STT

Suo­men mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue pe­laa EM-kar­sin­to­jen loh­kon­sa vii­mei­sen ko­ti­ot­te­lun, kun il­lal­la Hel­sin­gin Olym­pi­as­ta­di­o­nil­la vas­taan aset­tuu Poh­jois-Ir­lan­ti.

Maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Mark­ku Ka­ner­va on ol­lut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan ta­kia eris­tyk­sis­sä jouk­ku­ees­ta, mut­ta ei­len ker­rot­tiin Ka­ner­van toi­pu­neen hy­vin. Tä­nään jouk­kue vah­vis­ti, et­tä Ka­ner­va luot­saa Huuh­ka­jia il­lan ot­te­lus­sa.

– Mark­ku Ka­ner­va on toi­pu­nut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nas­taan ja pa­lan­nut jouk­ku­een toi­min­taan. Ka­ner­va toi­mii nor­maa­lis­ti Suo­men pää­val­men­ta­ja­na, kun Huuh­ka­jat isän­nöi Poh­jois-Ir­lan­tia Olym­pi­as­ta­di­o­nil­la kel­lo 19, ker­rot­tiin Huuh­ka­jien ti­lil­lä vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Ka­ner­va oli ot­te­luun val­mis­tau­tu­mi­ses­sa mu­ka­na vii­kon mit­taan etäyh­teyk­sien kaut­ta. Jouk­ku­een muil­la jä­se­nil­lä ei ole ha­vait­tu ko­ro­na­oi­rei­ta.

Suo­mi me­net­ti mah­dol­li­suu­det loh­kon kär­ki­kak­sik­koon yl­tä­mi­ses­tä ja sitä kaut­ta suo­ras­ta pai­kas­ta en­si ke­sän EM-lop­pu­tur­nauk­seen, kun lo­ka­kuus­sa tuli tap­pi­ot sekä Slo­ve­ni­al­le et­tä Ka­zaks­ta­nil­le. Maa­lis­kuun jat­ko­kar­sin­nas­sa Huuh­ka­jil­la on kui­ten­kin vie­lä mah­dol­li­suus EM-paik­kaan, ja niin Poh­jois-Ir­lan­tia vas­taan otel­ta­va ko­ti­pe­li kuin myös var­si­nai­sen kar­sin­nan maa­nan­tai­na päät­tä­vä San Ma­ri­no -vie­ras­pe­li pal­ve­le­vat val­mis­tau­tu­mi­se­na maa­lis­kuun tär­kei­siin pe­lei­hin.

Suo­mi kaa­toi Poh­jois-Ir­lan­nin kar­sin­to­jen toi­sel­la ot­te­lu­kier­rok­sel­la maa­lis­kuun lo­pul­la, kun Bel­fas­tis­sa Ben­ja­min Käl­l­man osui avaus­puo­li­a­jal­la ot­te­lun ai­no­kai­sen osu­man. Voit­to ta­soit­ti maa­ot­te­lu­ti­las­tot Suo­men ja Poh­jois-Ir­lan­nin vä­lil­lä, kum­mal­la­kin on nyt nel­jä voit­toa ja kah­des­ti on pää­dyt­ty ta­sa­pe­liin.

Poh­jois-Ir­lan­ti on voit­ta­nut loh­kos­sa vain pis­te­au­to­maat­ti San Ma­ri­non kah­des­ti ja hä­vin­nyt kuu­si muu­ta ot­te­lu­aan. Suo­men sal­do­na kah­dek­sas­ta ot­te­lus­ta on nel­jä voit­toa ja nel­jä tap­pi­o­ta.