STT

Jää­kie­kon Pe­laa­ja­yh­dis­tys on jät­tä­nyt Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­tol­le (KKV) toi­men­pi­de­pyyn­nön kos­kien sul­jet­tua Lii­gaa.

Pe­laa­ja­yh­dis­tys ker­toi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan epäi­le­vän­sä Lii­gaa, lii­ga­seu­ro­ja ja Suo­men jää­kiek­ko­liit­toa mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käy­tös­tä ja/tai lait­to­mas­ta kar­tel­lis­ta vii­mei­sen 24 vuo­den ajal­ta.

Pe­laa­ja­yh­dis­tys lä­het­ti hel­mi­kuun lo­pus­sa Lii­gal­le, jää­kiek­ko­lii­tol­le ja lii­ga­seu­roil­le vaa­ti­mus­kir­jeen, jos­sa se vaa­ti toi­mia Lii­gan avaa­mi­sek­si. Asi­as­ta ker­toi en­sim­mäi­se­nä Yle. Ta­ka­ra­ja vaa­ti­muk­siin suos­tu­mi­sel­le oli vii­me per­jan­tai­na.