Ari An­te­roi­nen

Ki­vi­ky­län Aree­na eli Äi­jän­suon jää­hal­li on ko­ke­nut jäl­leen pien­tä ehos­tus­ta. Yk­si muu­tos nä­kyy heti kat­so­jan as­tut­tua pää­si­sään­käyn­nis­tä hal­liin. Oi­ke­al­la on ison muo­don­muu­tok­sen saa­nut ra­vin­to­la.

– Se on isoin ja nä­ky­vin muu­tos tääl­lä aree­nal­la, sa­noo Rau­man Lu­kon ta­pah­tu­ma- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Sasu Ero­nen.

– Uu­des­ta au­la­ra­vin­to­las­ta saa­tiin jo Pit­si­tur­nauk­ses­sa vä­hän os­viit­taa, mil­tä se tu­lee näyt­tä­mään. Ha­lu­sim­me uu­sia sen ko­ko­naan. Nyt ei sii­nä ole enää vä­li­sei­nää. Myös koko ra­vin­to­la on men­nyt uu­sik­si.

Ero­nen to­te­aa, et­tä tar­jol­la tu­lee ole­maan uu­sia tuot­tei­ta.

– Siel­lä tu­lee esiin­ty­mään myös eri­lai­sia ar­tis­te­ja. Ha­lu­sim­me uu­sia koko kon­sep­tin. Alue on nyt avoi­mem­pi ja viih­tyi­säm­pi.

Luk­ko on saa­nut jo nyt uu­si­tus­ta ra­vin­to­las­taan run­saas­ti hy­vää pa­lau­tet­ta.

– Olem­me as­kel as­ke­leel­ta uu­dis­ta­neet näi­tä mei­dän kon­sep­te­ja tääl­lä hal­lil­la, Ero­nen li­sää.

Rauman LukkoOy:n tapahtuma- ja kehitysjohtaja Sasu Eronen toivoo, että Kivikylän Areenaa ja sen ympäristöä päästää jatkossakin kehittämään yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.

Rauman LukkoOy:n tapahtuma- ja kehitysjohtaja Sasu Eronen toivoo, että Kivikylän Areenaa ja sen ympäristöä päästää jatkossakin kehittämään yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.

Ari Anteroinen

Luk­ko lan­see­ra­si vii­me kau­del­la kuu­kau­si­mak­sul­li­set lip­pu­pa­ke­tit.

– Ne jat­ku­vat täl­lä­kin kau­del­la. Olem­me pie­niä muu­tok­sia sin­ne teh­neet. Nyt löy­tyy eri­si­säl­töi­siä pa­ket­te­ja. Olem­me ka­ven­ta­neet re­per­tu­aa­ria ja jät­tä­neet sel­lai­sia, jot­ka enem­män kiin­nos­taa. Lip­pu­pa­ke­tit on myös ni­met­ty uu­des­taan, Ero­nen se­lit­tää.

Nyt löy­tyy vaik­ka­pa kuu­kau­si­kort­ti, joka si­säl­tää Äs­sät- ja TPS-pe­lit.

– Pa­ke­tit ovat hy­vin simp­pe­lei­tä. Löy­tyy kau­si­kort­ti kuu­kau­si­mak­sul­la, kymp­pi­kort­ti ja vii­kon­lop­pu­vip­pi. Ta­val­laan tie­tää heti, mitä on os­ta­mas­sa.

A-kat­so­moi­den kah­del­le en­sim­mäi­sel­le ri­vil­le on tul­lut ring­si­de-pai­kat.

– Ne on hin­noi­tel­tu uu­des­taan ja ovat nyt edul­li­sem­pia. Mie­les­tä­ni ne ovat hy­viä paik­ko­ja. En ai­na ym­mär­rä, mik­si kie­kos­sa nii­tä vä­hek­sy­tään, kun muis­sa la­jeis­sa ne ovat par­haim­pia ja kal­leim­pia paik­ko­ja, ih­met­te­lee Ero­nen.

Rau­man Luk­ko ja Rau­man kau­pun­ki ovat vii­me ai­koi­na jäl­leen kes­kus­tel­leet Ki­vi­ky­län Aree­nan ja koko Äi­jän­suon ur­hei­lu­kes­kuk­sen tu­le­vai­suu­des­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä. Suun­nit­teil­la on ol­lut jo pi­tem­pään esi­mer­kik­si hal­lin laa­jen­ta­mi­nen Äi­jän­suon jal­ka­pal­lo­ken­tän suun­taan si­ten, et­tä laa­jen­nus pal­ve­li­si mo­lem­pia la­je­ja.

– Kes­kus­te­lu on käyn­nis­sä ja vies­tin­näl­li­ses­ti sii­tä vas­taa­vat muut, jo­ten en läh­de sitä sen enem­pää avaa­maan.

– Olen tie­tys­ti toi­vei­kas, et­tä pää­sem­me olo­suh­tei­ta yhä pa­ran­ta­maan, tii­vis­tää Ero­nen.

Ero­sen mu­kaan kaik­ki hal­lin muu­tok­set teh­dään sen eteen, et­tä slo­gan ”lät­kä on pa­ras­ta pai­kan pääl­lä” pi­tää edel­leen paik­kan­sa ja ylei­sö tu­lee aree­nal­le viih­ty­mään.

– Kyse on myös so­si­aa­li­ses­ta ko­ke­muk­ses­ta. Ja ku­ten mei­dän jouk­kue ja val­men­nus on usein to­den­nut, ylei­sö on se kuu­des kent­tä­pe­laa­ja.