Ari An­te­roi­nen

Po­ri­lai­nen Ilk­ka Jun­ni­la, 42, ki­sa­si vii­kon­lop­pu­na Kau­ha­val­la EDRS:n Suo­men mes­ta­ruu­des­ta SM-fi­naa­leis­sa. Ky­sees­sä oli kiih­dy­ty­sa­jo­sar­jan vii­des ja vii­mei­nen kisa. Jo sitä en­nen Jun­ni­la oli var­mis­ta­nut ho­pe­an ja läh­ti tais­te­le­maan kul­las­ta toi­sen kus­kin kans­sa.

Mi­ten meni?

– Ho­pe­aa tuli. Oli­si ol­lut soo­lo fi­naa­liin, mut­ta sade kes­keyt­ti ki­sat, vas­taa Jun­ni­la.

Jun­ni­la edus­ti Suo­mea kak­si viik­koa sit­ten EM-ki­sas­sa Ruot­sin Tier­pis­sä.

– Siel­lä kisa jäi kes­ken ja pian ovat edes­sä fi­naa­lit Nor­jan Gar­den­mo­e­nis­sa, jos­sa en­sin aje­taan Ruot­sin kisa lop­puun. Jun­ni­lal­la on fi­naa­li­paik­ka odot­ta­mas­sa. Sen jäl­keen kil­pail­laan vie­lä 24 kus­kin kes­ken EDRS:n Poh­jois­mai­den mes­ta­ruu­des­ta.

Jun­ni­lal­la on vuo­den 1980 Chev­ro­let Ca­ma­ro.

– Au­to tuli mi­nul­le 2017 Ame­ri­kas­ta. Kone on 8,1-lit­rai­nen ja te­hoa löy­tyy 756 he­vos­voi­maa. Se on pe­ri­aat­tees­sa ka­tu­kil­vis­sä, mut­ta nyt sil­lä ei voi teil­lä ajaa, kos­ka se on ki­sa­va­rus­teis­sa. Au­ton saat­ta­mi­ses­sa näyt­te­ly- ja ki­sa­kun­toon tai­si men­nä joku 4 000 tun­tia.

Jun­ni­lal­la on työn al­la toi­nen­kin au­to, Pro Mo­di­field Ca­ma­ro vuo­si­mal­lia -68.

Kiih­dy­ty­sau­tois­sa ovat tur­va­va­rus­teet erit­täin tär­ke­ät.

– Au­tot ovat no­pei­ta ja näyt­tä­viä. Ylei­söl­le ei näy, et­tä au­tois­sa on erit­täin hy­vä­laa­tui­sia osia ja älyt­tö­män hy­vät tur­va­va­rus­teet, Jun­ni­la huo­maut­taa.

Jun­ni­lan mu­kaan kuka vaan voi pääs­tä tes­taa­maan au­toa ra­dal­le.

– Tar­vi­taan ky­pä­rä, ajo­hans­kat ja pit­kät ajo­hou­sut. Kun vauh­ti kas­vaa, vaa­di­taan myös enem­män tur­va­va­rus­tei­ta.

Porilainen Ilkka Junnila saavutti viime viikonloppuna lajissaan jälleen SM-hopeaa. Seuraavaksi mies lähtee jahtamaan Pohjoismaiden mestaruutta.

Porilainen Ilkka Junnila saavutti viime viikonloppuna lajissaan jälleen SM-hopeaa. Seuraavaksi mies lähtee jahtamaan Pohjoismaiden mestaruutta.

Kuva: Teemu Multisilta

Har­ras­ta­ja­mää­rät ovat hy­väl­lä mal­lil­la. SM-sar­jas­sa ajaa noin sata kus­kia.

– Pie­nem­mis­sä ki­sois­sa on toi­set sata. Jenk­ki­au­to­ta­pah­tu­mis­sa on yleen­sä­kin täl­lä het­kel­lä to­del­la pal­jon au­to­ja ja run­saas­ti ylei­söä kat­so­mas­sa hie­noa ka­lus­toa, tie­tää Jun­ni­la.

