Ke­sä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na 27.-30. ke­sä­kuu­ta pe­la­taan Jy­väs­ky­läs­sä jäl­leen pe­sä­pal­lon ar­vo-ot­te­lut, Itä-Län­net. Vii­me vii­kol­la jul­kais­tiin Su­per­pe­sik­sen si­vuil­la niin ää­nes­tyk­sen, kuin raa­din va­lit­se­mat pe­laa­jat Idän ja Län­nen jouk­ku­ei­siin.

Pe­sä­kar­huis­ta Län­nen jouk­ku­ees­sa nais­ten ot­te­luun osal­lis­tu­vat ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä pai­kan var­mis­ta­nut luk­ka­ri Mint­tu Vet­ten­ran­ta, me­di­aää­nin va­lit­tu Tiia Pel­to­nen sekä raa­din va­lit­se­mat Johan­na Pirs­ka­nen ja Emi­lia Lin­na. Tyt­tö­jen jouk­ku­ees­sa puo­les­taan ken­täl­le kir­maa Pe­sä­kar­hu­jen edus­tus­jouk­ku­ees­sa paik­kan­sa va­kiin­nut­ta­nut En­ni Paa­te­ro.

– Täy­tyy sa­noa, et­tä tuli kyl­lä täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä kut­su, mut­ta ai­na tie­tys­ti kun­nia-asia pääs­tä mu­kaan nii­hin kar­ke­loi­hin. Var­mas­ti tu­los­sa kiva vii­kon­lop­pu, kun pää­see kak­si päi­vää put­keen pe­laa­maan Hip­pok­sen uu­del­la ken­täl­lä. Ja on­han Itä-Län­net ai­na sel­la­nen pe­sis­vä­en ko­ko­a­va vii­kon­lop­pu, jo­ten odo­tan pal­jon tut­tu­ja ja hy­vää mei­nin­kiä, sa­noo Pe­sä­kar­hu­jen kap­tee­ni Emi­lia Lin­na.

Ke­vään tree­neis­tä si­vus­sa ol­lut ja al­ku­kau­des­ta pe­li­tun­tu­maa ha­ke­nut Vet­ten­ran­ta oli niin ikään yl­lät­ty­nyt va­lin­nas­taan.

– Oi­kein hyvä fii­lis läh­teä Jy­väs­ky­lään, mu­ka­va pääs­tä muu­ta­man vuo­den tau­on jäl­keen mu­kaan! Täy­tyy myön­tää et­tä tuli po­si­tii­vi­se­na yl­lä­tyk­se­nä, et­tä ylei­sö oli mi­nua ää­nes­tä­nyt. Kii­tos ää­nes­tä­jil­le, ar­vos­tan!, Vet­ten­ran­ta kiit­te­lee.

Myös Pel­to­nen ja Pirs­ka­nen odot­ta­vat in­nol­la ta­pah­tu­maa, sen yh­tei­söl­li­syyt­tä sekä tun­nel­maa ja ih­mis­ten ta­paa­mis­ta. Jy­väs­ky­lään opis­ke­lu­jen pe­räs­sä muut­ta­nut Pel­to­nen to­te­aa, et­tä niin kau­pun­ki kuin Hip­pos­kin ovat tal­ven ai­ka­na tul­leet tu­tuik­si ja on­kin mu­ka­va pääs­tä pe­laa­maan ko­ti­kul­mil­la Itä-Län­nen mer­keis­sä.

Pe­sä­kar­hu­jen kas­vat­ti Paa­te­ro de­by­toi vii­me vuon­na nuor­ten Itä-Län­sis­sä ja pää­see myös tänä vuon­na esit­te­le­mään tai­to­jaan ar­vo-ot­te­lus­sa.

– Hie­no fii­lis läh­teä pe­laa­maan Itä-Län­teen. Mo­lem­mat jouk­ku­eet si­säl­si­vät ko­via ni­miä, jo­ten var­mas­ti tiuk­ka peli tu­los­sa. Odo­tan in­nol­la!, Paa­te­ro kom­men­toi.

Itä-Län­nen li­put ovat nyt myyn­nis­sä. Tyt­tö­jen ot­te­lu al­kaa lau­an­tai­na 29. ke­sä­kuu­ta kel­lo 11 ja nais­ten ot­te­lu pe­la­taan niin ikään lau­an­tai­na kel­lo 16 al­ka­en.