk­ku­ei­den peli pa­ra­ni ja syö­töt al­koi­vat tart­tu­maan pa­rem­min. Vii­mei­ses­sä eräs­sä Hau­kat lait­toi­vat maa­li­pai­kois­ta si­sään ja voit­ti­vat pe­lin 7-2 (0-1, 1-0, 2-1, 4-0).

Lu­Kin In­ka Lai­vo­nen kom­men­toi:

– Pe­lis­tä huo­ma­si sen ole­van kau­den en­sim­mäi­nen. Läh­dim­me sar­ja-avauk­seen tii­viil­lä ko­koon­pa­nol­la sai­ras­tu­mis­ten vuok­si. Vii­vo­jen yli­tyk­set oli­vat meil­le haas­teel­li­sia, mut­ta se­kin pa­ra­ni pe­lin ede­tes­sä. Saim­me lo­pul­ta hy­viä hyök­käyk­siä, mut­ta tar­vit­ta­vat maa­lit jäi­vät uu­pu­maan.

Par­hai­na pe­laa­ji­na pal­kit­tiin Lu­Kin In­ka Lai­vo­nen ja Hauk­ko­jen Pin­ja Alan­ko.

17.9. LuKi-82-RNK tu­los: 1-5 (1-3, 0-0, 0-1, 0-1)

Sun­nun­tai­na 17. syys­kuu­ta LuKi läh­ti pe­liin uu­del­la il­meel­lä ja en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti, vaik­ka vas­tas­sa oli hal­lit­se­va mes­ta­ri. RNK vei­kin lo­pul­ta pe­lin 1-5.

RNK is­ki en­sim­mäi­sen maa­lin muu­ta­man mi­nuu­tin pe­lin jäl­keen, mut­ta Lu­vi­an Ka­ta­rii­na Nie­mi ta­soit­ti heti seu­raa­van mi­nuu­tin ku­lu­es­sa.

Peli jat­kui vauh­dik­kaa­na ja ta­sai­se­na, kun jo­kai­ses­ta ir­to­ren­kaas­ta käy­tiin ko­vaa kamp­pai­lua ja rat­kai­su­paik­ko­ja ha­et­tiin vuo­ro­tel­len. Pe­lin puo­leen vä­liin men­nes­sä on­nis­tui RNK vie­lä kah­des­ti lait­ta­maan ren­kaan Lu­Kin maa­lin pe­ru­koil­le. Ti­lan­ne 1-4 oli tau­lul­la kol­man­nen erän jäl­keen, vaik­ka tor­jun­to­jen va­los­sa LuKi on­nis­tui­kin pyö­rit­tä­mään ren­gas­ta hy­vin hyök­käys­pääs­sä.

Vii­mei­ses­sä eräs­sä näh­tiin edel­leen kamp­pai­lua ja­os­sa ole­vis­ta pis­teis­tä. Lu­Kin puo­lus­tus­ta haas­tet­tiin vas­tus­ta­jan tai­dok­kuu­del­la sekä vauh­dik­kaal­la ren­kaan lii­kut­ta­mi­sel­la, ja RNK osui vii­mei­ses­sä eräs­sä vie­lä ker­ran. RNK:n maa­lia var­ti­oi­nut Ma­ria Perk­ko­la es­ti Lu­Kin ka­ven­nu­sy­ri­tyk­set, jo­ten ot­te­lun pis­te­pot­ti läh­ti Rai­si­oon lu­ke­min 1-5 (1-3, 0-0, 0-1, 0-1).

Hen­na Aho­la kom­men­toi:

– Lau­an­tai­hin ver­rat­tu­na olim­me sun­nun­tai­na eh­dot­to­mas­ti pa­rem­mal­la ja­lal­la liik­keel­lä. Ken­täl­lä näh­tiin tais­te­le­va ja pe­rik­si­an­ta­ma­ton jouk­kue, mut­ta yh­del­lä teh­dyl­lä maa­lil­la har­voin voit­taa ot­te­lua. Avaus­vii­kon­lop­pu an­toi meil­le tär­ke­ää op­pia, jo­ten täs­tä on hyvä jat­kaa omaan te­ke­mi­seen luot­ta­en.

Par­hai­na pe­laa­ji­na pal­kit­tiin Lu­Kin Hen­na Aho­la ja RNK:n Ma­ria Perk­ko­la.

Sii­ri Säy­nä­vä­jär­vi