Ari An­te­roi­nen

Kul­tai­sen pil­lin 15 ja Un­to Wii­ta­la -pal­kin­non 7 ker­taa saa­neen tuo­ma­ri­le­gen­da Jari ”Japa” Le­vo­sen tun­te­vat mo­net. Hän kir­ja­si lii­gas­sa pe­laa­ja­na Äs­sis­sä 459 run­ko­sar­ja- ja 38 pu­do­tu­sot­te­lua. Pis­tei­tä ker­tyi 101+89 ja 9+7.

Moni ih­met­te­li, mies it­se­kin, kuin­ka 691+46 jää­hy­mi­nuut­tia ke­rän­nees­tä vä­ri­läis­käs­tä tuli tuo­ma­ri, jol­le ker­tyi 976 lii­ga­ot­te­lua plus liu­ta kan­sain­vä­li­siä huip­pu­pe­le­jä pääl­le.

– En pe­laa­ja­na iki­nä aja­tel­lut, et­tä mi­nus­ta tu­li­si tuo­ma­ri, Le­vo­nen nau­rah­taa.

Har­mit­taa­ko, kun 1 000 lii­ga­pe­liä tuo­ma­ri­na jäi rik­ko­mat­ta?

– Ei, mut­ta eni­ten olen miet­ti­nyt, kuin­ka hie­no ta­pah­tu­ma vii­mei­nen peli, Äs­sät–TPS, oli­si Po­ris­sa ol­lut. Mut­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­set tyh­jen­si­vät hal­lit. Il­man sitä oli­si ol­lut mök­ki täyn­nä ja kat­so­mos­sa su­kua ja ys­tä­viä. Äs­sät oli ja­ka­nut kou­luum­me lip­pu­ja­kin. Se spek­taak­ke­li jäi ko­ke­mat­ta. Pi­din pe­lin jäl­keen kuu­lem­ma hie­non pu­heen, mut­ta jos oli­si ol­lut ylei­söä, oli­si ol­lut ihan eri än­kyt­tää tip­pa lins­sis­sä, har­mit­te­lee Le­vo­nen.

Noor­mar­kus­sa kou­lun­käyn­ti­oh­jaa­ja­na työs­ken­te­le­vän Le­vo­sen tit­te­li on kiek­ko­pii­reis­sa ero­tuo­ma­ri­kou­lut­ta­ja.

– Saa ol­la la­jis­sa mu­ka­na ja nä­kee pe­le­jä, Le­vo­nen jut­te­lee.

Ai­ka­naan lii­gas­sa oli ero­tuo­ma­ri­tark­kai­li­joi­ta ja ot­te­lu­val­vo­jia.

– Teem­me vä­hän sa­maa hom­maa. Olem­me to­sin enem­män kou­lu­tuk­sis­sa mu­ka­na ja työs­täm­me ma­te­ri­aa­lia ero­tuo­ma­ri­joh­ta­ja Jyri Rön­nil­le.

Hal­liin tul­laan ajois­sa.

– Ta­ri­noi­daan ja kaf­fe­tel­laan. Tuo­ma­rit käy­vät läm­mit­te­lys­sä ja al­ku­jääl­lä. Sit­ten it­se peli, lop­pu­jum­pat ja hy­vät ruo­at pääl­le. Pi­de­tään asi­at yk­sin­ker­tai­si­na. Ei tar­vit­se miet­tiä mi­tään yli­mää­räis­tä, pel­käs­tään pe­liä. On eri­lai­sia jouk­ku­ei­ta, pe­laa­jia ja val­men­ta­jia. Sii­nä on pal­jon kat­sot­ta­vaa. Val­mis­tau­tu­mi­nen pe­liin on koko päi­vän pro­ses­si.

– Lo­puk­si käy­dään vi­de­ot ja pa­lau­te läpi. Tar­vit­ta­es­sa seu­raa­va­na päi­vä­nä­kin soi­tel­laan, Le­vo­nen se­lit­tää.

Ero­tuo­ma­ri­kou­lut­ta­jia on seit­se­män. On­ko kart­ta ja­et­tu jo­ten­kin alu­ei­siin?

– Po­ri­lai­sen Sami Sep­pä­län kans­sa toi­mim­me pää­a­si­as­sa län­si­ran­ni­kol­la ja Tam­pe­reel­la. Juha Pa­ju­nen on Lah­des­ta, Juk­ka Pa­kas­lah­ti Ou­lus­ta, Sami Par­ta­nen Puu­ma­las­ta ja Luo­ma-ahon Jani sekä Masi Puo­lak­ka pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta. 200 ki­lo­met­riä on sel­lai­nen mat­ka, jota kau­em­mak­si ei ole jär­ke­vä ajel­la, avaa Le­vo­nen.

Hän myön­tää, et­tä kun tot­tu­nut koko ikän­sä me­ne­mään, ko­to­na odot­te­lu käy jos­kus le­vot­to­mak­si, jos ei pe­le­jä ole tie­dos­sa.

– Sit­ten käy­dään koi­ran kans­sa len­kil­lä tai pe­la­taan ka­ve­rien kans­sa pa­de­lia.

Le­vo­sen puo­li­so on ko­koo­muk­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja Mari Kau­nis­to­la.

– Hän on pal­jon Hel­sin­gis­sä öi­tä. Ja oli­han hän Tam­pe­reen Po­lii­si­kor­ke­a­kou­lus­sa­kin leh­to­ri­na, jo­ten on ol­tu tien­pääl­lä. Vie­tän sit­ten Hil­la-koi­ran, ca­va­lie­rin, kans­sa laa­tu­ai­kaa ko­to­na, Le­vo­nen hy­mäh­tää.

Le­vos­ta­kin hou­ku­tel­tiin jos­kus ko­koo­muk­sen eh­dok­kaak­si.

– Simo Hei­non kans­sa ju­tel­tiin ja Ale­xan­der Stubb soit­ti. Mut­ta ei mi­nul­la ole sel­lais­ta pa­loa.

Le­vo­nen pää­see kui­ten­kin kan­sa­ne­dus­ta­jan puo­li­so­na Lin­nan juh­liin. On­ko van­ha rip­pi­pu­ku si­li­tet­ty?

– Teh­tiin sii­hen vä­hän jat­koa, jot­ta näyt­tää fra­kil­ta, Le­vo­nen hö­räh­tää.

– Nii­nis­tö isän­nöi vii­meis­tä ker­taa, jo­ten hie­no pääs­tä pai­kal­le. Jen­ni Hau­ki­o­han on Po­ris­ta läh­töi­sin.

Le­vo­nen poh­tii, mitä sa­noi­si kät­te­lys­sä.

– Hy­vää it­se­näi­syys­päi­vää, her­ra pre­si­dent­ti! Mei­dät on vi­hit­ty sa­mas­sa kir­kos­sa, eli Re­po­saa­res­sa!

Suo­mes­sa jul­kais­taan muis­tel­mia. Kos­ka tu­lee Ja­pan muis­tel­mat?

– Ei tule. Ari Ste­nius jos­kus tuo­ta eh­dot­ti, mut­ta pää­tim­me Ma­rin kans­sa, et­tä ei ru­ve­ta sel­lai­seen. Täs­sä on ta­pah­tu­nut kai­ken­lais­ta ja oli­si vai­kea pis­tää raja, mitä ker­toa ja mitä ei. Ih­mi­set voi lu­kea Mus­ta­naa­mi­oi­ta mie­luum­min.