Sa­ta­kun­ta­lais­jouk­ku­eet Äs­sät ja Luk­ko läh­ti­vät maa­ot­te­lu­tau­ol­le tap­pio nis­kas­saan.

Kol­men pis­teen me­net­tä­mi­nen ei si­nän­sä ole pit­käs­sä sar­jas­sa mi­kään ih­me.

Kun käy jouk­ku­ei­den te­ke­mi­siä läpi, niin mo­net ky­sy­myk­set nou­se­vat pin­taan.

Äs­sät pe­la­si kau­den hei­kom­man ot­te­lun. Ihan kuin Kuo­pi­oon oli­si läh­det­ty vain pe­lai­le­maan ja ot­ta­maan pis­teen pois.

Lii­gas­sa ei ote­ta pis­tei­tä yh­del­tä­kään jouk­ku­eel­ta puo­li­te­hoi­sel­la esi­tyk­sel­lä. Voit­to vaa­tii täyt­tä työ­pai­nos­ta jo­kai­sel­ta. Nyt löy­tyi kor­kein­taan ken­täl­li­sen ver­ran pe­laa­jia. Jot­ka saa­vat edes jo­ten­kin puh­taat pa­pe­rit.

Äs­sät pe­rus­taa pe­lin­sä vah­van pai­neis­ta­mi­seen ja no­pei­siin suo­riin hyök­käyk­siin. On­nis­tu­ak­seen tar­vi­taan val­ta­vas­ti töi­tä ihan jo­kai­sel­ta.

Il­mei­ses­ti po­ri­lais­ten poh­ja­kos­ke­tuk­ses­sa nä­kyi me­nes­tyk­sek­kään al­ku­kau­den tuo­ma hyvä olo, mikä tap­paa te­ke­mi­sen nä­län.

Kuo­pi­on ope­tus oli hyvä, eten­kin kun se tu­lee ti­lan­tees­sa, jos­sa run­ko­sar­jas­ta on vas­ta run­sas nel­jän­nes pe­lat­tu.

Maa­ot­te­lu­tau­ko tu­lee Äs­sil­le si­kä­li hy­vään ai­kaan, et­tä tau­on ai­ka­na eh­di­tään hioa ku­vi­oi­ta ja ker­ra­ta läpi voit­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Toi­vot­ta­vas­ti myös Len­ni Hä­mee­na­ho, Jes­se Jo­en­suu ja Alek­si Hei­mo­sal­mi saa­vat it­sen­sä tau­on ai­ka­na kun­toon. Vii­me pe­lis­sä ei hei­tä näh­ty.

Lu­kon peli ai­lah­te­lee pal­jon, kos­ka sel­keä, tois­tei­nen pe­li­ta­pa puut­tuu. Kie­kol­li­nen peli on lii­kaan yk­si­löi­den va­ras­sa. Hy­vä­nä päi­vä­nä, kun kaik­ki on­nis­tuu, Luk­ko toki on lä­hes pi­te­le­mä­tön. Huo­no­na päi­vä­nä peli on to­del­la se­ka­vaa ja pe­la­taan kuin pa­nii­kis­sa.

Esi­tys ei hei­lah­te­le vain ot­te­lui­den vä­lil­lä, vaan yhä pal­jon ot­te­lui­den si­säl­lä. Koo­Koo­ta vas­taan ko­to­na Luk­ko joh­ti jo 4-0 mut­ta pääs­ti vie­rai­li­jat ta­sa­ti­lan­tee­seen. Kak­si pis­tet­tä sen­tään pe­lis­tä ir­to­si.

HPK:n vie­raa­na sama se­koi­lu jat­kui. Ko­ti­jouk­kue pääs­tet­tiin ai­van lii­an hel­pos­ti maa­li­ti­lan­tei­siin. Tun­tui kuin Lu­kon pa­kit oli­si­vat kes­kit­ty­neet vain kie­kol­li­seen pe­laa­mi­seen.

Eten­kin täh­ti­pak­ki Tar­mo Reu­na­nen oli omal­la puo­lus­tu­sa­lu­eel­la täy­sin unes­sa.

Il­man HPK:n se­koi­lua kah­den mie­hen yli­voi­mal­la pe­la­tes­saan rau­ma­lai­sia oli­si odot­ta­nut rö­kä­le­tap­pio.

Luk­ko toki hal­lit­si ti­lan­tei­ta, mut­ta hä­meen­lin­na­lais­ten apua tar­vit­tiin, et­tä tuli vain maa­lil­la (4-3) sel­kään.

Kah­des­sa pe­lis­sä kah­dek­san omiin ker­too ai­ka pal­jon Lu­kon vii­sik­ko­puo­lus­ta­mi­ses­ta. Jos Luk­ko ai­koo kär­ki­ka­hi­noi­hin, sen pi­tää pet­ra­ta pal­jon. Nyt si­joi­tus sar­jas­sa näyt­tää to­del­lis­ta pa­rem­mal­ta, kos­ka muut ovat pe­lan­neet kak­si, jopa nel­jä ot­te­lua Luk­koa vä­hem­män.