– Myös nuo­ria kul­jet­ta­jia löy­tyy ja oli­si­kin tär­ke­ää saa­da nuo­ril­le har­ras­tus­paik­ko­ja. Ka­tu­han ei ole se kil­pa­ra­ta.

Po­rin seu­dul­ta löy­tyy seit­se­män la­jin har­ras­ta­jaa.

– Ol­laan vä­hän eri luo­kis­sa vauh­din mu­kaan, Jun­ni­la tar­ken­taa.

Kuin­ka ko­vaa on kil­pai­lu?

– Jo­kais­ta kil­pa­kump­pa­nia pi­tää ar­vos­taa sa­mal­la ta­val­la, mut­ta pa­him­mat kil­pa­kump­pa­nit ovat tänä vuon­na Jes­se Her­ra­nen ja kova tais­te­lu­pa­ri mo­nel­ta vuo­del­ta, Ras­mus Koi­vu­la Van­taal­ta.Yk­si ylit­se mui­den on Mik­ko Ruu­su­nen Eu­ra­jo­en Ir­jan­teel­ta.

Jun­ni­la Ra­cing Team koos­tuu kah­des­ta kus­kis­ta ja kuu­des­ta me­kaa­ni­kos­ta.

– Ar­vos­tan ko­vas­ti me­kaa­nik­ko­ja ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta Jari Oja­leh­toa, Juk­ka-Ta­pio Kal­li­o­ta ja Mik­ko Vuor­so­laa. Täs­sä ei il­man hei­tä pär­jät­täi­si ja aja­mi­nen ei oli­si mah­dol­lis­ta.

Tii­min toi­nen kus­ki on 11-vuo­ti­as Pin­ja Jun­ni­la, Il­kan ty­tär.

– Hän aloit­ti aja­maan kil­paa 8-vuo­ti­aa­na. En­sim­mäi­nen ko­kei­lu oli Nak­ki­lan Vers­taan park­ki­pai­kal­la. Vii­me ke­sä­nä hän suo­rit­ti li­sens­sin ja syk­syl­lä han­kit­tiin uu­si au­to Ruot­sis­ta, sel­lai­nen Mo­di­fied-luo­kan Ju­ni­or Drags­ter, jol­la saa ajaa 7.9 se­kun­tia ja 138 km/h 200 met­rin mat­kan. Pin­ja ja au­to he­rät­tä­vät ki­sa­pai­koil­la ko­vas­ti kiin­nos­tus­ta. Ker­ron, et­tä au­to kiih­tyy nol­las­ta sa­taan noin 2.5 se­kun­nis­sa, ker­too Jun­ni­la.

Mitä äi­ti to­te­si Pin­ja hy­pät­tyä rat­tiin?

– Ei mi­tään. Pin­jas­ta näki heti, et­tä oi­kea laji on löy­ty­nyt. Kun pe­rus­teet oli ope­tel­tu, sen jäl­keen hän­tä ei ole tar­vin­nut opas­taa. Hän hoi­taa aja­mi­sen­sa it­se.

Jun­ni­la ko­ros­taa, et­tä laji on tur­val­li­nen ja ty­tär osaa to­del­la hy­vin kes­kit­tyä te­ke­mi­siin­sä.

– Tuos­sa on sel­lai­nen nel­jän ty­tön lah­ja­kas ka­ve­ri­po­ruk­ka, joka tou­hu­aa ja tsemp­paa toi­si­aan ja aja­vat ki­saa mui­ta 10-15 jun­nu­kus­kia vas­taan. Pin­jan li­säk­si mu­ka­na ovat Ii­nes, Pep­pii­na ja Ju­lia. He osaa­vat hom­man­sa, ei­vät­kä tee mi­tään yli­mää­räi­siä jut­tu­ja. Hei­dän aja­mis­taan on ilo seu­ra­ta.