Vil­le Vää­nä­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä pe­laa­va suo­ma­lais­hyök­kää­jä Pat­rik Lai­ne kom­men­toi Inst­rag­ram-ti­lin­sä ta­ri­nat-osi­os­sa ha­keu­tu­mis­taan NHL:n ja sen pe­laa­ja­yh­dis­tys NHLPA:n tu­ki­oh­jel­maan.

Lai­ne kir­joit­taa päät­tä­neen­sä ha­keu­tua oh­jel­maan, kos­ka ko­kee tär­ke­äk­si lait­taa mie­len­ter­vey­ten­sä ja hy­vin­voin­tin­sa etu­si­jal­le.

– Jää­kiek­ko on ol­lut in­to­hi­mo­ni ja elä­mä­ni, mut­ta olen ym­mär­tä­nyt, et­tä pys­ty­äk­se­ni par­haa­see­ni mi­nun täy­tyy kes­kit­tyä nyt it­see­ni, Lai­ne kir­joit­taa.

Lai­ne kiit­tää jouk­ku­een­sa Co­lum­bus Blue Jac­ket­sin, NHL:n ja fa­nien tu­kea. Hän toi­voo myös yk­si­tyi­syy­ten­sä kun­ni­oit­ta­mis­ta.

Lai­ne on ol­lut lä­hes 20 ot­te­lua si­vus­sa so­lis­luu­vam­man vuok­si. Suo­ma­lai­nen kär­si al­ku­kau­del­la­kin louk­kaan­tu­mi­ses­ta. 25-vuo­ti­as hyök­kää­jä on pe­lan­nut ku­lu­val­la kau­del­la vain 18 run­ko­sar­jan ot­te­lua ja teh­nyt niis­sä te­hot 6+3. Tam­pe­re­lai­sen Tap­pa­ran kas­vat­ti pe­laa NHL:ssä kah­dek­sat­ta kaut­taan.

NHL:n ja pe­laa­ja­yh­dis­tyk­sen tu­ki­oh­jel­mas­sa au­te­taan pe­laa­jia, joil­la on on­gel­mia esi­mer­kik­si päih­tei­den tai mie­len­ter­vey­den kans­sa.