STT

Pe­sä­pal­lo­liit­to on pois­ta­nut käy­tös­tään Su­per­pe­sik­sen tä­män kau­den mai­nok­sen il­mi tul­leen häi­rin­tä­e­päi­lyn ta­kia, ker­too lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Vesa Rä­met.

Pe­sä­pal­lo­liit­to sai tiis­tai­na Jo­en­suun Mai­lal­ta tie­don, et­tä seu­ran mies­jouk­ku­een pe­laa­ja Joni Ryt­kö­nen on epäil­ty­nä häi­rin­tä­ta­pauk­sis­ta ja vei asi­an Suo­men ur­hei­lun eet­ti­sen kes­kuk­sen (Suek) tut­kin­taan. Ryt­kö­nen oli Su­per­pe­sik­sen viuh­ka­mai­nok­ses­sa yh­te­nä kuu­des­ta pe­laa­jas­ta, mut­ta ta­pauk­sen myö­tä mai­nok­seen ai­o­taan teh­dä muu­tos.

– Sitä mai­nos­ta on käy­tet­ty osa­na kau­den avauk­seen liit­ty­vää mai­non­taa. Mai­nos ve­det­tiin ei­len (tiis­tai­na) pois ja sii­hen teh­dään uu­det muok­kauk­set, Rä­met sa­noi STT:lle.

– Niin kau­an kuin tut­kin­ta on kes­ken, tämä on se loo­gi­nen lin­ja, mi­ten täs­sä ede­tään.

Jo­Maan täk­si kau­dek­si siir­ty­nyt Ryt­kö­nen on tois­tai­sek­si si­vus­sa jouk­ku­een toi­min­nas­ta.