Eli­na Kor­kee, An­nii­na Kor­pe­la, Min­ja Vii­ta­nen / STT

Po­lii­si tut­kii Es­poon Ta­pi­o­lan sil­ta­ro­mah­dus­ta epäil­ty­nä vaa­ran ai­heut­ta­mi­se­na ja vam­man­tuot­ta­muk­se­na. Ri­kos­ko­mi­sa­rio Jyr­ki Kal­lio Län­si-Uu­den­maan po­lii­sis­ta ker­toi asi­as­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa il­ta­päi­väl­lä.

On­net­to­muus­pai­kal­le meni po­lii­sin kent­tä­hen­ki­lös­tön li­säk­si myös tek­ni­sen ja tak­ti­sen tut­kin­nan po­lii­se­ja.

Ri­kos­ko­mi­sa­rio Kal­li­on mu­kaan po­lii­sil­la ei ole täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa ke­tään ih­mis­tä, jota epäil­täi­siin ri­kok­ses­ta. Ri­kos­ni­mik­keet voi­vat hä­nen mu­kaan­sa myös muut­tua tut­kin­nan ai­ka­na.

On­net­to­muus­pai­kal­la ol­lei­ta hen­ki­löi­tä on mää­rä al­kaa kuul­la huo­men­na. Tuol­loin po­lii­sin esi­tut­kin­ta käy­tän­nös­sä al­kaa.

– Py­ri­tään saa­maan vas­tauk­set ky­sy­myk­seen mik­si ja mitä on ta­pah­tu­nut. Kat­som­me, et­tä nämä vas­tuu­ky­sy­myk­set ja ta­pah­tu­mien kul­ku on tär­ke­ää sel­vit­tää, sa­noi Kal­lio.

Osa kuul­ta­vis­ta on alai­käi­siä, Kal­lio to­te­si. Sik­si hei­dän mu­ka­naan ovat myös huol­ta­jat.

Po­lii­si oli pai­kal­la kym­me­nen mi­nuut­tia on­net­to­muu­den jäl­keen. Ti­lan­teen al­ku­vai­hees­sa po­lii­sin teh­tä­vä­nä oli en­nen kaik­kea alu­een eris­tä­mi­nen ja pe­las­tus­toi­mien tur­vaa­mi­nen.

– On­nek­si ei ke­nel­le­kään tul­lut hen­gen­vaa­ral­li­sia vam­mo­ja, Kal­lio sa­noi.

Myös On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus on ryh­ty­nyt tut­ki­maan ta­paus­ta. Ot­kes on teh­nyt tut­kin­nas­sa yh­teis­työ­tä po­lii­sin kans­sa.

Ot­kes on saa­nut paik­ka­tut­kin­nan on­net­to­muus­pai­kal­la val­miik­si, ker­toi joh­ta­va tut­ki­ja Kai Va­lo­nen tors­tai-il­ta­na STT:lle.

Ot­kes ke­rä­si Va­lo­sen mu­kaan tal­teen paik­ka­tut­kin­nan ai­ka­na kak­si poi­kit­tais­ta palk­kia, jot­ka kan­nat­te­li­vat kä­ve­ly­ta­so­ja. Hä­nen mu­kaan­sa Ot­kes tut­kii palk­ke­ja ja sel­vit­tää, mitä kä­ve­ly­sil­ta oli suun­ni­tel­tu kes­tä­mään ja oli­ko se to­teu­tet­tu oi­kein.

Ot­kes ker­toi tors­tai-il­ta­na Twit­te­ris­sä, et­tä kak­si sil­lan poi­kit­tais­ta palk­kia pu­to­si­vat, jon­ka jäl­keen myös kä­ve­ly­ta­sot pu­to­si­vat alas. Ot­kes tviit­ta­si myös jat­ka­van­sa asi­an sel­vit­tä­mis­tä tie­don­ke­ruul­la, pu­hut­te­luil­la sekä kuu­le­mi­sil­la.

Va­lo­sen mu­kaan Ot­kes pe­rus­taa tut­kin­ta­ryh­män sel­vit­tä­mään asi­aa.

Ot­ke­sin vies­tin­tä­pääl­lik­kö Tii­na Bie­ber ker­toi ai­kai­sem­min tors­tai­na nor­maa­lin tut­kin­nan kes­tä­vän 6–12 kuu­kaut­ta. Hä­nen mu­kaan­sa Ot­kes ei ole kos­kaan ai­em­min tut­ki­nut vas­taa­van­kal­tais­ta kä­ve­ly­sil­ta­on­net­to­muut­ta.

Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin Kal­le Ris­to­lan mu­kaan kou­lu­lais­ryh­mä oli ol­lut on­net­to­muus­het­kel­lä liik­keel­lä kuu­den opet­ta­jan kans­sa.

– Sil­lan lat­tia ro­mah­ti maa­han noin vii­den met­rin kor­keu­del­ta Itä­tuu­len­ku­jal­le. Louk­kaan­tu­neet op­pi­laat jäi­vät kä­ve­ly­sil­ta­ra­ken­teen pääl­le, Ris­to­la ker­toi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

– Vie­rei­sel­tä työ­maal­ta toi­mit­tiin erit­täin kii­tet­tä­väs­ti ja au­tet­tiin uh­re­ja kun­nes en­si­hoi­to ja vi­ra­no­mai­set pää­si­vät pai­kal­le, hän jat­koi.

Ris­to­lan mu­kaan pe­las­tus­toi­mi lä­hin­nä avus­ti en­si­hoi­toa. Yh­tä­kään louk­kaan­tu­neis­ta ei tar­vin­nut pe­las­taa vä­lit­tö­mäs­tä vaa­ras­ta.

En­si­hoi­to oli on­net­to­muus­pai­kal­la al­le vii­des­sä mi­nuu­tis­sa, ker­toi en­si­hoi­dos­ta vas­taa­va osas­to­ny­li­lää­kä­ri Hei­ni Har­ve-Ryt­sä­lä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa. Ti­lan­tee­seen hä­ly­tet­tiin 14 am­bu­lans­sia ja Fin­n­hems-he­li­kop­te­riyk­sik­kö. Es­poon li­säk­si pai­kal­le saa­pui am­bu­lans­se­ja myös Loh­jal­ta, Van­taal­ta ja Ke­ra­val­ta. En­si­hoi­to­lää­kä­rei­tä oli kol­me.

– En­si­hoi­to­ti­lan­ne pai­kan pääl­lä kes­ti puo­li­tois­ta tun­tia. En­si­hoi­don yh­teis­työ toi­mi erit­täin hy­vin. Mui­den kii­reel­lis­ten en­si­hoi­to­teh­tä­vien hoi­to ei vii­väs­ty­nyt, Har­ve-Ryt­sä­lä sa­noi.

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön toi­mi­a­la­joh­ta­ja Ol­li Iso­ta­lo Es­poon kau­pun­gil­ta ker­toi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä alu­een mui­ta vas­taa­via sil­ta­ra­ken­tei­ta ei ai­o­ta ai­na­kaan vä­lit­tö­mäs­ti aset­taa käyt­tö­kiel­toon. Nii­den kun­to oli Iso­ta­lon mu­kaan tar­kas­tet­tu vä­lit­tö­mäs­ti on­net­to­muu­den jäl­keen.

Tur­ma­sil­ta oli ol­lut käy­tös­sä yh­des­tä kah­teen vuot­ta. Es­poon kau­pun­gil­ta ei osat­tu ker­toa, kuin­ka mo­nen ih­mi­sen pai­non ky­sei­nen sil­ta oli suun­ni­tel­tu kes­tä­mään.

– Tut­ki­mus­ten ai­ka­na var­maan sel­vi­ää, pal­jon­ko näi­den (kä­ve­ly­sil­to­jen) pi­täi­si kes­tää ja ovat­ko ne suun­ni­tel­tu ja to­teu­tet­tu oi­kein, Iso­ta­lo sa­noi.

Sekä Es­poon kau­pun­gin­joh­ta­ja Juk­ka Mä­ke­lä et­tä Hel­sin­gin por­mes­ta­ri Ju­ha­na Var­ti­ai­nen lu­pa­si­vat, et­tä vas­taa­van­lai­set sil­lat tar­kas­te­taan.

– Olen an­ta­nut kau­pun­kiym­pä­ris­tön toi­mi­a­lal­le toi­mek­si­an­non tar­kis­taa kaik­ki vas­taa­vat sil­lat, sa­noi Var­ti­ai­nen.

– Kau­pun­ki omal­ta osal­taan te­kee kaik­ken­sa, et­tä on­net­to­muu­den syyt saa­daan sel­vi­tet­tyä, lu­pa­si Mä­ke­lä.

Es­poon Ta­pi­o­las­sa tänä aa­mu­na ro­mah­ta­nut kä­ve­ly­sil­ta tar­kis­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na, ei­kä sii­nä tuol­loin huo­mat­tu ole­van on­gel­mia, ker­too Ren­ta Te­li­nei­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Jar­no Tuu­ri STT:lle.

– Työn­joh­ta­ja kävi sil­loin (pai­kal­la) ei­kä ha­vain­nut mi­tään, mikä viit­tai­si ra­ken­teel­li­siin on­gel­miin, Tuu­ri sa­noo.

Tuu­rin mu­kaan Es­poon kau­pun­ki on ti­lan­nut Ren­ta Te­li­neil­tä sekä sil­lan et­tä sen vii­kot­tai­set tar­kas­tuk­set. Viik­ko­tar­kas­tuk­set pe­rus­tu­vat toi­mi­tus­joh­ta­jan mu­kaan la­kiin.

Tuu­ri ei täs­sä vai­hees­sa ha­lua spe­ku­loi­da on­net­to­muu­den syy­tä, vaan odot­taa tut­kin­to­jen tu­lok­sia. Ren­ta Te­li­neet avus­taa On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus Ot­ke­sia sekä alu­e­hal­lin­to­vi­ras­toa tut­kin­nas­sa. Li­säk­si yri­tys on Tuu­rin mu­kaan käyn­nis­tä­nyt si­säi­sen tut­kin­nan asi­as­ta.

Sil­ta on toi­mi­tus­joh­ta­jan mu­kaan ra­ken­net­tu vuon­na 2021. Vi­ra­no­mais­ten mu­kaan sil­lal­la oli yh­teen­sä 45 ih­mis­tä, kun sen poh­ja ro­mah­ti. Sai­raa­la­hoi­toon kul­je­tet­tiin 24 ih­mis­tä, jois­ta val­ta­o­sa on tei­ni-ikäi­siä. Louk­kaan­tu­neil­la ei vi­ra­no­mais­ten mu­kaan ole hen­gen­vaa­raa.

Toi­mi­tus­joh­ta­jan mu­kaan kä­ve­ly­sil­lan tu­li­si ylei­se­nä kul­ku­tie­nä kes­tää kuor­mi­tus­ta.

– Si­ten se on mi­toi­tet­tu ai­ka­naan. Ot­kes var­mas­ti ot­taa kan­taa sii­hen, pal­jon­ko pai­noa sil­lan pi­täi­si kes­tää. Me ol­lem­me kui­ten­kin mi­toit­ta­neet sen tun­gos­kuor­maan.

Tuu­rin kor­viin ei myös­kään ole kan­tau­tu­nut sil­lan käyt­tä­jil­tä il­moi­tuk­sia sii­tä, et­tä sil­ta oli­si ol­lut huo­nos­sa kun­nos­sa.

– Am­mat­ti­lai­set ovat ar­vi­oi­neet sil­taa mat­kan var­rel­la. Ei meil­le ole tul­lut tie­toa, et­tä sil­ta vai­kut­tai­si jo­ten­kin tur­vat­to­mal­ta.

Yri­tys on ra­ken­ta­nut alu­eel­le myös mui­ta sa­man­lai­sia sil­to­ja. Tuu­rin mu­kaan myös näi­den kä­ve­ly­sil­to­jen tur­val­li­suus tar­kas­te­taan var­muu­den vuok­si.

– Asen­ta­jat ovat par­hail­laan siel­lä te­ke­mäs­sä li­sä­tu­en­to­ja, jot­ta täl­lais­ta ei pää­se enää ta­pah­tu­maan, Tuu­ri ker­toi tors­tai­na vii­den ai­koi­hin il­ta­päi­väl­lä.

Sii­tä, jat­kuu­ko kä­ve­ly­sil­to­jen käyt­tö alu­eel­la, vas­taa Tuu­rin mu­kaan Es­poon kau­pun­ki.

– Olen ihan ää­rim­mäi­sen pa­hoil­la­ni asi­as­ta, aja­tuk­set ovat ko­vas­ti louk­kaan­tu­nei­den ja hei­dän lä­heis­ten­sä luo­na. Tämä on shok­ki mei­dän työ­yh­tei­söl­le­kin, hän sa­noo.